3 VUODEN RAJOITETTU TUOTETAKUU

Takuun kattavuus

Charge Amps takaa Charge Amps -tuotteen alkuperäiselle ostajalle, että tuote on suunnittelun, työn laadun ja materiaalien osalta virheetön kolmen (3) vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä (jäljempänä ”takuuaika”). Takuu kattaa myös lisätarvikkeet. Alkuperäisen ostajan on ilmoitettava kaikista Charge Amps -tuotteessa havaituista vioista Charge Ampsille ilman aiheetonta viivytystä Charge Ampsin RMA-palautusmenettelyn mukaisesti. Muussa tapauksessa alkuperäisellä ostajalla ei enää ole oikeutta virheen oikaisuun. Takuupalvelun saaminen edellyttää sitä, että Charge Ampsille esitetään takuuaikana kelvollinen myyntitosite tai kuitti, josta ostotapahtuma ja -päivämäärä käyvät ilmi. Alkuperäisen ostajan yksinomainen oikeuskeino ja Charge Ampsin ainoa ja yksinomainen vastuu rajoittuu Charge Ampsin yksinomaisella harkinnalla joko Charge Amps -tuotteen korjaamiseen uusilla tai kunnostetuilla varaosilla tai tuotteen vaihtamiseen. Korjatuille tai vaihdetuille tuotteille myönnetään joko alkuperäisen jäljellä olevan takuuajan mukainen tai yhdeksänkymmenen (90) päivän takuu sen mukaan, kumpi niistä on pidempi. Jos tuotteita tai osia vaihdetaan, kaikki vaihdetut tuotteet tai osat siirtyvät Charge Ampsin omistukseen. Takuu on voimassa kaikissa maissa ja on hyödynnettävissä ottamalla yhteyttä Charge Ampsin tukeen. Lisätietoa on sivustossamme www.chargeamps.com/fi/tuki/.

 

Poikkeukset ja rajoitukset

Takuu edellyttää sitä, että Charge Amps -tuote on varastoitu ja lähetetty oikein ja on todistettavasti ollut normaalissa käytössä. Takuu ei nimenomaisesti ole voimassa, jos tuotteen malli- tai sarjanumero on muutettu, tehty lukukelvottomaksi tai poistettu tai virhe johtuu (i) tuotteen muutoksista tai muokkauksista, jotka on tehnyt joku muu osapuoli kuin Charge Amps, (ii) virheellisestä kunnossapidosta, asennuksesta tai korjauksesta, jonka on tehnyt joku muu osapuoli kuin Charge Amps, (iii) tuotteen käyttämisestä muuhun kuin sille suunniteltuun tai aiottuun tarkoitukseen, (iv) normaalista kulumisesta tai huononemisesta tai (v) väärinkäytöstä, huolimattomuudesta tai onnettomuudesta. Takuu ei koske Charge Amps -tuotteita, jotka on ostettu ”sellaisina kuin ne ovat” tai joiden osalta Charge Amps, myyjä tai selvitysmies on nimenomaisesti vapauttanut itsensä takuuvastuustaan. Takuu koskee vain valtuutetuilta jälleenmyyjiltä ostettuja Charge Amps -tuotteita.

Edellä kuvattu takuu on ainoa Charge Amps -tuotteisiin sovellettava takuu alkuperäisen ostajan ja Charge Ampsin välillä, eikä muita takuita myönnetä. Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa Charge Amps vapauttaa itsensä kaikista muista kuin edellä nimenomaisesti mainituista takuuvelvoitteista. Tämä kattaa lakisääteiset, suorat ja epäsuorat takuut, mukaan lukien taloudellista hyödynnettävyyttä, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta, omistusoikeutta ja loukkaamattomuutta koskevat takuut. Joillakin oikeudenkäyttöalueilla takuita ei voida rajoittaa tässä kuvatulla tavalla. Jos oikeudenkäyttöalueen laki sen sallii, kaikki suorat ja epäsuorat takuut rajoittuvat edellä määritettyyn takuuaikaan, ja muussa tapauksessa noudatetaan lain sallimaa enimmäislaajuutta. Tämän kirjallisen takuun ehtoja tai pakottavan lainsäädännön vähimmäislaajuutta lukuun ottamatta Charge Amps tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa erityisistä, liitännäisistä, välillisistä, rangaistusluonteisista tai epäsuorista vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien tiedonmenetyksistä, voiton-, liikevaihdon- tai tuotannonmenetyksistä, sijoitusten koroista, liikearvon menetyksistä, pääomakustannuksista, korvaavien laitteiden, tilojen tai palvelujen kustannuksista, keskeytyskustannuksista, tai asiakkaiden vaatimuksista riippumatta siitä, onko osapuolelle kerrottu tällaisten mahdollisuudesta. Sweden Charge Ampsin tämän takuun mukaisten kaikkien vaatimusten yhteen laskettu kokonaisvastuu rajoittuu tuotteesta maksettuun hintaan eikä missään tilanteessa ole tätä suurempi. Nämä mahdollisten vastuiden rajoitukset ovat olleet keskeinen edellytys tuotteiden hinnoittelussa.

 

Sovellettava laki

  • Takuuseen sovelletaan Ruotsin lakia.
  • Charge Amps pidättää oikeuden muuttaa takuuehtoja milloin tahansa ilmoittamatta siitä etukäteen.