TRE ÅRS BEGRENSET PRODUKTGARANTI

Garantidekning

Charge Amps garanterer overfor den opprinnelige kjøperen at Charge Amps-produktet vil være uten mangler i utforming, utførelse og materiale ved underbygget normal bruk i en periode på tre (3) år fra den opprinnelige kjøpsdatoen («garantiperiode»). Garantien gjelder også for tilbehør. Den opprinnelige kjøperen skal uten unødig opphold underrette Charge Amps om eventuelle mangler som måtte forekomme i Charge Amps-produktet i samsvar med Charge Amps’ RMA-prosedyre (Return Material Authorisation). Dersom dette ikke gjøres, mister den opprinnelige kjøperen retten til å få mangelen utbedret. For å nyte godt av garantien må et gyldig salgsdokument eller en gyldig kvittering som bekrefter kjøpet og kjøpsdatoen, legges frem for Charge Amps i garantiperioden. Den originale kjøperens eneste rettsmiddel og Charge Amps’ eneste og eksklusive ansvar skal, etter Charge Amps’ skjønn, være begrenset til enten reparasjon av Charge Amps-produktet ved bruk av nye eller renoverte reservedeler eller utskiftning av produktet. Reparerte produkter eller erstatningsprodukter omfattes av garantien på vilkårene som er fastsatt her for resten av den opprinnelige garantiperioden, eller nitti (90) dager, alt etter hva som er lengst. Når et produkt eller en del er skiftet ut, blir alle produkter eller deler av det som er skiftet ut, Charge Amps’ eiendom. Denne garantien gjelder i alle land og kan gjøres gjeldende ved å kontakte Charge Amps’ supporttjeneste. For mer informasjon: www.chargeamps.com/no/brukerstotte/.

 

Utelatelser og begrensninger

Denne garantien er betinget av riktig oppbevaring, forsendelse og underbygget normal bruk av Charge Amps-produktene og gjelder spesifikt ikke dersom produktets modell- eller serienummer er blitt endret, gjort uleselig eller fjernet, eller ved mangler som kan tilskrives i) modifiseringer eller endringer av produktene utført av andre enn Charge Amps, ii) feilaktig vedlikehold, installering eller reparasjon utført av andre enn Charge Amps, iii) bruk av produktene til formål som de ikke er utformet eller beregnet på, iv) normal slitasje eller forringelse eller v) feil bruk, misbruk, uaktsomhet eller uhell. Garantien gjelder ikke for Charge Amps-produkter som er kjøpt «som de er», eller dersom Charge Amps, selgeren eller likvidatoren uttrykkelig har frasagt seg sin garantiforpliktelse for produktet. Garantien gjelder videre bare for Charge Amps-produkter som er kjøpt fra en autorisert distributør/forhandler.

Garantien angitt over er den eneste garantien som gjelder mellom den opprinnelige kjøperen og Charge Amps med hensyn til Charge Amps’ produkter, og ingen annen garanti av noe slag skal gjelde. I den grad det tillates i henhold til gjeldende rett, fraskriver Charge Amps seg og utelukker alle andre garantier enn de uttrykkelige garantiene angitt over, enten de er lovfestede, uttrykte eller underforståtte, inkludert underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt forhold, eiendomsrett eller om at andres rettigheter ikke krenkes.  Visse jurisdiksjoner tillater ikke unntak fra garantien som angitt her. Dersom lovgivningen i slike jurisdiksjoner får anvendelse, begrenses alle uttrykte og underforståtte garantier til garantiperioden angitt over, og ellers så langt loven tillater det. Med unntak av det som angis i denne skriftlige garantien eller i det minsteomfanget som kreves i henhold til obligatorisk lov, er verken Charge Amps eller noen av selskapets tilknyttede selskaper ansvarlig for særlige eller tilfeldige skader eller tap, følgeskader, straffeerstatning eller indirekte tap eller skader, inkludert tap av data, tap av fortjeneste , inntekter eller produksjon, kapitalrenter, tap av goodwill, kapitalkostnader, kostnader for erstatningsutstyr, -fasiliteter eller -tjenester, kostnader ved driftsavbrudd eller krav fra kunder, uavhengig av om en slik part er blitt informert om muligheten for dette. Charge Amps’ totale og samlede erstatningsansvar for alle krav i henhold til denne garantien skal begrenses til og ikke i noen tilfeller overstige prisen som er betalt for produktet. Disse begrensningene og dette potensielle erstatningsansvaret har vært et grunnleggende vilkår for fastsettelsen av prisen på produktet.

 

Gjeldende rett

  • Denne garantien reguleres av og tolkes i henhold til svensk rett.
  • Denne garantien kan når som helst og uten forhåndsvarsel endres av Charge Amps.