TRE ÅRS BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

Garantins omfattning

Charge Amps produktgaranti garanterar den ursprungliga köparen av Charge Amps-produkten att den är fri från fel i design, utförande och material vid styrkt normal användning under en period på tre (3) år från datum för ursprungsköpet (”garantiperiod”). Denna garanti omfattar även tillbehör. Den ursprungliga köparen ska utan onödigt dröjsmål meddela Charge Amps om ett fel skulle uppstå i en Charge Amps-produkt i enlighet med Charge Amps returhantering. I annat fall går rätten att få felet åtgärdat förlorad. För garantireparation krävs att kvitto på köpet där datum framgår inom garantiperioden skickas till Charge Amps. Den enda gottgörelse som den ursprungliga köparen har rätt till, och Charge Amps exklusiva ansvar, begränsas till att Charge Amps, efter eget gottfinnande, antingen reparerar Charge Amps-produkten med nya eller renoverade reservdelar, eller ersätter produkten. För reparerade produkter eller ersättningsprodukter gäller garantin enligt föreliggande villkor under det längsta av återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller 90 dagar. När en produkt eller en del ersätts ska samtliga ersatta produkter eller delar bli Charge Amps egendom. Garantin gäller i alla länder och kan göras gällande genom kontakt med Charge Amps support. Mer information finns på www.chargeamps.com/sv/support/.

 

Undantag och begränsningar

Denna garanti är villkorad av korrekt lagerhållning, frakt och styrkt normal användning av Charge Amps produkter, och gäller inte om produkten fått sitt modell- eller serienummer ändrat, skadat eller borttaget, eller för fel som beror på i) modifieringar eller ändringar av produkten som utförts av någon annan än Charge Amps, ii) felaktigt underhåll, installation eller reparation av någon annan än Charge Amps, iii) att produkterna använts för annat än avsett syfte, iv) normalt slitage eller försämring eller v) missbruk, vårdslöshet eller olycka. Garantin gäller inte för Charge Amps-produkter som har köpts i befintligt skick eller om Charge Amps, säljaren eller likvidatorn uttryckligen frånsagt sig garantiansvaret för produkten. Dessutom gäller garantin endast för Charge Amps-produkter som köpts från en auktoriserad distributör/återförsäljare.

Garantin ovan är den enda garantin mellan den ursprungliga köparen och Charge Amps med avseende på Charge Amps-produkter och ingen annan slags garanti ska gälla. I den största utsträckning som tillämplig lag medger frånsäger sig och undantar Charge Amps all annan garanti än den uttryckliga garantin ovan. Det gäller all lagstadgad, uttrycklig eller underförstådd garanti, däribland underförstådd garanti om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte, äganderätt och icke-intrång. Vissa jurisdiktioner tillåter inte att garantier undantas enligt ovan. Om lagstiftning enligt sådan jurisdiktion är tillämplig begränsas uttryckliga och underförstådda garantier till garantiperioden ovan, och i övrigt i största möjliga utsträckning som lagen medger. Förutom enligt vad som anges i denna skriftliga garanti, eller i minsta möjliga utsträckning som tvingande lag kräver, ska varken Charge Amps, eller någon av dess närstående, vara ansvarigt för en särskild, oavsiktlig, följdenlig, straffbar eller indirekt förlust eller skada, däribland förlust av vinst, omsättning eller produktion, ränta på investeringar, förlust av goodwill, kapitalkostnad, kostnad för ersättningsutrustning, lokaler eller tjänster, kostnader för driftsstopp eller anspråk från kunder, oavsett om parten informerats om sådana möjligheter eller inte. Charge Amps totala och sammanlagda ansvar för alla anspråk gällande denna garanti ska begränsas till och inte i något fall överskrida det pris som betalats för produkten. Dessa ansvarsbegränsningar är en av förutsättningarna som ligger till grund för produktpriset.

 

Tillämplig lagstiftning

  • Garantin styrs av och tolkas i enlighet med svensk lag.
  • Charge Amps kan när som helst ändra garantin utan föregående meddelande.