Installation and Usage

Please select a language

Back

Välj din produkt

Charge Amps Halo

1. Generell information

Skydda miljön! Får ej kasseras med hushållsavfall! Den här produkten innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Lämna produkten för återvinning på avsedd plats, t.ex. en återvinningsstation i din kommun.


Kassering av produkten måste ske i enlighet med lokal miljölagstiftning och aktuella riktlinjer. Produkten består av återvunnet aluminium, plast och elektronik, och bör återvinnas enligt etablerade regler för dessa material. Godkänd i enlighet med relevanta EU-direktiv.

Om du inte följer de regler, instruktioner och säkerhetsföreskrifter som anges i den här installationsmanualen, hävs eventuella garantivillkor och Charge Amps AB kan avvisa varje krav på kompensation i samband med personskador, sakskador eller incidenter som inträffar direkt eller indirekt på grund av sådan oaktsamhet.

Tillverkaren ger inga garantier om att informationen i detta dokument är felfri och/eller fullständig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av att informationen följs. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående meddelande. Den senaste versionen av dokumentet finns på www.chargeamps.com.

© Copyright Charge Amps AB. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, ändra och/eller översätta denna information utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB.

2. Säkerhet

VARNING! Läs igenom alla instruktioner före användning.

 • Produkten får endast installeras av behörig elektriker och i enlighet med installationsmanualen.
 • Slå av strömmen med huvudströmbrytaren innan installation eller service utförs.
 • Om produkten används felaktigt och/eller instruktionerna i denna installationsmanual inte följs, kan det medföra risk för personskador.
 • Följ lokala regler och föreskrifter för installation.
 • Produkten får endast användas för att ladda kompatibla fordon.
 • Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den.
 • Du får inte försöka reparera eller använda produkten om den har skador.
 • Kontrollera att produkten är i gott skick och att alla kablar är korrekt anslutna innan produkten används.
 • Produkten får inte sänkas ned i vätska eller utsättas för fysiska påfrestningar. Främmande föremål får inte stickas in i produkten eller delar av den.
 • Laddkontakten ska förvaras i hållaren när den inte används.
 • Använd aldrig en adapter mellan laddkontakten och elfordonet.
 • Rulla ihop laddkabeln när den inte används, för att förhindra kabelskador och eliminera snubbelrisk.
 • Rulla ut laddkabeln innan laddning startas, för att undvika överhettning medan laddning pågår.
 • Du får inte försöka plocka isär produkten eller demontera delar av den.
 • Se till att det inte finns några brandfarliga, explosiva, frätande eller brännbara material, kemikalier eller ångor i närheten av monteringsplatsen.
 • Se till att alla terminalskruvar är ordentligt infästa innan du sätter tillbaka fronten.
 • Rör inte vid kretskortet under installationsarbetet. Detta för att förhindra risk för statisk elektricitet.
 • Tungt föremål! Förhindra muskel- och ryggskador genom att använda godkända lyfthjälpmedel och bra lyftteknik.

3. Teknisk data

Laddstandard Mode 3
Identifiering laddningskompabilitet
Identifikation RFID (i/a) HF; 13,56 MHz
Internetanslutning WiFi 802.11b/g/n; 2,4 GHz
Kommmunikationsprotokoll OCPP 1.6J
Energimätning 1-fas till 3-fas spänning, ström och effekt
Extern jordfelsbrytare krävs Ja, typ A
Drifttemperaturer -30 °C till +45 °C
IP-klassning IP 66 (huvudenhet)
IP 44 (laddkontakt och uttag)
IK-klassning IK10
Kabellängd 7,5 m
Mått (B x D x H) Huvudenhet: 262 x 159 x 203 mm
Kontakt: 81 x 125 x 88 mm
Vikt 4 kg
RFID-frekvensområde 13,553–13,567 MHz
RFID-effekt ut 31 dBm
WiFi-frekvensområde 2 412–2 484 MHz
WiFi-effekt ut 802.11 b/g/n: 20/17/14 dBm
Nominell spänning (Un) (för enheten) 230/400 V
Nominell driftspänning (Ue) (för en enhets krets) 230/400 V
Nominell strömstyrka för enheten (InA) 16/32 A*

* Beroende på variant

Nominell strömstyrka för en krets (Inc)

 

16/32 A*

* Beroende på variant

Nominell frekvens (fn) 50 Hz
Säkerhetsfunktion för restström DC-skydd är integrerat i laddstationen. Det behövs en extern jordfelsbrytare av typ A.
Typer av systemjordning som laddstationen är konstruerad för TN, IT, TT
Installation inomhus och utomhus Ja
Stationär eller flyttbar Stationär
Avsedd att användas av icke-fackman Ja
Utvändigt utförande Sluten, väggmonterad ENHET
Typ av konstruktion Fast
Platser med begränsad eller obegränsad åtkomst Obegränsad åtkomst
Monteringsmetod Väggmonterad ENHET*
* Stationär golvmonterad installation med stolpfäste som tillbehör

4. Produktöversikt

4.1. Delar

 

 1. Centrumljus/RFID-läsare
 2. Ringljus
 3. Uttag (endast vissa modeller)
 4. Laddkontakt
 5. Hållare för laddkontakt
 6. Front
 7. Bakre hölje
 8. Kabelgenomföring: LAN-anslutning (endast vissa modeller)
 9. Kabelgenomföring: inkommande elanslutning
 10. WiFi-antenngenomföring (endast vissa modeller)
 11. Kabelgenomföring: fast laddkabel

4.2. Förpackningens innehåll

 • Charge Amps Halo
 • WiFi-antenn (endast vissa modeller)
 • Fempolig terminalkontakt för matningsström
 • Hållare för laddkontakt
 • RFID-kort
 • Dokument med serienummer och lösenord
 • Snabbguide

5. Före installation

5.1. Rekommenderade verktyg

 • Skruvmejsel, flat elskruvmejsel 3,5 mm
 • Borr för skruv-/plugghål i vägg
 • Laser-/vattenpass för korrekt montering på vägg
 • Kabelskalare
 • Vinklad insexnyckel H4

5.2. Material som installatören tillhandahåller

 • Tre 5 mm rostfri (typ A2 eller A4) skruv med platt huvud, med tillhörande plugg (vid behov) för montering av Charge Amps Halo
 • Fyra 3,5 mm skruvar med försänkt huvud för att väggmontera laddkontaktens hållare
 • Extern tätningsmassa för vägg (vid behov)
 • Extern jordfelsbrytare typ A, 30 mA
 • Installationskabel med max. 14 mm ytterdiameter, enligt vald produkts laddkapacitet
 • LAN-kabel med kort kontakt (endast vissa modeller)

5.3. Monteringskrav

 • Kom ihåg att använda tätningsmassa om du installerar produkten i utomhusmiljö eller på en ojämn yta.
 • Undvik om möjligt att montera Charge Amps Halo i direkt solljus.
 • Installera inte Charge Amps Halo i trånga utrymmen.
 • Kontrollera att väggen klarar produktens vikt.
 • Rekommenderad montagehöjd 750–1 450 mm.
 • Använd skruvar och eventuell plugg som är lämpliga för väggens material.

5.4. Krav på elektrisk installation

Obs! Det kan finnas lokala regler med ytterligare krav på den elektriska installationen.

 • Charge Amps Halo måste vara ansluten till jord, i en fast elektrisk installation.
 • Elkabeln får endast dras genom den anvisade kabelgenomföringen.
 • Kabelns Ethernet-kontakt måste vara av kort typ.
  Obs! Ethernetanslutning finns endast för OCPP-versionen av Charge Amps Halo.

5.4.1. Kontrollera följande innan produkten installeras

 • Att strömmen har slagits av med huvudströmbrytaren.
 • Att inkommande kablage är dimensionerat för att kunna ansluta Charge Amps Halo:
  • Minst 2,5 mm2 för 16 A
   På grund av kabellängder och elektriska system i lokalerna/anläggningen kan det krävas större tvärsnitt för att uppfylla triggervillkoren.
   Den valda kabelns ytterdiameter får vara högst 14,0 mm.
 • Minst 6 mm2 för 32 A
  På grund av kabellängder och elektriska system i lokalerna/anläggningen kan det krävas större tvärsnitt för att uppfylla triggervillkoren.
  Den valda kabelns ytterdiameter får vara högst 14,0 mm.
 • Att produkten har rätt säkringar:
  • 1-fas 3,7 kW: 16 A, MCB* med C- eller B-karakteristik
  • 3-fas 11 kW: 16 A, MCB* med C- eller B-karakteristik
  • 1-fas 7,4 kW: 32 A, MCB* med B-karakteristik

Dessa är minimivärden. Lokala regler måste alltid efterlevas.

* MCB = Miniature Circuit Breaker (dvärgbrytare). Dvärgbrytare med B-karakteristik löser ut vid 3–5 gånger nominell strömstyrka, och dvärgbrytare med C-karakteristik löser ut vid 5–10 gånger nominell strömstyrka.

Att en jordfelsbrytare typ A är installerad.
DC-skydd är integrerat i laddstationen. Det behövs en extern jordfelsbrytare av typ A. Tillsammans har de två komponenterna samma funktion som och ersätter en jordfelsbrytare av typ B som krävs enligt IEC 61851.

6. Installation

 1. Bryt strömförsörjningen med huvudströmbrytaren.
 2. Kontrollera att matarkabeln är isolerad.
 3. Packa upp Charge Amps Halo.
 4. Montera en separat jordfelsbrytare typ A på matarledningen till Charge Amps Halo.
 5. Öppna Charge Amps Halo med en insexnyckel H4.
  Se till att de o-ringar som håller fast skruvarna inte lossnar.

 

 

 1. Ta bort alla anslutna terminalblock/anslutningar från kretskortet.
 2. Montera den externa WiFi-antennen (endast vissa modeller).

 1. Installera Ethernet-kabeln via LAN-anslutningen. Max. diameter 4–8 mm.
 2. Märk ut och borra upp hål i väggen för Charge Amps Halo.

(mm)

 

Ej skalenligt.
Det streckade området är den tätningsyta som sätter tryck på väggen.

Se till att denna yta är plan, jämn och ren för att förhindra vattenläckage.

 

 1. Montera det bakre höljet på väggen. Se till att monteringsytan är vertikal och jämn.

Viktigt!
Kom ihåg att använda tätningsmassa.

 1. Märk ut och borra upp monteringshål i väggen för laddkontaktens hållare.
  Placera hålen för laddkontaktens hållare ca 30 cm till höger om Charge Amps Halo.
 2. Montera laddkontaktens hållare.
 3. Lossa kabelgenomföringens mutter.
 4. Skala elkabeln (15–20 cm) och för in den i kabelgenomföringen.
 5. Dra åt kabelgenomföringens mutter.
 6. Skruva fast strömförsörjningen i det 5-poliga terminalblocket.

