3 ÅRS BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

Garantiens omfang

Charge Amps garanterer over for den oprindelige køber, at Charge Amps-produktet ikke har konstruktions-, materiale- og fabrikationsfejl ved dokumenteret normal brug i tre (3) år fra datoen for det oprindelige køb (“Garantiperioden”). Denne garanti omfatter også tilbehør. Den oprindelige køber skal uden unødig forsinkelse underrette Charge Amps om eventuelle fejl i Charge Amps-produktet i overensstemmelse med Charge Amps’ RMA-håndtering, og den oprindelige køber mister retten til at få fejlen afhjulpet, hvis dette ikke sker. Charge Amps skal inden Garantiperiodens udløb have forelagt en gyldig faktura eller kvittering, der dokumenterer købet og købsdatoen, for at der kan opnås garantiservice. Det eneste, den oprindelige køber har ret til, og Charge Amps’ eneste ansvar er begrænset til enten reparation af Charge Amps-produktet ved brug af nye eller renoverede reservedele eller ombytning af produktet efter Charge Amps’ eget skøn. Der ydes garanti på reparerede produkter og ombytningsprodukter på de vilkår, der er anført heri, i resten af den oprindelige Garantiperiode eller halvfems (90) dage, afhængigt af hvad der er længst. Når et produkt eller en del ombyttes, bliver alle produkterne eller de dele heraf, der ombyttes, Charge Amps’ ejendom. Denne garanti gælder i alle lande og kan gøres gældende ved at kontakte Charge Amps’ kundesupport. Få yderligere oplysninger på vores hjemmeside www.chargeamps.com/da/support/.

 

Undtagelser og begrænsninger

Denne garanti er betinget af korrekt opbevaring, forsendelse og dokumenteret normal brug af Charge Amps-produkter og gælder specifikt ikke, hvis produktets model- eller serienummer er blevet ændret, ødelagt eller fjernet, eller hvis der er tale om fejl, der skyldes (i) modifikationer eller ændringer af produkterne foretaget af en anden part end Charge Amps, (ii) forkert vedligeholdelse, installation eller reparation foretaget af en anden part end Charge Amps, (iii) brug af produkterne til et formål, de ikke er designet eller beregnet til, (iv) normal slitage eller forringelse, og (v) forkert brug, misbrug, uagtsomhed eller ulykker. Garantien dækker ikke Charge Amps-produkter, der er købt “som beset”, eller hvor Charge Amps, sælgeren eller kuratoren udtrykkeligt har fralagt sig deres garantiforpligtelse vedrørende produktet. Garantien dækker kun de Charge Amps-produkter, der er købt hos en autoriseret distributør/forhandler.

Ovenstående garanti er den eneste garanti, der gælder mellem den oprindelige køber og Charge Amps med hensyn til Charge Amps-produkter, og der gælder ingen andre garantier af nogen art. Charge Amps fraskriver sig og udelukker i det omfang, loven tillader det, alle andre garantier end de udtrykkelige garantier, der er beskrevet ovenfor, uanset om de er lovpligtige, udtrykkelige eller stiltiende, herunder stiltiende garantier om salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst, og at ingen rettigheder krænkes. Visse retsområder tillader ikke fraskrivelse af de garantier, der er anført heri. Hvis love i sådanne retsområder finder anvendelse, er alle udtrykkelige og stiltiende garantier begrænset til ovenstående Garantiperiode, og ellers begrænset i videst muligt omfang i henhold til gældende lovgivning. Hverken Charge Amps eller nogen af Charge Amps’ tilknyttede selskaber er, medmindre det er anført i denne skriftlige garanti eller fremgår som ufravigeligt minimumskrav af lovgivningen, ansvarlige for dokumenterede tab, hændelige skader, følgeskader, krav om pønalerstatning eller indirekte tab eller skader, herunder tab af data, tab af fortjeneste, indtægter eller produktion, investeringsafkast, tab af goodwill, kapitalomkostninger, omkostninger til erstatningsudstyr, faciliteter eller tjenester, nedetidsomkostninger eller kunders krav, uanset om en sådan part er blevet underrettet om muligheden for samme. Charge Amps’ totale og samlede ansvar for alle krav i henhold til denne garanti er begrænset til og kan under ingen omstændigheder overstige den pris, der er betalt for produktet. Disse begrænsninger af potentielt ansvar har været en væsentlig forudsætning for fastsættelse af produktprisen.

 

Lovvalg

  • Denne garanti er underlagt og fortolkes i henhold til svensk lovgivning.
  • Denne garanti kan til enhver tid uden forudgående varsel ændres af Charge Amps.