PRIVACYBELEID VAN CHARGE AMPS

1. ALGEMENE INFORMATIE

In dit Privacybeleid (‘Privacybeleid‘) wordt beschreven hoe Charge Amps AB, bedrijfsregistratienummer 556897-7192, gevestigd aan Frösundaleden 2B, in 169 75 Solna, Zweden (‘Charge Amps‘, ‘wij‘ of ‘ons‘) persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Het Privacybeleid is van toepassing wanneer u gebruik maakt van de cloud-service ‘Charge Amps Cloud’ of de met de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura verbonden mobiele applicatie (de ‘Diensten‘). Het Privacybeleid is ook van toepassing wanneer u onze ‘Website‘ (https://www.chargeamps.com) bezoekt, wanneer u contact opneemt met onze klantenservice- en supportafdeling, wanneer wij u nieuws- en marketingberichten sturen en wanneer u ons bezoekt op onze sociale media-accounts.

Alle in dit Privacybeleid gebruikte termen dienen te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder wordt verstaan de algemene verordening gegevensbescherming (EU-Verordening nr. 2016/679).

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe Charge Amps en externe aanbieders cookies en vergelijkbare technieken op onze Website gebruiken (bijv. de doeleinden van het gebruik van elke cookie, de duur ervan en met wie we uw gegevens delen enz.).

2. ONZE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1 App en cloudservice

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt wanneer wij de Diensten aan u verlenen:

  1. uw naam;
  2. telefoonnummer;
  3. e-mailadres;
  4. het externe IP-adres dat de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura laat zien bij het maken van verbinding met internet;
  5. RFID-tag-informatie, zodat de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura kan herkennen wie/welke kabel erop is aangesloten; en
  6. gegevens over voltooide laadsessies.

Wanneer u ons de bovenstaande accountgegevens niet verstrekt, kunnen wij geen account voor de Diensten voor u aanmaken. Het is niet mogelijk gebruik te maken van de Diensten zonder een account aan te maken.

Wij zullen de gegevens bij (a), (b) en (c) hierboven verwerken voor het opzetten en beheren van uw account voor de Diensten. Door in te stemmen met de gebruiksvoorwaarden om de Diensten te kunnen gebruiken, gaat u een overeenkomst met ons aan op grond waarvan wij de Diensten aan u zullen verlenen. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op onze uitvoering van deze overeenkomst (Artikel 6.1(b)).

Wij zullen de persoonsgegevens bij (d), (e) en (f) hierboven verwerken om de technische werking van de Diensten te waarborgen, ervoor te zorgen dat alle communicatie van de Charge Amps Halo of Charge Amps Aura van hetzelfde IP-adres komt en de toegang tot en het gebruik van de Charge Amps Halo of de Charge Amps Aura (RFID-tag) te registreren. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van ons hieronder beschreven gerechtvaardigd belang om Diensten te leveren die veilig en betrouwbaar zijn en goed functioneren (Artikel 6.1(f)).

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de duur van de Dienstverlening. Bij beëindiging van uw account worden uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging gewist. Indien u de Diensten gedurende een periode van 24 maanden niet actief heeft gebruikt, wordt uw account beëindigd en worden uw persoonsgegevens gewist.

 2.2 Klantenservice en support

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice- en supportafdeling verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  1. uw werk- en/of woonadres(sen);
  2. uw telefoonnummer(s) voor werk en/of thuis;
  3. uw e-mailadres(sen) op het werk en/of thuis; en
  4. andere informatie die u met ons deelt tijdens de communicatie.

Tussen ons tijdens supportzaken besproken informatie kan worden genoteerd en voor de duur van uw garantieperiode worden opgeslagen indien deze relevant is voor de service of support. Telefoongesprekken worden niet opgenomen. Wij slaan slechts informatie op die relevant is voor de besproken zaak.