 

 • Anslutning i TN- och TT-nätverk

3,7 kW, 7,4 kW
Anslut L1, N och PE.
L2 och L3 är valfria men rekommenderas.

Inkoppling av L2 och L3 gör det möjligt att ansluta lastbalansering och molntjänster, med inställningar för att välja den fas som har lägst last i fastigheten.

11 kW
Anslut alla fem kablarna.

 • Anslutning av 1-fas i IT-nät

 1. Sätt tillbaka terminalerna i fronten.

 

 

 1. 5-poligt terminalblock för inkommande strömförsörjning
 2. Ethernet-port (vid anslutning till fast nätverk)
 3. 6-poligt terminalblock för laddkabel
 4. 3-poligt terminalblock för uttag (endast vissa modeller)
 5. WiFi-antennkabel (endast vissa modeller)

 

 1. Sätt tillbaka fronten på det bakre höljet.
  Kontrollera noggrant att

  • alla o-ringar runt fästskruvarna är kvar
  • inga kablar är fastklämda eller nyps ihop
  • alla kablar sitter fast ordentligt
  • fronten monteras med Charge Amps-logotypen vänd uppåt.

 1. Dra åt de fyra H4-insexskruvarna med ett vridmoment på 1,5–2,0 Nm.
 2. Starta strömförsörjningen med huvudströmbrytaren.
  • En startsekvens med ett självtest inleds.
  • När Charge Amps Halo lyser med ett vitt fast sken är Halo klar att användas.
 3. Fortsätt installationen genom att konfigurera Charge Amps Halo.

7. Konfigurering

7.1. Koppla upp mot WiFi

7.1.1. Åtkomst till Charge Amps Halos WiFi-anslutningspunkt

Obs! Behövs inte om LAN används (endast vissa modeller). Se avsnitt 6.2 Ansluta via LAN.

WiFi-anslutningspunkten för Charge Amps Halo är inte ansluten till något nätverk.

WiFi-anslutningspunkten för Charge Amps Halo är endast tillgänglig i 10 minuter efter att den slås på.

 

 1. Använd en smart telefon, surfplatta eller dator för att ansluta till Charge Amps Halos WiFi.
  Sätt enheten i flygplansläge för att undvika WiFi-konflikter.

  • SSID: HALO_nnnnnnM (nnnnnn motsvarar de 6 sista siffrorna i serienumret).
  • Lösenord: Ange pin-koden för Charge Amps Halo.
 2. Starta en webbläsare och skriv 192.168.250.1 i adressfältet.
 3. Fortsätt genom att följa instruktionerna i det avsnitt som framgår av tabellen nedan.

 

Charge Amps Halo

Se avsnitt
6.1.2 Koppla upp mot WiFi

OCPP-versionen av
Charge Amps Halo
Se avsnitt
6.1.3 Koppla upp mot WiFi

 

 

 

7.1.2. Koppla upp mot WiFi

 1. Ange inloggningsuppgifterna för fastighetens nätverk, för att ansluta Charge Amps Halo till internet.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

7.1.3. Koppla upp mot WiFi

Obs! Finns endast för OCPP-versionen av Charge Amps Halo.
Obs! Behövs inte om LAN-kabel används.

 1. Logga in i det lokala administrationsgränssnittet

Ange pin-koden och logga in i det lokala administrationsgränssnittet.

 1. Klicka på pilen uppe i det högra hörnet för att navigera mellan flikarna. Välj fliken WiFi.
 2. Ange inloggningsuppgifterna för fastighetens WiFi-nätverk, för att ansluta Charge Amps Halo till internet.
 3. Klicka på Refresh för att spara.

7.2. Ansluta via LAN

Obs! Finns endast för OCPP-versionen av Charge Amps Halo.

 1. Se till att Charge Amps Halo är ansluten till det lokala nätverket via LAN-kabel.
 2. Starta en webbläsare på en dator eller smart telefon, och ange Charge Amps Halos tilldelade IP-adress i adressfältet.
  Den tilldelade IP-adressen kan du se på den router eller DHCP-server som sköter utdelningen av IP-adresser.
 3. Ange pin-koden och logga in i det lokala administrationsgränssnittet.

7.3. Inställningar i det lokala administrationsgränssnittet

Obs! Finns endast för OCPP-versionen av Charge Amps Halo.

Klicka på pilen uppe i det högra hörnet för att navigera mellan flikarna.

7.3.1. Inställningar för elinstallation

 1. Välj fliken Installation och följ instruktionerna.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

7.3.2. RFID-hantering av offline-laddstationer

Obs! Vid anslutning till molntjänst förbises lokalt tillagda RFID-kort.

 1. Välj fliken RFID och följ instruktionerna.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

7.3.3. Ansluta molnleverantören

Obs! Ej tillämpligt för Charge Amps Cloud-användare.

 1. Välj fliken OCPP och ange molnleverantörens webbadress.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

8. Molnanslutning

Charge Amps Cloud och Charge Amps App är tillgängliga när Charge Amps Halo är ansluten till molnleverantören Charge Amps.

Om Charge Amps Halo är ansluten till någon annan molnleverantör, kontaktar du den leverantören för att få information om portaler och appar.

Kontakta molnleverantören för att verifiera att anslutningen fungerar.

 

Charge Amps App

 

Charge Amps Cloud-användare

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud-partner

https://my.charge.space/partner

 

Använd länken för att hämta fullständig produktinformation.
https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-halo/

8.1. Skapa ett Charge Amps-partnerkonto

För installation av Charge Amps produkter krävs ett Charge Amps partnerkonto.

Använd dina inloggningsuppgifter eller skapa ett nytt konto.

 1. Skapa ett användarkonto på Charge Amps Cloud https://my.charge.space/
  Obs! Registrera inte laddstationen. Konfigurering utförs i partnergränssnittet.
 2. Skicka ett e-postmeddelande till Charge Amps (support@charge-amps.com) där du anger följande:
  1. Användarnamn för kontoinloggning
  2. Företagsnamn
  3. Företagets postadress
  4. Företagets e-postadress
  5. Företagets telefonnummer
  6. Företagets organisationsnummer
  7. Företagsrepresentant
 3. När ditt partnerkonto har skapats meddelar Charge Amps dig via e-post.

9. Felsökning

9.1. Starta om

 • Starta om genom att stänga av och sedan starta laddstationen igen.
 • Starta om laddstationen via det lokala administrationsgränssnittet.
  Navigera till fliken ”System” och klicka på ”Reboot system”.
 • Utför en fabriksåterställning, som sista åtgärd att prova.

9.2. Återställa till fabriksinställningarna

Obs! Kontakta leverantören innan du utför den här åtgärden.

Använd det lokala administrationsgränssnittet för att återställa laddstationen till fabriksinställningarna.
Välj fliken ”System” och klicka på ”Factory Reset”.

10. Demontering

Obs! Demontering får endast utföras av behörig elektriker.

Utför en fabriksåterställning av Charge Amps Halo innan du stänger av den. Kontakta leverantören innan du utför den här åtgärden.

Strömförsörjning till laddstationen måste kopplas från innan demontering utförs.

Använd den här installationsmanualen och följ instruktionsstegen i omvänd ordning, för att demontera Charge Amps Halo på rätt sätt.

11. Produktsupport och service

Om svaret på din fråga inte finns i manualen kontaktar du din leverantör eller molnleverantör via https://www.chargeamps.com/support/.

Laddningen avbryts

Om laddningen avbryts är dom vanligaste problemen följande:

 • För hög övrig konsumtion i anläggningen
  Som partner kan ni se detta om ni går in på strömmätare under menyvalet ”strömmätare”. Där kan ni se förbrukningsgraferna de senaste 24h och dom senaste 7 dagarna.Ta tidpunkten för laddsessionen då kunden upplevde problem och se vad konsumtionen var vid tillfället. Se även över generellt om kunden har hög konsumtion och föreslå eventuellt att uppgradera huvudsäkringen.Som slutanvändare kan du be din partner att få tillgång till att se graferna från din strömmätare och se konsumtionen i din anläggning
 • Roterat från strömmätare till laddbox
  Det är vanligt att något har roterats antingen i anläggningen eller vid installationen. Detta kan du felsöka genom att avaktivera lastbalanseringen och sedan gå in på laddboxen och ställ ner den till 1-fas. Starta sedan en laddning på L1. Titta sen under strömmätare på 24h grafen och se till så att grafen för L1 stiger i takt med laddning. Upprepa proceduren för L2 och L3.Stiger rätt graf i jämförelse med den fas du valt där laddning ska ske så är allt korrekt. Skulle dock en annan fas stiga än den där laddning sker på så är det roterat någonstans.
  Kontrollera då att inkommande L1, L2 och L3 stämmer överens med inkommande L1, L2 och L3 in i laddboxen.
  Se även över så att strömtransformatorerna till strömmätaren sitter på rätt fas och att dom sitter korrekt i terminalblocket.
 • Uppkoppling
  När Charge Amps Halo är lastbalanserad och tappar uppkoppling så kommer laddningen avbrytas och starta om laddningen i ett ”offline-läge”. Detta händer eftersom laddbox och lastbalanseringen inte längre kan kommunicera.- Se över signalstyrkan till laddbox och strömmätare. Den bör ligga som sämst kring -80 dBm där -60 dBm är mycket bra signalstyrka och -90 är mycket dålig.- Om laddboxen är uppkopplad mot en extender/repeater så se till att den har bra signal mot sin AP (accesspunkt).- Har kunden ett mesh-system så kan det innebära att Charge Amps produkter har svårt att fokusera på den AP med bäst signalstyrka. Det enklaste sättet att kringgå denna problematik är att installera en extender/repeater med ett annat SSID som endast Charge Amps Halo är kopplad mot. Den kommer då hålla sig fixerad mot en och samma AP.- Charge Amps Halo klarar endast av 2.4 GHz därav kan nätverk som sänder ut både 2.4 och 5 GHz med samma SSID inbära problem.

  – Även i detta fall är en extender/repeater ett hjälpmedel mot detta. Installera den med ett annat SSID än det övriga nätverket och sätt den på 2.4 GHz. Alternativt ta bort 5 Ghz frekvensen från nätverket om ni känner att ni klarar er utan den. 5G klarar högre hastigheter men har kortare räckvidd. Dock klarar dom flesta sig på hastigheten i 2.4 GHz frekvensen.

