PRIVACY POLICY FOR CHARGE AMPS

1. Algemene informatie

In dit privacybeleid (“Privacybeleid“) wordt beschreven hoe Charge Amps AB, bedrijfsregistratienummer 556897-7192, met haar kantoor Gustav III:s Boulevard 42, 169 73 Solna, Zweden (“Charge Amps“, “wij” of “ons“) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Het Privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de clouddienst “my.charge.space” of de mobiele applicatie verbonden met de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura (de “Diensten“). Het Privacybeleid is ook van toepassing wanneer u onze “Website” (https://chargeamps.com) bezoekt, wanneer u contact opneemt met onze klantenservice en support afdeling, wanneer wij u informeren over nieuws, aanbiedingen en promoties en wanneer u ons bezoekt op onze social media accounts.

Alle in dit Privacybeleid gebruikte termen moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder wordt verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679) (“AVG”).

 

2. Onze verwerking van persoonsgegevens

2.1 App en clouddienst

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer wij de Diensten aan u verlenen:

(a) Uw naam;

(b) Telefoonnummer;

(c) E-mailadres;

(d) Het externe IP-adres dat wordt gebruikt voor de verbinding met de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura;

(e) RFID-tag informatie, zodat de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura kan herkennen wie/welke kabel erop is aangesloten; en

(f) Gegevens over voltooide

Om gebruik te kunnen maken van onze Diensten, waarvoor ook een account nodig is,  hebben wij bovenstaande gegevens van u nodig.

Wij zullen de gegevens in (a), (b) en (c) hierboven verwerken om uw account van de Diensten in te stellen en te beheren. Door in te stemmen met de Gebruiksvoorwaarden om de Diensten te kunnen gebruiken, gaat u een overeenkomst met ons aan op grond waarvan wij de Diensten aan u zullen verlenen. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op onze uitvoering van deze overeenkomst (artikel 6.(1)(b) AVG).

Wij zullen de persoonsgegevens in (d), (e) en (f) hierboven verwerken om: de technische werking van de Diensten te waarborgen, ervoor te zorgen dat alle communicatie van de  Charge Amps Halo of Charge Amps Aura, van hetzelfde IP-adres komt en de toegang tot en het gebruik van de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura (RFID tag) te beheren en te registreren. Wij verwerken deze persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.(1)(f) AVG) om Diensten te leveren die veilig, betrouwbaar en goed functionerend zijn.

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de duur van de levering van de Diensten. Bij beëindiging van uw account worden uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging gewist. Indien u de Diensten gedurende een periode van 24 maanden niet actief hebt gebruikt, wordt uw account beëindigd en worden uw  persoonsgegevens gewist.

2.2 Website

Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij bepaalde informatie, zoals het aantal bezoekers, hun locatie en unieke apparaat-ID, door middel van bepaalde  technologieën, zoals cookies, pixels en tags.

Deze informatie gebruiken wij om (het gebruik en de efficiëntie van) de Website, onze Diensten, en onze online marketinginspanningen te verbeteren, door bijvoorbeeld retargetingdiensten te gebruiken.

Niet-noodzakelijke cookies zullen alleen worden gebruikt (geplaatst), als u daarvoor toestemming heeft gegeven door op “OK” in onze cookie-banner te klikken. Voor het gebruik van noodzakelijke cookies – functionele en niet-privacygevoelige analytische cookies nodig voor de werking en verbetering van de Website – is geen toestemming vereist.

Voor zover die informatie persoonsgegevens zijn en die gegevens worden gebruikt:

  • om u toegang tot de Diensten en uw account te geven, doen wij dat ter uitvoering van de overeenkomst met u (artikel 6.(1)(b) AVG);
  • om de Website en onze Diensten te analyseren en te verbeteren, doen wij dat ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.(1)(f) AVG);
  • voor (de verbetering van) onze marketing en ons bereik, doen wij dat ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6.(1)(f) AVG), dan wel voor zover dat wettelijk is vereist op basis van uw gegeven toestemming (artikel 6.(1)(a) AVG) voor het gebruik van de betreffende niet-noodzakelijke cookies.

De persoonsgegevens die met deze technologieën worden verzameld, worden opgeslagen overeenkomstig de geldigheidsduur van de betreffende  cookie.

2.3 Klantendienst en ondersteuning

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice en support afdeling, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

(a) Uw werk- en/of woonadres(sen);

(b) Uw telefoonnummer(s) voor werk en/of thuis;

(c) Uw e-mailadres(sen) op het werk en/of thuis; en

(d) Andere informatie die u met ons deelt tijdens de communicatie.

Informatie die aan ons verstrekt  en relevant is voor de service of support, kan worden genoteerd en opgeslagen voor ten minste de duur van uw garantieperiode voor het betreffende product of dienst en worden daarna gewist. Telefoongesprekken worden niet opgenomen.

Wij verwerken deze persoonsgegevens ter behartiging van ons gerechtvaardigde belangen (artikel 6.(1)(f) AVG) om onze klanten service en support te kunnen bieden en hun vragen te kunnen beantwoorden, alsmede om eerdere zaken op te volgen en onze ondersteuningsgeschiedenis bij te houden.

