PERSONUPPGIFTSPOLICY FÖR CHARGE AMPS

1. ALLMÄN INFORMATION

Denna ”personuppgiftspolicy” beskriver hur Charge Amps AB, organisationsnummer 556897-7192, med adress Frösundaleden 2B, 169 75 Solna, (”Charge Amps”, ”vi” eller ”oss”) samlar in, använder och behandlar personuppgifter.

Personuppgiftspolicyn gäller när du använder molntjänsten ”Charge Amps Cloud” eller den mobilapplikation som är ansluten till Charge Amps Halo eller till Charge Amps Aura (”tjänsterna”). Personuppgiftspolicyn gäller också när du besöker vår ”webbplats” (https://charge-amps.com), när du är i kontakt med kundtjänst och support, när vi skickar nyhetsbrev eller annan marknadsföring till dig och när du besöker våra konton på sociala medier.

Alla definitioner i denna personuppgiftspolicy ska tolkas i enlighet med gällande dataskyddslagar, dvs. dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter.

För ytterligare information om Charge Amps och tredjepartsleverantörers användning av cookies och liknande tekniker på vår webbplats (t.ex. syftet med användningen av respektive cookie, varaktighet, återkallande av samtycke till cookies osv.), se vår cookiespolicy.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

2. 1 App och molntjänst

Följande personuppgifter behandlas när vi tillhandhåller tjänsterna till dig:

  1. Ditt namn
  2. Telefonnummer
  3. E-postadress
  4. Den externa IP-adress som Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura exponerar när de ansluter till internet
  5. Information i RFID-tagg, så att Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura kan känna igen vem eller vilken kabel som ansluter
  6. Uppgifter om slutförda laddningssessioner.

Om du inte delar dina användaruppgifter med oss enligt ovan kan vi inte skapa ett konto åt dig. Det är inte möjligt att inte använda tjänsterna utan att skapa ett konto.

Vi behandlar personuppgifterna enligt (a), (b) och (c) ovan, för att skapa och administrera ditt konto för tjänsterna. Genom att godkänna våra allmänna villkor för användning av tjänsterna ingår du ett avtal med oss, där vi åtar oss att tillhandahålla tjänsterna till dig. Behandlingen av dessa personuppgifter baseras på vårt fullgörande av detta avtal (artikel 6.1 b).

Vi behandlar personuppgifterna enligt (d), (e) och (f) ovan, för att säkerställa att tjänsterna fungerar tekniskt, att all kommunikation från Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura kommer från samma IP-adress och för att administrera åtkomst och inloggning till Charge Amps Halo eller Charge Amps Aura (RFID-tagg). Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, vilket beskrivs närmare nedan, som är att tillhandahålla tjänster som är säkra, tillförlitliga och välfungerande (artikel 6.1 f).

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid vi tillhandahåller tjänsterna till dig. När ditt användarkonto avslutas kommer dina personuppgifter att raderas utan onödigt dröjsmål. Har du inte har använt tjänsterna aktivt under 24 månader kommer ditt konto att avslutas och dina personuppgifter att raderas.

2. 2 Kundtjänst och support

När du kontaktar vår kundtjänst och support behandlar vi följande personuppgifter:

  1. Din adress till arbetet och/eller din privata adress
  2. Ditt telefonnummer till arbetet och/eller privata telefonnummer
  3. Din e-postadress till arbetet och/eller din privata e-postadress
  4. Annan information som du väljer att dela vid kommunikationen med oss.

Information som framkommer under supportärenden som är av betydelse för ditt service- eller supportärende kan antecknas skriftligt och lagras under din garantiperiod. Inga telefonsamtal spelas in och vi lagrar endast sådan information som är av direkt relevans för det ärende som samtalet rör.

Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna ge kundsupport, svara på kundförfrågningar och för att kunna följa upp tidigare ärenden. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att kunna svara på dina frågor, ge våra kunder hjälp och organisera vår supporthistorik (artikel 6.1 f).

Personuppgifter som samlas in vid dina kontakter med kundtjänst och support lagras aldrig längre än garantiperioden för den relevanta produkten eller tjänsten. Därefter raderas informationen.

2. 3 Nyhetsbrev och kontakter

Om du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev, eller om du använder vårt kontaktformulär på webbplatsen, kommer vi att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller i dessa formulär för att skicka nyhetsbrev eller för att besvara din kontaktförfrågan.

Denna behandling baseras på vårt berättigade intresse av att marknadsföra och expandera vår verksamhet (artikel 6.1 f). Du kan när som helst välja bort sådan kommunikation från Charge Amps genom att avregistrera dig från meddelanden från Charge Amps.

2.4 Sociala medier

Vi finns på flera sociala medier. Dessa plattformar är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter (t.ex. ditt personliga konto), men vi är också personuppgiftsansvariga för behandling av vissa personuppgifter (dessa uppgifter utgörs av s.k. insights angående besök och aktivitet på våra sidor). På Facebook, LinkedIn och Twitter har vi ett delat personuppgiftsansvar med respektive plattform för aktiviteter på våra sidor. Vårt avtal om delat personuppgiftsansvar med Facebook finns tillgängligt här, med LinkedIn här och med Twitter här. För mer information om respektive plattforms behandling av dina personuppgifter, se deras respektive personuppgiftspolicy (Facebook, LinkedIn, Twitter).

Vår behandling av uppgifter i form av s.k. insights baseras på vårt berättigade intresse av att kunna få bättre förståelse av vilken typ av kommunikation och åtgärder som ger resultat och bättre förståelse av vårt företag och vår närvaro på sociala medier (artikel 6.1 f).