 • För låg lägsta ström
  Alla bilar har en lägsta ström dom kan ladda på som lägst. Detta skiljer sig mellan bilmodellerna. Om lastbalanseringen är ställd på en lägre gräns än vad bilen klarar av så kommer laddningen inte kunna startas.
Laddning startar inte

Om laddningen inte startar som den ska så är dom vanligaste felen följande:

 • För hög övrig konsumtion i anläggningen
  Som partner kan du se detta om du går in på strömmätare under menyvalet ”strömmätare”. Där kan du se förbrukningsgraferna de senaste 24h och dom senaste 7 dagarna.Ta tidpunkten för laddsessionen då kunden upplevde problem och se vad konsumtionen var vid tillfället. Se även över generellt om kunden har hög konsumtion och föreslå eventuellt att uppgradera huvudsäkringen.Som slutanvändare kan du be din partner att få tillgång till att se graferna från din strömmätare och se konsumtionen i din anläggning.
 • För låg lägsta ström
  Alla bilar har en lägsta ström dom kan ladda på som lägst. Detta skiljer sig mellan bilmodellerna. Om lastbalanseringen är ställd på en lägre gräns än vad bilen klarar av så kommer laddningen inte starta.
 • Schemaläggning
  Om inte laddningen startar vid schemaläggning kan anledningen till det vara följande:- Laddboxen tappar uppkopplingen och kan då inte hämta informationen för schemaläggningen från Charge Amps Cloud.- Du har en Volvo laddhydrid. Volvo har problem med att deras laddhybrider inte vaknar upp vid schemaläggning.Hos äldre laddhybrider hos Volvo som är Sensus-baserade kan man lägga schema i Volvo on call appen.

  Är det en Google-baserad laddhybrid så går det tyvärr inte. Du kan kringgå denna problematik om du har en iPhone med mha funktion. Automatisera en genväg till att öppna Volvo appen vid vissa tidpunkter på natten för att på så vis “väcka” bilen.

  – Se till att uttaget är satt på schemaläggning. Symbolen visar en röd klocka.

 • Roterat från strömmätare till laddbox
  Det är vanligt att något har roterats antingen i anläggningen eller vid installationen. Detta kan du felsöka genom att avaktivera lastbalanseringen och sedan gå in på laddboxen och ställ ner den till 1-fas. Starta sedan en laddning på L1. Titta sen under strömmätare på 24h grafen och se så att grafen för L1 stiger i takt med laddning. Upprepa proceduren för L2 och L3.Stiger rätt graf i jämförelse med den fas du valt där laddning ska ske så är allt korrekt. Skulle dock en annan fas stiga än den där laddning sker på så är det roterat någonstans.
  Kontrollera att inkommande L1, L2 och L3 stämmer överens med inkommande L1, L2 och L3 in i laddboxen.Se även över så att strömtransformatorerna till strömmätaren sitter på rätt fas och att dom sitter korrekt i terminalblocket.
 • Inställningar
  Se till att inget är ibockat som inte ska vara det.

  • Se till att uttaget är ”på” och inte ”av” samt att schema är av om det inte ska vara aktiverat.
  • Se till att RFID-lås inte är på om det inte ska vara det.
  • Om RFID ska vara aktiverat och laddboxen är lastbalanserad så se till att RFID är korrekt konfigurerat i admin-gränssnittet. RFID måste vara knytet till en användare och en laddbox.
Laddar begränsat

Om laddningen inte sker som förväntat så kan följande vara orsaken

 • Laddbox offline
  Om din Charge Amps Halo är lastbalanserad och har tappat uppkoppling så kommer den endast kunna ge laddning på en fas och med en begränsad hastighet.
 • Strömmätare offline
  Om din strömmätare har gått offline så kommer din bil kunna ladda på alla faser men med en begränsning.
 • För hög belastning
  Om anläggningen har för hög förbrukning och laddboxen är lastbalanserad så kommer laddningen begränsas. Har du som slutkund inte inblick i din förbrukning så kan du be din partner om tillgång till att se detta.
 • Fel information om bilmodellen
  Det är inte ovanligt att bilmodellen inte laddar som användaren trott.På https://ev-database.org/ så kan du hitta dom flesta elbilsmodeller och hur dessa laddar. Kontakta annars din biltillverkare om du inte hittar det du söker.Laddhybrider laddar oftast 1-fas. Vissa kan ladda 2-fas men ingen laddar på 3-fas.
 • Fel inställningar
  Det finns en risk att lastbalanseringen är fel inställd. Känner du dig osäker som installatör så har Charge Amps en onlineutbildning för installatörer: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ samt flertalet guider som skickas ut i samband vid skaffandet av partnerkontot. Saknar du dessa så kontakta supporten på support@charge-amps.com
Uppkoppling

Om laddboxen står som offline så kontrollera följande:

 • WiFi konfiguration
  Om det står ”Offline since” och datum innan installation så är det datumet från dess att den testades i produktion. Det innebär att konfiguration mot WiFi aldrig har gjorts eller att det misslyckats.
 • Signalstyrka
  Om Charge Amps Halo går offline till och från så se över signalstyrkan till laddbox och strömmätare. Den bör ligga som sämst kring -80 dBm där -60 dBm är mycket bra signalstyrka och -90 är mycket dålig.
 • Accesspunkt
  Om Charge Amps Halo är uppkopplad mot en extender/repeater så se till att den har bra signal mot sin AP (accesspunkt).
 • Mesh-nätverk
  Har anläggningen ett mesh-nätverk så kan det innebära att enheter som är uppkopplat mot det kan ha svårt att hålla sig uppkopplad mot den som har bäst signalstyrka. Ett sätt att kringgå detta är att använda en extender/repeater med ett annat SSID än resten av nätverket så Charge Amps produkter håller sig fixerade mot dessa.Med mesh-nätverk som är trådlösa är det viktigt att accesspunkterna (AP) är jämnt fördelade. Att sätta en AP nära laddboxen och sen ha för långt avstånd till nästa AP kommer ge ett sämre resultat än ha ett jämnt avstånd mellan accesspunkterna.

 

Installation

Om inte laddboxen startar, undersök följande:

 • Kablage
  Se över så att samtligt kablage sitter som det ska.
 • LED-kort
  Om inte laddboxen startar så kan du prova att koppla ur kretskortet från nedre L
Cloud
 • Begränsning
  Om laddboxen inte är lastbalanserad så kan den behöva begränsas så att överbelastning inte sker. Detta görs via användargränssnittet, antingen på my.charge.space eller i Charge Amps App.
Övrigt
 • Schuko
  Schuko kan endast användas när laddning inte sker och förbrukningen inte överstiger 10 A.Om laddboxen är lastbalanserad så måste 10 A finnas tillgängligt för att schuko ska kunna användas. I lastbalanseringsgruppen måste även ”Uttag aktiverat” vara ibockat för att uttaget ska kunna användas.

Charge Amps Aura

1. Generell information

Skydda miljön! Får ej kasseras med hushållsavfall! Den här produkten innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Lämna produkten för återvinning på avsedd plats, t.ex. en återvinningsstation i din kommun.

Kassering av produkten måste ske i enlighet med lokal miljölagstiftning och aktuella riktlinjer. Produkten består av återvunnet aluminium, plast och elektronik, och bör återvinnas enligt etablerade regler för dessa material.

Godkänd i enlighet med relevanta EU-direktiv.

Om du inte följer de regler, instruktioner och säkerhetsföreskrifter som anges i den här installationsmanualen, hävs eventuella garantivillkor och Charge Amps AB kan avvisa varje krav på kompensation i samband med personskador, sakskador eller incidenter som inträffar direkt eller indirekt på grund av sådan oaktsamhet.

Tillverkaren ger inga garantier om att informationen i detta dokument är felfri och/eller fullständig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av att informationen följs. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående meddelande. Den senaste versionen av dokumentet finns på www.chargeamps.com.

© Copyright Charge Amps AB 2022. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, ändra och/eller översätta denna information utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB.

2. Säkerhet

VARNING! Läs igenom alla instruktioner före användning.

 • Produkten får endast installeras av behörig elektriker och i enlighet med installationsmanualen.
 • Slå av strömmen med huvudströmbrytaren innan installation eller service utförs.
 • Om produkten används felaktigt och/eller instruktionerna i denna installationsmanual inte följs, kan det medföra risk för personskador.
 • Följ lokala regler och föreskrifter för installation.
 • Produkten får endast användas för att ladda kompatibla fordon.
 • Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den.
 • Du får inte försöka reparera eller använda produkten om den har skador.
 • Kontrollera att produkten är i gott skick och att alla kablar är korrekt anslutna innan produkten används.
 • Produkten får inte sänkas ned i vätska eller utsättas för fysiska påfrestningar. Främmande föremål får inte stickas in i produkten eller delar av den.
 • Du får inte försöka plocka isär produkten eller demontera delar av den.
 • Se till att det inte finns några brandfarliga, explosiva, frätande eller brännbara material, kemikalier eller ångor i närheten av monteringsplatsen.
 • Se till att alla terminalskruvar är ordentligt infästa innan du sätter tillbaka fronten.
 • Rör inte vid kretskortet under installationsarbetet. Detta för att förhindra risk för statisk elektricitet.
 • Tungt föremål! Förhindra muskel- och ryggskador genom att använda godkända lyfthjälpmedel och bra lyftteknik.

3. Tekniska data

Laddstandard Mode 3
Identifiering laddningskompabilitet
Identifikation RFID (i/a) HF; 13,56 MHz
Internetanslutning WiFi 802.11b/g/n 2,4 GHz
Kommmunikationsprotokoll OCPP 1.6J
Energimätning 3-fas spänning, ström och effekt
Drifttemperaturer -30 °C till +45 °C
Spänning 230/400 V
Uttag Typ 2, 2 x 22 kW samtidigt
IK-klassning IK10
IP-klassning IP55
Mått (B x D x H) 367 x 159 x 405 mm
Vikt 10 kg
RFID-frekvensområde 13,553–13,567 MHz
RFID-typ/s ISO/IEC 14443 Typ A 13,56 MHz Mifare
RFID-effekt ut 31 dBm
WiFi-frekvensområde 2 412–2 484 MHz
WiFi-effekt ut 802.11 b/g/n: 20/17/14 dBm
Nominell spänning (Un) (för enheten) 230/400 V
Nominell driftspänning (Ue) (för en enhets krets) 230/400 V
Nominell strömstyrka för enheten (InA) 63 A

 

Nominell strömstyrka för en krets (Inc)

 

32 A/uttag

 

Nominell frekvens (fn) 50 Hz
Typer av systemjordning som ENHETEN är konstruerad för

 

TN, TT och IT
Säkerhetsfunktion för restström Separat likströmsskydd och en jordfelsbrytare (restströms- och överströmsskydd) typ A är integrerade i laddstationen för varje uttag.
Installation inomhus och utomhus Ja
Stationär eller flyttbar Stationär
Avsedd att användas av icke-fackman Ja
Utvändigt utförande Sluten, väggmonterad ENHET
Typ av konstruktion Fast
Platser med begränsad eller obegränsad åtkomst Obegränsad åtkomst
Monteringsmetod Väggmonterad ENHET*
Stationär golvmonterad installation med stolpfäste som tillbehör
* Specifikation för LTE-version
RF-teknik GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Max. RF-effekt ut 33 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
RF-område 698–960/1 710–2 690 MHz
SIM-kort Standard-SIM

4. Produktöversikt

4.1. Delar

 

 1. RFID-läsare
 2. RFID-ljus
 3. Ladduttag
 4. Uttagets ljus
 5. Cylinderlås
 6. Bakre hölje
 7. Front
 8. Kabelsläde: data- och matningskabel in/ut.