Wij verwerken deze persoonsgegevens om onze klanten service en support te kunnen bieden en hun vragen te kunnen beantwoorden, alsmede om eerdere zaken op te kunnen volgen. De wettelijke grondslag is ons gerechtvaardigde belang om uw vragen te kunnen beantwoorden en om onze supportgeschiedenis bij te houden (Artikel 6.1(f)).

De persoonsgegevens die we gedurende uw contact met onze klantenservice- en supportafdeling van u verzamelen, worden niet langer dan voor de duur van de garantieperiode voor het product of de dienst in kwestie opgeslagen. Daarna worden de gegevens gewist.

2.3 Nieuwsbrief en contact

Indien u zich aanmeldt voor het ontvangen van nieuwsbrieven van ons of gebruik maakt van het contactformulier op onze website, verwerken wij de door u daarin verstrekte persoonsgegevens om u onze nieuwsbrief toe te kunnen zenden of contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw contactverzoek.

Deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons bedrijf te promoten en de groei te bevorderen (Artikel 6.1(f)). U kunt zich te allen tijde afmelden voor dergelijke communicatie van Charge Amps door u uit te schrijven voor communicatie die door Charge Amps wordt verzonden.

2.4 Sociale media

Wij zijn aanwezig op verschillende sociale mediaplatforms. Deze platforms verwerken als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens over u (bijvoorbeeld met betrekking tot uw persoonlijke account), maar ook wij verwerken sommige persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke (deze gegevens geven ons inzicht in het bezoek aan en activiteiten op onze pagina’s). Op Facebook, LinkedIn en Twitter zijn wij met het betreffende platform de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken voor activiteiten op onze pagina’s. Onze gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke-regeling met Facebook vindt u hier; met LinkedIn hier; en met Twitter hier. Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door deze platforms verwijzen wij naar hun respectieve privacybeleid (Facebook; LinkedIn; Twitter).

Onze verwerking van inzichtgegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om beter te begrijpen welke soort communicatie en inspanningen resultaten opleveren en om een beter inzicht te krijgen in de gehele reis van ons bedrijf en onze aanwezigheid op digitale media (Artikel 6.1(f)).

2.5 Website

Wanneer u onze Website bezoekt, verzamelen wij informatie door middel van technologieën als cookies, lokale opslag, pixels en tags op uw browser of apparaat, waaronder het aantal bezoekers, hun locatie en unieke apparaat-ID. Deze informatie gebruiken wij om de efficiëntie van onze online marketinginspanningen te verbeteren. Klik niet op ‘Alles toestaan’ in onze cookiebanner als u niet wilt dat wij naast essentiële cookies nog andere cookies plaatsen.

Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie over de doeleinden van het gebruik van cookies, de duur ervan en met wie wij uw gegevens delen. Dit kunnen ook externe aanbieders zijn die als verwerkingsverantwoordelijke met uw toestemming cookies voor hun eigen doeleinden kunnen plaatsen.

Voor zover de door het gebruik van cookies verzamelde informatie persoonsgegevens betreft, verwerkt Charge Amps persoonsgegevens die door het gebruik van strikt noodzakelijke cookies zijn verzameld op basis van het gerechtvaardigd belang van Charge Amps om ervoor te kunnen zorgen dat onze Website werkt en om uw voorkeuren voor cookie-instellingen op te kunnen slaan. Voor de plaatsing van alle overige cookies die niet strikt noodzakelijk zijn, o.a. voorkeurscookies, statistische cookies en marketingcookies zoals socialemedia- en advertentiecookies, wordt uw toestemming gevraagd. De wettelijke grondslag voor de verwerking van door middel van niet-noodzakelijke cookies verzamelde persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming. U kunt op elk moment uw toestemming wijzigen of intrekken door op onze Website in de hoek rechtsonder op het icoontje voor cookie-instellingen te klikken.

3. OPENBAARMAKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden gedeeld met onze dienstverleners, die kunnen worden onderverdeeld in hostingproviders, platforms voor klantenservice, callcenters voor klantenservice en ons CRM-systeem. Sommige van onze dienstverleners bevinden zich buiten de EU/EER. Daarom passen wij voor de doorgifte aan deze ontvangers, indien en wanneer er doorgifte van uw persoonsgegevens plaatsvindt, passende waarborgen toe, zoals het gebruik van de door de Europese Commissie goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Meer informatie over de doorgifte kunt u verkrijgen door contact met ons op te nemen via privacy@charge-amps.com.

4. VERWERKING EN BEWARING IN VERBAND MET JURIDISCHE AANGELEGENHEDEN

Wij kunnen uw persoonsgegevens inzien, bewaren en delen naar aanleiding van een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, een gerechtelijk bevel of een dagvaarding e.d.), of wanneer dat nodig is om fraude en andere illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen en aan te pakken, om onszelf, u en andere gebruikers te beschermen. Waar nodig kunnen wij door ons verwerkte persoonsgegevens ook gebruiken voor het instellen, verdedigen en uitoefenen van rechtsvorderingen (ons gerechtvaardigd belang, Artikel 6.1(f)). In dat geval bewaren wij de persoonsgegevens voor de duur van de zaak en nog tien jaar daarna.

5. ONZE GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

Wij hebben vastgesteld dat onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving nagestreefd kunnen worden en dat er geen minder ingrijpende manier is om hetzelfde resultaat te bereiken.

De persoonsgegevens worden uitsluitend behandeld door personeel dat tot geheimhouding is verplicht en worden beschermd door passende technische en/of organisatorische maatregelen. De door u verstrekte persoonsgegevens worden met zorg en professionaliteit behandeld. Aangezien het ook in uw belang is om gebruik te maken van de Diensten en onze verwerking van persoonsgegevens geen significante inbreuk op uw privacy, rechten of vrijheden vormt, baseren wij onze verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot u op de gronden van ons gerechtvaardigd belang. Hetzelfde geldt als u ervoor heeft gekozen om u aan te melden voor een nieuwsbrief, om contact met ons op te nemen, of om met ons te communiceren op sociale media.

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op basis van ons gerechtvaardigd belang worden verwerkt, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden staken indien wij onze verwerking onvoldoende hebben kunnen onderbouwen.

6. UW RECHTEN

U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en om informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens corrigeren, rectificeren, aanvullen, wissen of beperken. U heeft het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen.

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken indien (i) u de juistheid van de persoonsgegevens heeft betwist; (ii) de verwerking onwettig is en u om beperking heeft verzocht; (iii) wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de oorspronkelijke doeleinden, maar u deze nodig heeft om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (iv) er een verificatie van dwingende redenen, met betrekking tot een verzoek om gegevens te wissen, lopende is. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, wat betekent dat u in bepaalde gevallen de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm kunt ontvangen, en dat u het recht heeft om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

Uw rechten als betrokkene zullen door ons worden nageleefd voor zover wij daartoe krachtens de toepasselijke wetgeving verplicht zijn.

7. CONTACTGEGEVENS

Voor het uitoefenen van uw rechten of indien u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres: privacy@charge-amps.com of op het hierboven vermelde postadres.

Indien u klachten heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Meer informatie over de lokale gegevensbeschermingsautoriteiten vindt u onder de volgende link http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

8. KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID EN WIJZIGINGEN VAN ZEGGENSCHAP

Indien wij wijzigingen aan dit Privacybeleid aanbrengen, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Indien uw toestemming is vereist als gevolg van de wijzigingen, zullen wij u hiervan op passende wijze op de hoogte brengen en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om uw toestemming vragen.

Indien er een wijziging van de zeggenschap over ons bedrijf plaatsvindt, kunnen wij uw gegevens overdragen aan de nieuwe eigenaren zodat zij de Diensten kunnen blijven verlenen. De nieuwe eigenaren zullen zich blijven houden aan de verplichtingen die wij in dit Privacybeleid zijn aangegaan.

Laatst bijgewerkt: 18 februari 2021