3-JARIGE BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

Dekking onder de Garantie

Charge Amps garandeert de originele koper dat het Product van Charge Amps gedurende een periode van drie (3) jaar na de datum van de originele aankoop (de “Garantieperiode”) bij gebleken normaal gebruik vrij zal zijn van fouten in het ontwerp, vakmanschap en materiaal. Deze Garantie geldt eveneens voor accessoires. De originele koper dient Charge Amps onverwijld overeenkomstig de procedure voor retouren van Charge Amps in kennis te stellen van ieder gebrek dat optreedt in het Product van Charge Amps. Indien de originele koper dit nalaat, verliest deze het recht op reparatie van het gebrek. Voor dienstverlening onder de garantie dient een geldige vorm van een aankoop- of ontvangstbewijs met vermelding van de aankoop en de datum daarvan binnen de Garantieperiode aan Charge Amps overlegd te worden. De enige verhaalsmogelijkheid van de originele koper en de enige en exclusieve aansprakelijkheid van Charge Amps is beperkt tot, uitsluitend naar keuze van Charge Amps, hetzij reparatie van het Product van Charge Amps met gebruikmaking van nieuwe of opgeknapte vervangende onderdelen, hetzij vervanging van het product. Op gerepareerde of vervangende producten wordt onder de hierin genoemde voorwaarden een garantie gegeven voor de langste van de volgende periodes: voor de rest van de originele Garantieperiode of voor een periode van negentig (90) dagen. Wanneer een product of een onderdeel wordt vervangen, worden alle producten of onderdelen daarvan die vervangen worden eigendom van Charge Amps. Deze Garantie is geldig in alle landen; hierop kan een beroep worden gedaan door contact op te nemen met de Supportafdeling van Charge Amps. Bezoek voor meer informatie onze website www.chargeamps.com/nl/support/.

 

Uitsluitingen en Beperkingen

Deze Garantie is afhankelijk van deugdelijke opslag, verzending en gebleken normaal gebruik van het Product van Charge Amps, en is in het bijzonder niet van toepassing als het model- of serienummer van het product gewijzigd, beschadigd of verwijderd is, of in het geval van gebreken die te wijten zijn aan (i) door anderen dan Charge Amps aangebrachte aanpassingen of wijzigingen van de producten, (ii) door anderen dan Charge Amps verrichte gebrekkige onderhoudswerkzaamheden, onjuiste installatie of gebrekkige reparaties, (iii) gebruik van de producten voor een doel waarvoor deze niet ontworpen of bedoeld zijn, (iv) normale slijtage of achteruitgang of (v) onjuist gebruik, misbruik, nalatigheid of ongelukken. Deze Garantie geldt niet voor Producten van Charge Amps die in de staat waarin deze zich bevinden (“as is”) zijn gekocht of waarvoor Charge Amps, de verkoper of de vereffenaar zijn garantieverplichting met betrekking tot het product van de hand heeft gewezen. Voorts geldt de Garantie uitsluitend voor van een erkende distributeur/wederverkoper gekochte Producten van Charge Amps.

Bovengenoemde garantie is de enige garantie die van toepassing is tussen de originele koper en Charge Amps met betrekking tot de producten van Charge Amps en geen enkele andere garantie van welke soort dan ook is van toepassing. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving wijst Charge Amps alle andere garanties dan de hierboven vermelde uitdrukkelijke garanties af en sluit deze uit, onverschillig of dit wettelijke, uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties betreft, met inbegrip van eventuele stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het eigendom en verbod op inbreuk. In bepaalde rechtsgebieden is het uitsluiten van garanties als hierin genoemd niet toegestaan. Indien er wetten uit dergelijke rechtsgebieden van toepassing zijn, worden alle uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties beperkt tot bovengenoemde garantieperiode en verder voor zover als maximaal toegestaan door de wet. Behalve zoals bepaald in deze schriftelijke Garantie of voor zover als minimaal vereist door dwingend recht is noch Charge Amps noch een van de hiermee verbonden ondernemingen aansprakelijk voor bijzondere, incidentele, gevolg- of indirecte schade of punitieve schadevergoeding, met inbegrip van verlies van gegevens, gederfde winsten, opbrengsten of productie, rente op investeringen, verlies van goodwill, kosten van kapitaal, kosten van vervangende apparatuur, faciliteiten of diensten, kosten voor stilstand of voor aanspraken van klanten, onverschillig of aan de betreffende partij is gemeld dat deze zich zouden kunnen voordoen. De totale aansprakelijkheid van Charge Amps voor alle aanspraken onder deze Garantie is beperkt tot de voor het Product betaalde prijs en zal deze in geen enkel geval te boven gaan. Deze beperkingen met betrekking tot potentiële aansprakelijkheden waren een essentiële voorwaarde bij het bepalen van de productprijs.

 

Toepasselijk recht

  • Deze Garantie wordt beheerst door en dient geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met Zweedse recht.
  • Charge Amps kan deze Garantie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.