4.2. Förpackningens innehåll

 • Charge Amps Aura
 • Kabelsläde med förskruvningar, pluggar och skruv
  • Kabelförskruvning för ström: 13–17,5 mm samt 17–25 mm.
  • Kabelförskruvning för data: 4–8 mm.
 • Två stycken nycklar tillhörande cylinderlåset
 • Två stycken RFID-kort
 • Snabbguide

5. Före installation

5.1. Rekommenderade verktyg

 • 3,5 mm skruvmejsel för spårskruv
 • Borr
 • Multimeter
 • Laser- eller vattenpass
 • Kabelskalare
 • Mobiltelefon, surfplatta eller dator

5.2. Material som installatören tillhandahåller

 • 4 stycken M6 x 30 mm (eller längre) rostfria skruvar med platt huvud, typ A2 eller A4 med tillhörande brickor typ A2 eller A4 som har en största yttre diameter på 20 mm samt pluggar (vid behov, beroende på väggmaterial)
 • Installationskabel, enligt vald produkts laddkapacitet
 • LAN-kabel

5.3. Monteringskrav

 • Undvik om möjligt att montera Charge Amps Aura i direkt solljus.
 • Se till att väggen kan hantera en vikt på 10 kg och även dragkraft från isatt kabel.
 • Installera inte Charge Amps Aura i trånga utrymmen.
 • Använd skruvar och eventuell plugg som är lämpliga för väggens material.
 • Charge Amps Aura måste monteras upprätt.
 • Tillåten montagehöjd är 900–1 450 mm, räknat från marknivå till Charge Amps Auras undersida.
 • För alternativa monteringskrav för stolpfäste, kontakta Charge Amps support.

5.4. Krav på elektrisk installation

Obs! Det kan finnas lokala regler med ytterligare krav på den elektriska installationen.

 • OBS! Matningskabeln får endast dras genom den anvisade kabelgenomföringen. Kablar från inte dras genom det bakre höljet.
 • Charge Amps Aura måste vara ansluten till jord, i en fast elektrisk installation.
 • Se till att produkten är korrekt säkrad: upp till 63 A, MCB* med B- eller C-karakteristik beroende på installation.
 • Genomsläppt energi (I²t) får vara högst 75 000 A²s.
 • Dessa är minimivärden. Lokala regler måste alltid efterlevas.
 • Kabelanslutning: L1–L3, N, PE. WAGO terminalerna är designade för kabelarea inom 2,5–16 mm².
 • Se till att inkommande kablage är dimensionerat för att kunna ansluta Charge Amps Aura.

* MCB = Miniature Circuit Breaker (dvärgbrytare). Dvärgbrytare med B-karakteristik löser ut vid 3–5 gånger nominell strömstyrka, och dvärgbrytare med C-karakteristik löser ut vid 5–10 gånger nominell strömstyrka.

5.5. Internetåtkomst

WiFi

WiFi-anslutning inaktiveras om någon av LAN-portarna är aktivt ansluten.

LTE-versionen av Charge Amps Aura levereras ansluten till LAN-porten.
Vill du ansluta LTE-versionen av Charge Amps Aura via WiFi måste du först koppla från LAN-anslutningen.

4G (LTE)

Obs! Endast tillämpligt för LTE-versionen av Charge Amps Aura.

Upp till fyra Charge Amps Aura kan anslutas i serie. Använd en router eller en Aura 4G som anslutningspunkt.

LAN-kabel

En nätverkskabel, Cat5 eller bättre, krävs.

6. Installation

6.1. Montering

 1. Packa upp Charge Amps Aura. Kontrollera att Charge Amps Aura är i gott skick och att alla kablar är korrekt anslutna. Lägg inte frontplattan direkt på marken.

2. Markera monteringshål på väggen.

(mm)

Ej skalenligt.

3. Lås upp cylinderlåset.

Rotera fronten uppåt och häng av den.

4. Ta bort kabelsläden genom att skruva loss de två M6-skruvarna.

Montera kabelförskruvningarna och pluggarna.

Hålet för elkabelgenomföringen är utformat för storlek M32.
Hålet för datakabelgenomföringen är utformat för storlek M12.

5. Fäst kabelsläden mot det bakre höljet genom att skruva i de två M6-skruvarna.

6. Passa in Charge Amps Aura i rätt position på väggen och fäst enheten.

6.2. Anslutning

Obs! Matningskabeln får endast dras genom den anvisade kabelgenomföringen.

 1. Stäng av strömförsörjningen med huvudströmbrytaren.
 2. Kontrollera att matningskabeln är isolerad.
 3. Dra matningskabeln genom kabelgenomföringen.
 4. Skala av ca 20 mm vid ledarnas ändar.
 5. Anslut ledarna L1–L3, N samt PE till terminalerna.

 

 

6. Om strömmen ska kablas vidare så ska vidarekopplad kabel anslutas till den andra ingången på terminalerna.

7. Vid anslutning i ett IT-nätverk ska faskablarna L1 och L3 anslutas, och kopplingsplintarna 1–3 användas. L2 och N kopplas ihop.

8. Se till att inga kablar bågar över den streckade röda linjen enligt bilden nedan.

9. Koppla in ethernetkabeln i RJ45-porten på styrkortet, om en fast kabel används.

10. När kablarna är installerade, se till att jordfelsbrytarna och dvärgbrytaren är påslagna.

11. Stäng fronten och lås.

11. Starta strömförsörjningen med huvudströmbrytaren.
En startsekvens med självtester inleds.
Charge Amps Aura är klar att användas när båda ringljusen runt uttagen lyser grönt.

7. Konfigurering

7.1. Koppla upp mot WiFi

7.1.1. Åtkomst till Charge Amps Auras WiFi-anslutningspunkt

Obs! Behövs inte om LAN används. Se avsnitt 6.2 Ansluta via LAN.

WiFi-anslutningspunkten för Charge Amps Aura är inte ansluten till något nätverk.

WiFi-anslutningspunkten för Charge Amps Aura är endast tillgänglig i 10 minuter efter att den slås på.

 1. Använd en smart telefon, surfplatta eller dator för att ansluta till Charge Amps Auras WiFi.
  Sätt enheten i flygplansläge för att undvika WiFi-konflikter.

  • SSID: AURA_nnnnnnM (nnnnnn motsvarar de 6 sista siffrorna i serienumret).
  • Lösenord: Ange pin-koden för Charge Amps Aura.
 2. Starta en webbläsare och skriv 192.168.250.1 i adressfältet.
 3. Fortsätt genom att följa instruktionerna i det avsnitt som framgår av tabellen nedan.

7.1.2. Koppla upp mot WiFi

 1. Ange inloggningsuppgifterna för fastighetens nätverk, för att ansluta Charge Amps Aura till internet.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

7.1.3. Koppla upp mot WiFi

Obs! Endast tillämpligt för OCPP-versionen av Charge Amps Aura.
Obs! Behövs inte om LAN-kabel används.

 1. Logga in i det lokala administrationsgränssnittet.

Ange pin-koden och logga in i det lokala administrationsgränssnittet.

 1. Klicka på pilen uppe i det högra hörnet för att navigera mellan flikarna. Välj fliken WiFi.
 2. Ange inloggningsuppgifterna för fastighetens WiFi-nät, för att ansluta Charge Amps Aura till internet.
 3. Klicka på Refresh för att spara.

7.2. Ansluta via LAN

Obs! Endast tillämpligt för OCPP-versionen av Charge Amps Aura.

 1. Se till att Charge Amps Aura är ansluten till det lokala nätverket via LAN-kabel.
 2. Starta en webbläsare på en dator eller smart telefon, och ange Charge Amps Auras tilldelade IP-adress i adressfältet.
  Den tilldelade IP-adressen kan du se på den router eller DHCP-server som sköter utdelningen av IP-adresser.
 3. Ange pin-koden och logga in i det lokala administrationsgränssnittet.

7.3. Ansluta via 4G

Obs! Endast tillämpligt för 4G LTE-versionen av Charge Amps Aura.

För åtkomst till det lokala administrationsgränssnittet, se 6.1.1 Åtkomst till Charge Amps Auras WiFi-anslutningspunkt.

 1. Sätt in SIM-kortet i SIM-korthållaren.

7.4. Inställningar i det lokala administrationsgränssnittet

Obs! Endast tillämpligt för OCPP-versionen av Charge Amps Aura.

Klicka på pilen uppe i det högra hörnet för att navigera mellan flikarna.

7.4.1. Inställningar för elinstallation

 1. Välj fliken Installation och följ instruktionerna.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

7.4.2. RFID-hantering av offline-laddstationer

Obs! Vid anslutning till molntjänst förbises lokalt tillagda RFID-kort.

 1. Välj fliken RFID och följ instruktionerna.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

7.4.3. Ansluta molnleverantören

Obs! Ej tillämpligt för Charge Amps Cloud-användare.

 1. Välj fliken OCPP och ange molnleverantörens webbadress.
 2. Klicka på Refresh för att spara.

8. Molnanslutning

Charge Amps Cloud och Charge Amps App är tillgängliga när Charge Amps Aura är ansluten till molnleverantören Charge Amps.

Om Charge Amps Aura är ansluten till någon annan molnleverantör, kontaktar du den leverantören för att få information om portaler och appar.

Kontakta molnleverantören för att verifiera att anslutningen fungerar.

Charge Amps App

Charge Amps Cloud-användare     

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud-partner

https://my.charge.space/partner

 

Använd länken för att hämta fullständig produktinformation.

Charge Amps Aura

8.1. Skapa ett Charge Amps-partnerkonto

För installation av Charge Amps-produkter krävs ett Charge Amps-partnerkonto.

Använd dina inloggningsuppgifter eller skapa ett nytt konto.