2.4 Nieuwsbrief en contact

Indien u zich aanmeldt om nieuwsbrieven van ons te ontvangen, of gebruik maakt van het contactformulier op onze Website, verwerken wij de door u daarin verstrekte persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief toe te zenden respectievelijk contact met u op te nemen in antwoord op uw contactverzoek.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf, producten en diensten te promoten en te reageren op uw verzoeken (artikel 6.(1)(f) AVG), dan wel voor zover dat wettelijk is vereist op basis van uw gegeven toestemming (artikel 6.(1)(a) AVG).

U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke communicatie dan wel de uw gegeven toestemming in trekken.

2.5 Social media

Wij zijn aanwezig op verschillende social media platforms, en terwijl deze platforms persoonsgegevens over u verwerken als verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld met betrekking tot uw persoonlijke account), verwerken wij ook sommige persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke (deze gegevens geven ons inzicht op het bezoek van en activiteiten op onze pagina’s). Op Facebook, LinkedIn en Twitter zijn wij met het respectieve platform de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor activiteiten op onze pagina’s. De gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke-regeling met Facebook vindt u hier; met LinkedIn hier; en met Twitter hier. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze platforms verwijzen wij u naar hun betreffende privacybeleid (Facebook; LinkedIn; Twitter).

Onze verwerking van inzichtgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om beter te begrijpen welk soort communicatie en inspanningen resultaten opleveren, en om een beter inzicht te krijgen in onze gehele company journey en aanwezigheid op social media (artikel 6.(1)(f) AVG).

 

3. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens zullen worden gedeeld met onze dienstverleners, die kunnen worden onderverdeeld in  hostingproviders, platforms voor klantenservice, callcenters voor klantenservice en ons CRM-systeem. Sommige van onze dienstverleners bevinden zich buiten de EU/EER en daarom passen wij passende waarborgen toe, zoals het gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten, voor de doorgifte aan deze ontvangers indien en wanneer er doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt. Meer informatie over de doorgifte kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen via privacy@charge-amps.com.

 

4. VERWERKING EN BEWAREN IN VERBAND MET JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens inzien, bewaren en delen op basis van een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding of iets dergelijks), of wanneer dat nodig is om fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken, om onszelf, u en andere gebruikers te beschermen. Wij kunnen persoonsgegevens die wij verwerken ook gebruiken voor het instellen, verdedigen en uitoefenen van rechtsvorderingen (ons gerechtvaardigd belang, artikel 6.(1)(f) AVG), zodra dit noodzakelijk is. In dat geval bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van de zaak en tien jaar daarna.

 

5. ONZE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Onze beoordeling is dat onze rechtmatige belangen kunnen worden nagestreefd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en dat er geen minder ingrijpende manier is om hetzelfde resultaat te bereiken.

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend behandeld door personeel dat tot geheimhouding verplicht is, en worden beschermd door passende technische en/of organisatorische maatregelen. De door u verstrekte persoonsgegevens worden met zorg en professionaliteit behandeld. Aangezien het ook in uw belang is om gebruik te maken van de Diensten, of u ervoor hebt gekozen om u aan te melden voor een nieuwsbrief, om ons te bereiken, of om met ons te interageren op sociale media, en onze verwerking van persoonsgegevens geen significante inbreuk vormt op uw privacy, rechten of vrijheden, baseren wij onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u op de gronden van ons gerechtvaardigd belang.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van ons gerechtvaardigd belang wordt verwerkt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden staken, indien wij u onvoldoende steun voor onze verwerking hebben kunnen verlenen.

 

6. UW RECHTEN

U hebt het recht om toegang te vragen tot en informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens corrigeren, rectificeren, aanvullen, wissen of beperken. U hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde  belangen.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens hebt betwist; (ii) de verwerking onwettig is en u om beperking hebt verzocht; (iii) wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de oorspronkelijke doeleinden, maar u deze nodig heeft om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) er een verificatie van dwingende redenen, met betrekking tot een verzoek om gegevens te wissen, hangende is. U hebt ook het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, wat betekent dat u in bepaalde gevallen uw  persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm kunt verkrijgen, en dat u die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen.

Uw rechten als betrokkene zullen door ons worden nageleefd voor zover wij daartoe krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn.

 

7. CONTACT INFORMATIE

Om uw rechten uit te oefenen, of indien u vragen hebt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via het volgende adres: privacy@charge-amps.com of via het hierboven vermelde postadres.

Indien u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde nationale toezichthoudende autoriteit. U kunt meer te weten komen over de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten via de volgende link https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl.

 

8. KENNISGEVING VAN WIJSIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID, EN VERANDERINGEN VAN ZEGGENSCHAP

Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Indien uw toestemming vereist is als gevolg van de wijzigingen, zullen wij u hiervan op passende wijze op de hoogte brengen en om uw toestemming vragen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Indien er een wijziging van de zeggenschap (eigendom) van ons bedrijf plaatsvindt, kunnen wij uw gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaars zodat zij de Diensten kunnen blijven verlenen. De nieuwe eigenaars zullen zich blijven houden aan de verplichtingen die wij zijn aangegaan in dit Privacybeleid.

 

Laatst bijgewerkt: 12 februari 2021