2.5 Webbplatsen

När du besöker vår webbplats samlar vi in information med hjälp av teknik såsom cookies[1], lokal lagring, pixlar och taggar som placeras i din webbläsare eller enhet. Det gör vi för att mäta antalet besökare, plats, unika enhets-ID:n och för att effektivisera vår marknadsföring online. Vill du inte att vi ska använda annat än strikt nödvändiga cookies, vänligen klicka inte på ”Tillåt alla” i vår cookie-banner.

För ytterligare information om syftet med användningen av cookies, deras varaktighet, vilka vi delar din information med samt tredjepartsleverantörer som kan placera ut cookies baserat på ditt samtycke för sina egna ändamål i egenskap av personuppgiftsansvariga, se vår cookiepolicy.

Om den information som samlats in genom användning av cookies utgör personuppgifter, behandlar Charge Amps personuppgifter insamlade genom användning av nödvändiga cookies baserat på Charge Amps berättigade intresse av att få webbplatsen att fungera och spara dina cookiepreferenser. För alla andra cookies som inte är strikt nödvändiga, däribland preferenscookies, statistikcookies och marknadsföringscookies, t.ex. sociala medier- och annonseringscookies, blir du ombedd att samtycka till användningen av sådana cookies. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter insamlade via cookies som inte är strikt nödvändiga baseras på ditt samtycke. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke. Det gör du genom att klicka på ikonen för cookieinställningar, som visas längst ned till höger på vår webbplats.

3. HUR VI DELAR DINA PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att delas med våra tjänsteleverantörer, vilka kan kategoriseras som leverantörer av hosting-tjänster (det vill säga it-drift), kundtjänstprogram, callcenter för kundtjänst och CRM-system. Några av våra tjänsteleverantörer finns utanför EU/EES och vi tillämpar därför lämpliga skyddsåtgärder, såsom Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler, om och när dina personuppgifter överförs till dessa mottagare. Du kan få ytterligare information om hur vi överför personuppgifter genom att kontakta oss på privacy@charge-amps.com.

4. BEHANDLING OCH LAGRING PÅ RÄTTSLIGA GRUNDER

Vi kan komma att använda, lagra och dela dina personuppgifter vid en rättslig begäran (exempelvis vid beslut om husrannsakan, föreläggande från domstol, eller andra liknande begäranden) eller för att upptäcka, förhindra eller åtgärda bedrägerier och annan olaglig aktivitet för att skydda oss själva, dig eller andra användare. Om det är nödvändigt kan vi också komma att använda de personuppgifter vi behandlar i syfte att fastställa, försvara och utöva rättsliga anspråk (vårt berättigade intresse, artikel 6.1 f). Om så händer kommer vi att lagra personuppgifterna under hela ärendet och i tio år därefter.

5. VÅRT BERÄTTIGADE INTRESSE

Vår bedömning är att våra berättigade intressen överensstämmer med tillämplig lagstiftning och att det inte finns något mindre ingripande sätt att uppnå samma resultat.

Personuppgifterna hanteras endast av anställda, som omfattas av tystnadsplikt, och skyddas av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. De personuppgifter som du delar med oss hanteras med omsorg och professionalitet. Eftersom du också har intresse av att kunna använda tjänsterna eller väljer att registrera dig för vårt nyhetsbrev, kontakta oss eller interagera med oss på sociala medier, och eftersom vår behandling av personuppgifter inte innebär ett betydande intrång i din integritet, dina rättigheter eller dina friheter, baserar vi vår behandling av dina personuppgifter på våra berättigade intressen.

Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter som baseras på vårt berättigade intresse, kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål om vi inte kan visa dig tillräckligt stöd för vår behandling.

6. DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära åtkomst till och information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att vi korrigerar, rättar, kompletterar, raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi behandlar om dig.

Du har rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter som baseras på våra berättigade intressen.

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter (i) om du har bestridit riktigheten av personuppgifterna, (ii) om behandlingen är olaglig och du har begärt att den begränsas, (iii) om vi inte behöver dina personuppgifter för de ursprungliga ändamålen längre, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller (iv) i avvaktan på att det verifieras att våra berättigade skäl väger tyngre än dina intressen som registrerad, vid en begäran om radering. Du har också rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du i vissa fall kan få de personuppgifter du delat med oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och har rätt att överföra dessa uppgifter till andra personuppgiftsansvariga.

Dina rättigheter som registrerad kommer att tillgodoses av oss i den utsträckning vi har skyldighet enligt tillämpliga lagar.

7. KONTAKTINFORMATION

För att utöva dina rättigheter, eller om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på följande adress: privacy@charge-amps.com eller på vår postadress som anges ovan.

Om du har några klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du kan hitta mer information om lokala tillsynsmyndigheter för dataskydd på följande länk http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

8. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR I DENNA PERSONUPPGIFTSPOLICY OCH FÖRÄNDRINGAR I ÄGANDE

Om vi gör ändringar i personuppgiftspolicyn kommer vi att meddela dig om detta. Krävs ditt samtycke kommer vi att skicka ett meddelande om detta utifrån vad som är lämpligt efter omständigheterna och be om ditt samtycke i enlighet med tillämplig lag.

Om det sker en förändring i ägandet i vår verksamhet kan vi komma att överföra din information till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla tjänsterna. De nya ägarna ska fortsätt iaktta de åtaganden vi gjort i denna personuppgiftspolicy.

Senast uppdaterad: 18 februari 2021