 

 1. Skapa ett användarkonto på Charge Amps Cloud https://my.charge.space/
 2. Skicka ett e-postmeddelande till Charge Amps (support@charge-amps.com) där du anger följande:
  1. Användarnamn för kontoinloggning
  2. Företagsnamn
  3. Företagets postadress
  4. Företagets e-postadress
  5. Företagets telefonnummer
  6. Företagets organisationsnummer
  7. Företagsrepresentant
 3. När ditt partnerkonto har skapats meddelar Charge Amps dig via e-post.

9. Demontering

Obs! Demontering får endast utföras av behörig elektriker.

Utför en fabriksåterställning av Charge Amps Aura innan du stänger av den. Kontakta leverantören innan du utför den här åtgärden.

Strömförsörjning till laddstationen måste kopplas från innan demontering utförs.

Använd den här installationsmanualen och följ instruktionsstegen i omvänd ordning, för att demontera Charge Amps Aura på rätt sätt.

10. Produktsupport och service

Om svaret på din fråga inte finns i manualen kontaktar du din leverantör eller molnleverantör via chargeamps.com/support.

 

Laddningen avbryts

Om laddningen avbryts är de vanligaste problemen följande:

 • För hög övrig konsumtion i anläggningen
  Som partner kan du se detta om du går in på strömmätare under menyvalet ”strömmätare”. Där kan du se förbrukningsgraferna de senaste 24h och dom senaste 7 dagarna.Ta tidpunkten för laddsessionen då kunden upplevde problem och se vad konsumtionen var vid tillfället. Se även över generellt om kunden har hög konsumtion och föreslå eventuellt att uppgradera huvudsäkringen.Som slutanvändare kan du be din partner att få tillgång till graferna från din strömmätare och se konsumtionen i din anläggning.
 • Roterat från strömmätare till laddbox
  Det är vanligt att något har roterats antingen i anläggningen eller vid installation. Detta kan du felsöka genom att avaktivera lastbalanseringen, och sedan gå in på laddboxen och ställ ner den till 1-fas. Starta sedan en laddning på L1. Titta sen under strömmätare på 24h grafen och se så att grafen för L1 stiger i takt med laddning. Upprepa proceduren för L2 och L3.Stiger rätt graf i jämförelse med den fas du valt där laddning ska ske så är allt korrekt. Skulle dock en annan fas stiga än den där laddning sker på så är det roterat någonstans. Kontrollera då att inkommande L1, L2 och L3 stämmer överens med inkommande L1, L2 och L3 in i laddboxen.
  Se även över så att strömtransformatorerna till strömmätaren sitter på rätt fas och att dom sitter korrekt i terminalblocket.
 • Uppkoppling
  När laddboxen är lastbalanserad och tappar uppkopplingen så kommer laddningen avbrytas och starta om laddningen i ett ”offline-läge”. Detta då laddbox och lastbalanseringen inte längre kan kommunicera.
 • Se över signalstyrkan till laddbox och strömmätare. Den bör ligga som sämst kring -80 dBm där -60 dBm är mycket bra signalstyrka och -90 är mycket dålig.
 • Om laddboxen är uppkopplad mot en extender/repeater så se till att den har bra signal mot sin AP (accesspunkt).
 • Har kund ett mesh-system så kan det innebära att Charge Amps produkter har svårt att fokusera på den AP med bäst signalstyrka. Det enklaste sättet att kringgå denna problematik är att installera en extender/repeater med ett annat SSID som endast laddboxen är kopplad mot. Laddboxen kommer då hålla sig fixerad mot en och samma AP.
 • Charge Amps produkter klarar endast av 2.4 GHz. Därav kan nätverk som sänder ut både 2.4 och 5 GHz med samma SSID inbära problem för Charge Amps Amp Guard. Den kan nämligen
  koppla upp sig mot båda men endast få internetaccess på 2.4 GHz nätverket.
 • Även i detta fall är en extender/repeater ett hjälpmedel mot detta. Installera en extender/repeater med ett annat SSID än det övriga nätverket och sätt den på endast 2.4 GHz. Alternativt ta bort 5 Ghz frekvensen från nätverket om du känner att du klarar dig utan den. 5G klarar högre hastigheter men har kortare räckvidd. Dock klarar dom flesta sig på hastigheten i 2.4 GHz frekvensen.
 • För låg lägsta ström
  Alla bilar har en lägsta ström dom kan ladda på som lägst. Detta skiljer sig mellan bilmodellerna. Om lastbalanseringen är ställd på en lägre gräns än vad bilen klarar av så kommer laddningen avbrytas när bilen blir tilldelad för lite ström.
Laddning startar inte

Om laddningen inte startar som den ska så är dom vanligaste felen följande:

 • För hög övrig konsumtion i anläggningen
  Som partner kan du se detta om du går in på strömmätare under menyvalet ”strömmätare”. Där kan du se förbrukningsgraferna de senaste 24h och dom senaste 7 dagarna. Ta tidpunkten för laddsessionen då kunden upplevde problem och se vad konsumtionen var vid tillfället. Se även över generellt om kunden har hög konsumtion och föreslå eventuellt att uppgradera huvudsäkringen. Som slutanvändare kan du be din partner att få tillgång till graferna från din strömmätare och se konsumtionen i din anläggning.
 • För låg lägsta ström
  Alla bilar har en lägsta ström dom kan ladda på som lägst. Detta skiljer sig mellan bilmodellerna. Om lastbalanseringen är ställd på en lägre gräns än vad bilen klarar av så kommer laddningen inte kunna startas.
 • Laddkabel
  Om uttaget lyser rött är det med stor sannolikhet att laddkabeln inte har kunnat låsas fast i uttaget. Detta kan bero på många olika faktorer – dåligt utformad kabel, solanoiden (låsmekanismen) har hamnat ur position eller så har du inte varit tillräckligt noggrann vid anslutningen.För att öka chanserna att kabeln ska kunna låsas i Charge Amps Aura:
 • Sätt först i laddkabeln i bilen.
 • Lås upp Charge Amps Aura med RFID eller Charge Amps App om det används.
 • Sätt i laddkabeln i Charge Amps Aura, tryck in ordentligt och lätt uppåt.
 • Jordfelsbrytare och säkring
  Om uttaget lyser rött så kan det även vara att den interna jordfelsbrytaren slagit ut.
 • Pilotkabel
  Om inte laddning startar och inte ens en laddsession syns i Charge Amps Cloud så kan pilotkabeln åkt ut. Pilotkabeln är en röd/svart kabel med vit anslutning som går från uttaget och vidare längst upp till ett varsitt kretskort.
 • Schemaläggning
  Om inte laddningen startar vid schemaläggning så kan anledningen till det vara följande:
 • Laddboxen tappar uppkoppling och kan då inte hämta information för schemaläggning från Charge Amps Cloud.
 • Du har en Volvo laddhydrid. Volvo har problem med att deras laddhybrider inte vaknar upp vid schemaläggning.
 • Hos äldre laddhybrider hos Volvo som är Sensus-baserade kan man lägga schema i Volvo on call appen.
 • Är det en googlebaserad laddhybrid så går det tyvärr inte. Du kan kringgå denna problematik om du har en iPhone med mha funktion. Automatisera en genväg till att öppna Volvo appen vid vissa tidpunkter på natten för att på så vis “väcka” bilen.
 • Se till så uttaget är satt på schemaläggning. Symbolen visar en röd klocka.
 • Roterat från strömmätare till laddbox
  Det är vanligt att något har roterats antingen i anläggningen eller vid installationen. Detta kan du felsöka genom att avaktivera lastbalanseringen och gå sedan in på laddboxen och ställ ner den till 1-fas. Starta sedan en laddning på L1. Titta sen under strömmätare på 24h grafen och se så att grafen för L1 stiger i takt med laddning. Upprepa proceduren för L2 och L3.Stiger rätt graf i jämförelse med den fas ni valt där laddning ska ske så är allt korrekt. Skulle dock en annan fas stiga än den laddning du valt är det roterat någonstans. Kontrollera då att inkommande L1, L2 och L3 stämmer överens med inkommande L1, L2 och L3 in i laddboxen. Se även över så att strömtransformatorerna till strömmätaren sitter på rätt fas och att dom sitter korrekt i terminalblocket.
 • Inställningar
  Se till att inget är ibockat som inte ska vara det.
 • Se till att uttaget är ”på” och inte ”av” och att ”schema” är av om det inte ska vara aktiverat.
 • Se till att RFID-lås inte är på om det inte ska vara det.
 • Om RFID ska vara aktiverat och laddboxen är lastbalanserad så se till att RFID är korrekt konfigurerat i admin-gränssnittet. RFID måste vara knytet till en användare och en laddbox.
Laddar begränsat

Om laddningen inte sker som förväntat så kan följande vara orsaken:

Laddbox offline
Om din Charge Amps Aura är lastbalanserad och har tappat uppkopplingen så kommer den endast kunna ge laddning på en fas och med en begränsad hastighet.

Strömmätare offline
Om din strömmätare har gått offline så kommer din bil kunna ladda på alla faser men med en begränsning.

För hög belastning
Om anläggningen har för hög förbrukning och laddboxen är lastbalanserad så kommer laddningen begränsas. Har du som slutkund inte inblick i din förbrukning så kan du be din partner om tillgång att se detta.

Fel information om bilmodellen
Det är inte ovanligt att bilmodellen inte laddar som användaren trott.
På https://ev-database.org/ så kan du hitta dom flesta elbilsmodeller och hur dessa laddar. Kontakta annars din biltillverkare om du inte hittar det du söker.

Laddhybrider laddar oftast endast 1-fas, vissa kan ladda 2-fas men ingen laddar på 3-fas.

Fel inställningar
Det finns en risk att lastbalanseringen är fel inställd. Känner du dig osäker som installatör så har Charge Amps en onlineutbildning för installatörer: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ samt flertalet guider som skickas ut i samband vid skaffandet av partnerkontot. Saknar du dessa så kontakta supporten på support@charge-amps.com

Uppkoppling

Om laddboxen står som offline så kontrollera följande:

 • WiFi konfiguration
  Om det står ”Offline since” och datum innan installation så är det datumet från dess att den testades i produktion. Det innebär att konfiguration mot WiFi aldrig har gjorts eller att det misslyckats.
 • Signalstyrka
  Om laddboxen går offline till och från så se över signalstyrkan till laddbox och strömmätare. Den bör ligga som sämst kring -80 dBm där -60 dBm är mycket bra signalstyrka och -90 är mycket dålig.
 • Accesspunkt
  Om strömmätaren är uppkopplad mot en extender/repeater så se till att den har bra signal mot sin AP (accesspunkt).
 • Mesh-nätverk
  Har anläggningen ett mesh-nätverk så kan det innebära att enheter som är uppkopplat mot det kan ha svårt att hålla sig uppkopplad mot den som har bäst signalstyrka. Ett sätt att kringgå detta är att använda en extender/repeater med ett annat SSID en resten av nätverket så våra produkter håller sig fixerade mot dessa.Med mesh-nätverk som är trådlösa är det viktigt att accesspunkterna (AP) är jämnt fördelade. Att sätta en AP nära laddboxen och sen ha för långt avstånd till nästa AP kommer ge ett sämre resultat än ha ett jämnt avstånd mellan accesspunkterna.
 • LTE
  Om Charge Amps Aura är en LTE-version så måste den förses med ett SIM-kort. Se till så att SIM-kortet är aktiverat och inte har någon PIN-kod. Kolla på modemet att det visar signalstyrka och ”3G” och ”4G”.
  Funkar det fortfarande inte så testa det i en mobil om du har möjlighet för att konstatera att det fungerar som det ska.
 • LAN
  Om du ansluter Charge Amps Aura via LAN-kabel så ska det vara ”plug and play”. Om laddboxen inte kommer online av sig självt så kan nätverket behöva justeras.
Installation

Om inte laddboxen startar upp, undersök följande:

 • Kablage
  Se över så att samtligt kablage sitter som det ska. Kolla så att flatkablarna inte åkt ur i någon av ändarna.
  Om inte laddning startar och inte ens en laddsession syns i Charge Amps Cloud så kan pilotkabeln åkt ut. Pilotkabeln är en röd/svart kabel med vit anslutning som går från uttaget och vidare längst upp till ett varsitt kretskort.
Cloud
 • Begränsning
  Charge Amps Aura kommer förinställd på 2 x 32 A vilket innebär att du kan behöva begränsa maxström på laddboxen om den inte är lastbalanserad. Du behöver då skapa en organisation för kunden, lägga till laddboxen i organisationen och sedan gå in på ströminställningarna på laddboxen och skriva in ”Matningsström” som matchar den ampere som laddboxen är avsäkrad med.
Övrigt
 • Lås
  Om låset bara snurrar runt och luckan inte går att öppna så kan du behöva trycka till fronten på Charge Amps Aura strax ovanför låset, samtidigt som du vrider om nyckeln.

Charge Amps Amp Guard

1. Generell information

Skydda miljön! Får ej kasseras med hushållsavfall! Den här produkten innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som måste återvinnas. Lämna produkten för återvinning på avsedd plats, t.ex. en återvinningsstation i din kommun. 

Kassering av produkten måste ske i enlighet med lokal miljölagstiftning och aktuella riktlinjer. Produkten består av plast och elektronik, och bör därmed återvinnas enligt reglerna för dessa material.  

 

Godkänd i enlighet med relevanta EU-direktiv. 

Om du inte följer de regler, instruktioner och säkerhetsföreskrifter som anges i den här installationsmanualen, kan eventuella garantivillkor hävas och Charge Amps AB kan avvisa varje krav på kompensation i samband med personskador, sakskador eller incidenter som inträffar direkt eller indirekt på grund av sådan oaktsamhet.  

Tillverkaren ger inga garantier om att informationen i detta dokument är felfri och/eller fullständig. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för konsekvenser av att informationen följs. Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående meddelande. Den senaste versionen av dokumentet finns på www.chargeamps.com. 

© Copyright Charge Amps AB 2022. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, ändra och/eller översätta denna information utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB. 

2. Säkerhet

VARNING! Läs alla instruktioner innan du använder produkten. 

 • Felaktig användning kan leda till risk för personskador.  
 • Produkten får endast installeras av behörig elektriker och i enlighet med installationsmanualen. 
 • Nationella installationsregler och installationskrav måste följas. 
 • Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den. 
 • Du får inte försöka reparera eller använda produkten om den har skador.  
 • Produkten får inte sänkas ned i vätska eller utsättas för fysiska påfrestningar. Främmande föremål får inte stickas in i produkten eller delar av den. 
 • Du får inte försöka plocka isär produkten eller demontera delar av den. 

3. Tekniska data

Mätområde (ström)  0100 A (Home), 0400 A (Public) 
Mätområde (spänning)  0–390 V 
Nätverk  LAN, Wi-Fi 
Strömförsörjning  230 V AC 50/60 Hz
(via terminalen för spännings-/strömförsörjning) 
Installation  DIN-skena (6 moduler) eller fristående 
Mått  108 × 97 × 57 mm 
Sensorkabelns längd 

Längden får inte modifieras – det kan försämra mätnoggrannheten. 

1 m 
Max. diameter för mätobjekt 

 

400 A: 34 mm 

100 A: 13 mm 

4. Produktöversikt

4.1. Delar

A.   LAN-port 

B.   Terminal för strömsensor 

C.   Terminalkontakt för strömförsörjning av Charge Amps Amp Guard och för spänningsmatning om alla tre faser och N är anslutna.

4.2. Förpackningens innehåll

 • Charge Amps Amp Guard 
 • Tre strömsensorer  
 • Home-versionen: Blå 0100 A 
 • Public-versionen: Svart 0400 A 

5. Före installation

5.1. Rekommenderade verktyg

 • Smart telefon, surfplatta eller dator med internetanslutning 
 • Skruvmejsel för spårskruv, max. bredd 3 mm 

5.2. Internetåtkomst

Charge Amps Amp Guard måste vara ansluten till internet för att kunna leverera data till lastbalanseraren. Lastbalanseraren kommunicerar med laddstationen (eller flera laddstationer). 

Kunden måste tillhandahålla en internetanslutning via en nätverkskabel (LAN) eller via Wi-Fi (2,4 GHz).  

 • Finns det en LAN-anslutning bör den användas i första hand, eftersom den ger en tillförlitligare anslutning till internet.  
 • DHCP måste vara aktiverat i nätverket, så att Charge Amps Amp Guard tilldelas en IP-adress automatiskt. 
 • Wi-Fi-lösenordet får innehålla högst 30 ASCII-tecken.

6. Installation

Installera Charge Amps Amp Guard direkt efter byggnadens huvudströmbrytare, för att övervaka all strömförbrukning. 

För enfassystem används inte L2 och L3. 

6.1. Ansluta strömsensorerna

VIKTIGT!  

Det är mycket viktigt att sensorerna ansluts till rätt faser, att klämmorna har rätt riktning och att de sedan ansluts till Charge Amps Amp Guard-terminalerna på rätt sätt.  

Sensorerna måste placeras korrekt runt elnätskablarna i enlighet med indikatorerna på klämmorna. 

 

Charge Amps Amp Guard levereras med tre strömsensorer: en för varje fas.  

Monteringsriktningen är angiven på strömsensorn. Pilen ska peka i strömriktningen. 

Home-versionen: Blå 0100 A

Public-versionen: Svart 0400 A 

6.1.1. Installation

 1. Kläm fast strömsensorn runt den inkommande fasledningen – var uppmärksam på strömriktningen. 
 2. Anslut varje strömsensor till rätt terminalkontakt:
  S1 S2
Home Röd Vit
Public Vit Svart

       3.   Upprepa för de tre faserna.

6.2. Koppla till elnätet

VIKTIGT!  

Varje fas måste anslutas till rätt terminalanslutning. I annat fall fungerar inte strömmätnings- och lastbalanseringsfunktionen korrekt. 

 

Elnätet används för att driva Charge Amps Amp Guard och mäta spänningen.  

I installationer som saknar kraftgenererande utrustning, exempelvis solpaneler eller vindkraftverk, räcker det att ansluta N och L1. 

6.2.1. Slutförd elinstallation

Översikt över Charge Amps Amp Guard Home-installation

Översikt över Charge Amps Amp Guard Public-installation

6.3. Nätverksinstallation

6.3.1. LAN-installation

Anslut en nätverkskabel (Kat6) till LAN-porten. 

6.3.2. Wi-Fi-installation

Obs! Endast 2,4 GHz-bandet stöds. Det finns risk för fel om samma SSID används för 5 GHz och 2,4 GHz. 

Wi-Fi-lösenordet får innehålla högst 30 ASCII-tecken. 

 

 1. Använd en smart telefon, surfplatta eller dator för att ansluta till Charge Amps Amp Guards Wi-Fi.
  Sätt enheten i flygplansläge för att undvika Wi-Fi-konflikter. 
 • SSID: Amp Guard_***** (* = specifikt för Charge Amps Amp Guards serienummer). Serienumret finns på framsidan. 
 • Lösenord: Ange PIN-koden för Charge Amps Amp Guard.
  PIN-koden/8-siffrigt Wi-Fi-lösenord finns på baksidan.

      2. Starta en webbläsare och skriv 192.168.251.1 i adressfältet. 

      3. Ange inloggningsuppgifterna för fastighetens nätverk, för att ansluta Charge Amps Amp Guard till             internet. 

      4. Klicka på Submit. 

7. Konfigurering

7.1. Molnanslutning

Charge Amps Cloud och Charge Amps App är tillgängliga när Charge Amps Amp Guard är ansluten till molnleverantören Charge Amps.  

För att ansluta Charge Amps Amp Guard till andra molnleverantörer måste du kontakta molnleverantören i fråga för att få information om portaler och appar.  

 

Kontakta molnleverantören för att verifiera att anslutningen fungerar. 

Charge Amps App

 

Charge Amps Cloud -användare           

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud-partner

https://my.charge.space/partner

 

Använd länken för att få fullständig produktinformation.

https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-amp-guard/

7.2. Skapa ett Charge Amps-partnerkonto

För installation av Charge Amps-produkter krävs ett Charge Amps-partnerkonto. 

Använd dina inloggningsuppgifter eller skapa ett nytt konto. 

 1. Skapa ett användarkonto på Charge Amps Cloud https://my.charge.space/
  Obs! Registrera inte laddaren. Konfigurering utförs i Partner-gränssnittet. 
 2. Skicka ett e-postmeddelande till Charge Amps (support@charge-amps.com) där du anger följande:                 
  A.
  Användarnamn för kontoinloggning                                                                                                                        B. Företagsnamn                                                                                                                                                             
  C.
  Företagets postadress
  D.
  Företagets e-postadress
  E.
  Företagets telefonnummer
  F.
  Företagets organisationsnummer
  G. Företagsrepresentant 
 3. När ditt partnerkonto har skapats meddelar Charge Amps dig via e-post. 

7.3. Molnkonfigurering

Slutför installationen genom att ansluta Charge Amps Amp Guard till Charge Amps App eller Charge Amps Cloud. 

För att Charge Amps Amp Guard ska fungera korrekt krävs det att man ställer in parametrar i en så kallad lastbalanseringsgrupp via molntjänsten Charge Amps Cloud https://my.charge.space/. 

7.4. Förberedelser

Inför konfigureringen ska du se till att ha tillgång till följande: 

 • Kundens kontaktinformation.  
 • Laddarens serienummer och PIN-kod (se medföljande dokument i laddarens förpackning). Serienumret finns också på laddarens undersida.
  Kontakta support om du inte hittar lösenordet.
 • Charge Amps Amp Guards serienummer och PIN-kod.
  Serienumret finns på baksidan. 

PIN-koden/8-siffrigt Wi-Fi-lösenord finns på baksidan. 

7.5. Skapa en organisation

En organisation är till exempel en bostadsrättsförening, ett företag eller en privatperson.  

 1. Logga in i Partner-gränssnittet https://my.charge.space/partner. 
 2. Välj Organisations på menyraden och klicka på Create.
  Ange den efterfrågade informationen, dvs. åtminstone e-postadress och kontaktperson. 
 3. Klicka på Save för att spara. 

Organisationen har lagts till och ingår i listan med organisationer. 

7.6. Lägga till en laddare

 1. Leta reda på organisationen i listan med organisationer i Partner-gränssnittet. 
 2. Klicka på Go to.
  Det visas ett fönster där du blir dirigerad till Admin-gränssnittet (https://my.charge.space/admin). 
 3. I Admin-gränssnittet klickar du på Chargers och väljer Add. 
 4. Ange laddarens serienummer och lösenord, och klicka sedan på OK. 
 5. Återgå till Partner-gränssnittet (https://my.charge.space/partner). 

7.7. Inställningar

 1. Välj fliken Chargers på menyraden i Partner-gränssnittet. 
 2. Leta reda på laddaren och markera den. 
 3. Utöka den nedrullningsbara listan genom att välja Current Settings – must only be modified by authorized users. Ändra de två alternativen längst ned: 
 1. Load balancer offline current limit
  Välj laddströmstyrka offline, om laddaren skulle tappa internetanslutningen och därför inte kan kommunicera med lastbalanseringssystemet i molntjänsten
 2. Load balancer offline phase
  Välj den lägsta laddfasen. Fasen används om laddaren är offline. Finns det flera laddare rekommenderar vi att olika faser används för var och en av dem. 

       4. Klicka på Save för att spara.
 

7.8. Lägga till Charge Amps Amp Guard

 1. Välj fliken Measurement devices på menyraden i Partner-gränssnittet. 
 2. Klicka på Add.
 1. Ange serienumret (slutar med ett G). 
 2. Ange den 8-siffriga PIN-koden (finns på etiketten på Charge Amps Amp Guards baksida). 
 3. Välj organisation

7.9. Skapa lastbalansering

 1. Välj fliken Loadbalancer på menyraden i Partner-gränssnittet. 
 2. Klicka på Add. 
 • Ange namnet (företrädesvis namnet på organisationen) och en beskrivning (för att underlätta identifiering av lastbalanseraren).  
 • Välj organisationen. 
 • Aktivera eller avaktivera Socket (valfritt). 
 • Välj ”Charge Amps Amp Guard” i Measurement device (i/a). 
 • Välj den senaste programvaruversionen i Loadbalancer type 
 • Chargers included in measurements
  Om mätenheten mäter lasten i den elcentral som de lastbalanserade laddarna är anslutna till. 
 • Lägg till faser i Phases. Ange vilka faser som ska ingå i lastbalanseringen och ange deras ordning. Till exempel 1, 2, 3 eller 3, 2, 1. Viktigt! 
 • Ange Max Current Per Phase (AG Offline/AG Online) – maximal strömstyrka för lastbalanseringsgruppen om mätenheten är offline/online. 
 • Ange Min Current Per Phase lägsta strömstyrka som en laddare kan få från lastbalansering.  
 • Ange Supply Max Current – maximal strömstyrka för fastighetens huvudsäkring, där Charge Amps Amp Guard ska mäta. 

7.10. Importera laddare

 1. Välj lastbalanserare i den nedrullningsbara listan. 
 2. Klicka på det blå Import-alternativet. 
 3. Markera de laddare som ska importeras för lastbalansering, och klicka sedan på Import. 

7.11. Aktivera lastbalansering

Klicka på Activate längst ner i den nedrullningsbara listan för lastbalanseringsgrupper. 

8. Produktsupport och service

Om svaret på din fråga inte finns i manualen kontaktar du din leverantör eller molnleverantör via chargeamps.com/support. 

Laddningen avbryts

Om laddningen avbryts är dom vanligaste problemen följande:

 • För hög övrig konsumtion i anläggningen
  Som partner kan du se detta om du går in på strömmätare under menyvalet ”strömmätare”. Där kan du se förbrukningsgraferna de senaste 24h och dom senaste 7 dagarna.Ta tidpunkten för laddsessionen då kunden upplevde problem och se vad konsumtionen var vid tillfället. Se även över generellt om kunden har hög konsumtion och föreslå eventuellt att uppgradera huvudsäkringen.Som slutanvändare kan du be din partner att få tillgång till att se graferna från din strömmätare och se konsumtionen i din anläggning.
 • Roterat från strömmätare till laddbox
  Det är vanligt att något har roterats antingen i anläggningen eller vid installationen. Detta kan du felsöka genom att avaktivera lastbalanseringen och sedan gå in på laddboxen och ställ ner den till 1-fas. Starta sedan en laddning på L1. Titta sen under strömmätare på 24h grafen och se så att grafen för L1 stiger i takt med laddning. Upprepa proceduren för L2 och L3.Stiger rätt graf i jämförelse med den fas du valt där laddning ska ske så är allt korrekt. Skulle dock en annan fas stiga än den laddning sker på så är det roterat någonstans.
  Kontrollera då att inkommande L1, L2, L3 stämmer överens med inkommande L1, L2, L3 in i laddboxen.
  Se även över så att strömtransformatorerna till strömmätaren sitter på rätt fas och att dom sitter korrekt i terminalblocket.
 • Uppkoppling
  Om Charge Amps Amp Guard tappar uppkoppling så kommer laddningen avbrytas och börja om laddsessionen, laddningen blir då begränsad.- Se över signalstyrkan för Charge Amps Amps Guard. Den bör ligga som sämst kring -80 dBm där -60 dBm är mycket bra signalstyrka och -90 är mycket dålig.- Om Charge Amps Amp Guard är uppkopplad mot en extender/repeater så se till att den har bra signal mot sin AP (accesspunkt).- Har kunden ett mesh-system så kan det innebära att Charge Amps produkter har svårt att fokusera på den AP med bäst signalstyrka. Det enklaste sättet att kringgå denna problematik är att installera en extender/repeater med ett annat SSID som endast Charge Amps produkt är kopplad mot. Den kommer då hålla sig fixerad mot en och samma AP.

  – Charge Amps Amp Guard klarar endast av 2.4 GHz och därav kan nätverk som sänder ut både 2.4 och 5 GHz med samma SSID innebära problem för Charge Amps Amp Guard.

  Även i detta fall är en extender/repeater ett hjälpmedel mot detta. Installera den med ett annat SSID än det övriga nätverketet och sätt den på endast 2.4 GHz.
  Alternativt ta bort 5 Ghz frekvensen från nätverket om du känner att du klarar dig utan den. 5G klarar högre hastigheter men har kortare räckvidd. Dock klarar dom flesta sig på hastigheten i 2.4 GHz frekvensen.

 • För låg lägsta ström
  Alla bilar har en lägsta ström dom kan ladda på. Detta skiljer sig mellan bilmodellerna. Om lastbalanseringen är ställd på en lägre gräns än vad bilen klarar av så kommer laddningen avbrytas när bilen blir tilldelad för lite ström.
Laddning startar inte

Om laddningen inte startar som den ska så är dom vanligaste felen följande:

 • För hög övrig konsumtion i anläggningen
  Som partner kan du se detta om du går in på strömmätare under menyvalet ”strömmätare”. Där kan du se förbrukningsgraferna de senaste 24h och dom senaste 7 dagarna.Ta tidpunkten för laddsessionen då kunden upplevde problem och se vad konsumtionen var vid tillfället. Se även över generellt om kunden har hög konsumtion och föreslå eventuellt att uppgradera huvudsäkringen.Som slutanvändare kan du be din partner att få tillgång till att se graferna från din strömmätare och se konsumtionen i din anläggning.
 • För låg lägsta ström
  Alla bilar har en lägsta ström dom kan ladda på. Detta skiljer sig mellan bilmodellerna. Om lastbalanseringen är ställd på en lägre gräns än vad bilen klarar av så kommer laddningen inte kunna startas.
 • Roterat från strömmätare till laddbox
  Det är vanligt att något har roterats antingen i anläggningen eller vid installationen. Detta kan du felsöka genom att avaktivera lastbalanseringen och sedan gå in på laddboxen och ställ ner den till 1-fas. Starta sedan en laddning på L1. Titta sen under strömmätare på 24h grafen och se så att grafen för L1 stiger i takt med laddning. Upprepa proceduren för L2 och L3.Stiger rätt graf i jämförelse med den fas du valt där laddning ska ske så är allt korrekt. Skulle dock en annan fas stiga än den laddning sker på så är det roterat någonstans.
  Kontrollera då att inkommande L1, L2, L3 stämmer överens med inkommande L1, L2, L3 in i laddboxen.
  Se även över så att strömtransformatorerna till strömmätaren sitter på rätt fas och att dom sitter korrekt i terminalblocket.
Laddar begränsat

Om laddningen inte sker som förväntat så kan följande vara orsaken

 • Strömmätare offline
  Om strömmätaren har gått offline så kommer bilen kunna ladda på alla faser men med en begränsning.
 • För hög belastning
  Om du har för hög förbrukning och laddboxen är lastbalanserad så kommer laddningen begränsas. Har du som slutkund inte inblick i din förbrukning så kan du be din partner om få tillgång till att se detta.
 • Fel information om bilmodellen
  Det är inte ovanligt att bilmodellen inte laddar som du trott.På https://ev-database.org/ så kan du hitta dom flesta elbilsmodeller och hur dessa laddar. Kontakta annars din biltillverkare om du inte hittar det du söker.Laddhybrider laddar oftast endast 1-fas, vissa kan ladda 2-fas men ingen laddar på tre-fas.
 • Fel inställningar
  Det finns en risk att lastbalanseringen är fel inställd. Känner du dig osäker som installatör så har Charge Amps en online utbildning för installatörer. Se kursenhttps://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/, samt att det finns flertalet guider som skickas ut i samband vid skaffandet av partnerkont. Saknar du dessa så kontakta Charge Amps Support på på support@charge-amps.com.
Uppkoppling

Om Charge Amps Amp Guard står som offline så kontrollera följande:

 • WiFi konfiguration
  Om det står ”Sista mätningen” och datum innan installation så är det datumet från dess att den testades i produktion. Det innebär att konfiguration mot WiFi aldrig har gjorts eller att det misslyckas.
 • Signalstyrka
  Om Charge Amps Amp Guard går offline till och från så se över signalstyrkan. Den bör ligga som sämst kring -80 dBm där -60 dBm är mycket bra signalstyrka och -90 är mycket dålig.
 • Accesspunkt
  Om Charge Amps Amp Guard är uppkopplad mot en extender/repeater så se till att den har bra signal mot sin AP (accesspunkt).Mesh-nätverk
  Har anläggningen ett mesh-nätverk så kan det innebära att enheter som är uppkopplade mot det kan ha svårt att hålla sig uppkopplad mot den accesspunkt som har bäst signalstyrka. Ett sätt att kringgå detta är att använda en extender/repeater med ett annat SSID än resten av nätverket så Charge Amps produkter håller sig fixerade mot dessa.Med mesh-nätverk som är trådlösa så är det även viktigt att accesspunkterna (AP) är jämnt fördelade. Att sätta en AP nära laddboxen och sen ha för långt avstånd till nästa AP kommer ge ett sämre resultat än att ha ett jämnt avstånd mellan accesspunkterna.
Installation
 • Strömsättning
  Charge Amps Amp Guard strömsätts från mätarskåpet till terminalblocket på Charge Amps Amp Guard. Från en C10a till L1 och N på plinten eller 3 x C10 till L1, L2, L3 och N om kunden har solceller.
 • Solceller
  Du måste koppla in samtliga faser i Charge Amps Amp Guard samt bocka i att installationen använder solceller under ”strömmätare” i partnerkontot.
Cloud

Konfiguration
För detta behöver du ett partnerkonto. Skapa ett konto på my.charge.space utan att registrera dig på laddboxen. Skicka sedan ett mail till support@charge-amps.com innehållande:

– Företagsnamn
– Adress
– Mail (samt vilken mail du använde när du skapade ett konto på my.charge.space
– Telefonnummer

Installation and Usage

1. Hej installatör!

Den här installationsmanualen är avsedd för behöriga Halo Pole Mount-installatörer och beskriver hur man installerar produkten säkert och korrekt.

Installation får endast utföras av behörig installatör som följer

 • Grundläggande säkerhetsföreskrifter för säkert och korrekt utförd installation
 • Lokala, regionala och nationella installationsregler
 • Instruktionerna i den här installationsmanualen för stolpfästet Halo Pole Mount.

2. Om stolpfästet Halo Pole Mount

Halo Pole Mount utökar dina monteringsalternativ och gör det möjligt att placera din laddstation på en stolpe av standardtyp, med diametern 60 millimeter. Största tillåtna diameter för stolpen är 61,0 millimeter.

Kontakta din leverantör för mer information om vad som gäller för just din Halo Pole Mount.

2.1. Innehåll i förpackningen

 • Halo Pole Mount-stolpfäste
 • Installationssats, påse som innehåller 3 stycken M6 x 12-skruvar, 1 stycken M5 x 8-skruv, 1 stycken M5-låsbricka, 4 stycken M4 x 16-skruvar, 1 nyckel
 • Installationsmanual

2.2. Tillhandahålls av installatören

 • Jordfelsbrytare (valfritt)
 • Skenmonterad kopplingsplint (valfritt)
 • Verktygen i avsnittet nedan

3. Före installation

Se till att det råder rätt förhållanden för installation, och att det finns tillgång till allt material som behövs. Installationen måste utföras i enlighet med instruktionerna i den här installationsmanualen och med grundläggande säkerhetsföreskrifter.

3.1. Verktyg

Följande verktyg behövs för att utföra installationen:

 • Kniv
 • Skruvmejsel med följande torxstorlekar:
 • TX10 (M3-skruv)
 • TX20 (M4-skruv)
 • TX25 (M5-skruv)
 • TX30 (M6-skruv)

4. Installera stolpfästet Halo Pole Mount

Installera och montera Halo Pole Mount så här:

 1. Installationslucka

Lås upp installationsluckan och lägg den åt sidan.

2. Skärpunkt

3. Plastplattor (skärbara)

 

Plastlocket har fyra plastplattor som går att skära bort, om en jordfelsbrytare ska användas. Mät jordfelsbrytaren och skär bort plastplattorna utifrån brytarens bredd. Skär bort plattorna efter att du har tagit bort plastkåpan och lagt den åt sidan, så som beskrivs nedan.

4. M3 x 6

5. Plastkåpa

 

Skruva loss de två M3 x 6-skruvarna, ta bort plastkåpan och lägg den åt sidan.

6. Låsskruvar

 

Placera Halo Pole Mount på stolpen och dra åt de två låsskruvarna.

7. M4 x 16-skruvar

8. Handtagshållare

 

Montera handtagshållaren på Halo Pole Mount, genom att använda de fyra M4 x 16-skruvar som ingår i installationssatsen.

9. DIN-skenor

 

Det finns två förinstallerade DIN-skenor för tilläggskomponenter, till exempel plintblock, jordfelsbrytare osv.

Kom ihåg att montera jordfelsbrytaren på den övre DIN-skenan, för enkel åtkomst genom plastkåpan.

10. M5 x 8 mm

11. M5-låsbricka

 

Använd M5-skruven och M5-brickan för att fästa jordkabeln för Pole Mount-chassit.

 

12. M6 x 12-skruvar

13. Bakre hölje på Charge Amps Halo

 

Använd de 3 M6 x 12-skruvarna i installationssatsen för att fästa Halos bakre hölje mot Halo Pole Mount. Kom ihåg att placera packningen från Halo-paketet mellan Halos bakre hölje och Halo Pole Mount.

5. Installera Halo

Installera Halo. Se installationsmanualen för Halo. 

Sätt tillbaka plastkåpan och skruva fast den med de två M3 x 6-skruvarna. Dra åt till ca 0,45 nm. Dra inte åt för hårt. Om jordfelsbrytare används kan plastkåpan modifieras för att passa över denna.
 

Sätt tillbaka installationsluckan och lås den. Man måste trycka lätt på luckan nära låset när man vrider nyckeln.  

6. Rättigheter

Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt. Charge Amps AB förbehåller sig dock rätten att utan föregående meddelande göra tekniska ändringar och ändringar i dokumentets innehåll. Charge Amps AB kan inte garantera att allt innehåll i just det här dokumentet är korrekt, uppdaterat och fritt från tryck- eller korrekturfel. Charge Amps AB kan inte heller hållas ansvarigt för misstag, tillbud, skador eller incidenter – direkta eller indirekta – som kan kopplas till användning av föreskrifterna eller produkterna i detta dokument.  

Charge Amps AB förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument samt informationen och illustrationerna som det innehåller. Det är strikt förbjudet att – helt eller delvis – kopiera, anpassa eller översätta informationen utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB. 

© Copyright Charge Amps AB. Alla rättigheter förbehålls.  

Installation and Usage

1. Hej installatör!

Den här installationsmanualen är avsedd för behöriga Aura Pole Mount-installatörer och beskriver hur man installerar produkten säkert och korrekt.

Installation får endast utföras av behörig installatör som följer

 • Grundläggande säkerhetsföreskrifter för säkert och korrekt utförd installation
 • Lokala, regionala och nationella installationsregler
 • Instruktionerna i den här installationsmanualen för Aura Pole Mount.

2. Om stolpfästet Aura Pole Mount

Genom att montera stolpfästet, som är utformat särskilt för att passa Aura, gör du det möjligt att installera laddaren på en stolpe som har ytterdiametern 60 mm. Det kan vara en befintlig stolpe. Kontakta din leverantör för mer information om vad som gäller för just din Aura Pole Mount.

2.1. Innehåll i förpackningen

Förpackningen innehåller följande:

 • Stolpfästet Aura Pole Mount
 • Installationssats, påse som innehåller en 60 x 3 mm O-ring, 4 stycken M6-vagnsbultar, 4 stycken M6-flänsmuttrar och 6 stycken M8-stoppskruvar.
 • OBSERVERA! De två M6 x20 mm-skruvarna i Aura-produktpaketet används för att montera Aura på stolpfästet.
 • Installationsmanual

2.2. Tillhandahålls av installatören

 • Torxnyckel T30 (för M6 x 20 mm-skruvarna)
 • M6-hylsnyckel storlek 10 (för M6-flänsmuttrarna)
 • Insexnyckel M8 (för M8-stoppskruvarna)
 • Skruvmejsel (eller skruvdragare)

3. Före installation

Se till att det råder rätt förhållanden för installation, och att det finns tillgång till allt material som behövs. Installationen måste utföras i enlighet med instruktionerna i den här installationsmanualen och med grundläggande säkerhetsföreskrifter.

4. Modellöversikt – Aura Pole Mount

 1. Stolpfästet Aura Pole Mount
 2. 4 st. M6-vagnsbultar och 4 st. flänsmuttrar
 3. 2 st. M6 x 20 mm-skruvar (ingår i Aura-produktpaketet)
 4. 6 st. M8-stoppskruvar

5. Montera Aura på stolpfästet

Innan du börjar installera måste du kontrollera

 • att den inkommande kabeln har rätt mått
 • att strömförsörjningen är avstängd

5.1. Steg 1

Steg 1 är sedan att föra på O-ringen på stolpen. Därefter för du på stolpfästet på stolpen. Se till att O-ringen är placerad mellan stolpfästet och stolpen.

5.2. Steg 2

Dra åt de 6 M8-stoppskruvarna som fäster stolpfästet mot stolpen. Använd M8-insexnyckeln. Se till att stolpfästet sitter fast och är lodrätt placerat. Om stolpen är sned eller lutar något kan du räta upp stolpfästet genom att dra åt stoppskruvarna olika mycket.

5.3. Steg 3

Placera installationskabeln (från stolpen) i Aura. För att lyckas kanske du måste rotera Aura lätt, beroende på installationskabeln.

5.4. Steg 4

Skjut in Aura till rätt position.

5.5. Steg 5

Montera M6-vagnsbultarna och skruva på de motsvarande M6-flänsmuttrarna. OBSERVERA! Dra inte åt muttrarna – se bara till att de hamnar i gängan.

5.6. Steg 6

Skruva fast M6 x 20 mm-skruvarna och dra åt dem.

5.7. Steg 7

Dra nu åt M6-flänsmuttrarna.

5.8. Steg 8

Anslut installationskablarna enligt informationen i Auras installationsmanual. Stäng och lås fronten när du är klar. OBSERVERA! Om du installerar Aura på ett 4-ledarsystem installeras inte nolledaren (N) i den blåfärgade kopplingsplinten för nolla.

 

6. Garantivillkor

Läs garantivillkoren på vår webbplats: https://www.chargeamps.com/sv/garantipolicy/

 

7. Säkerhetsföreskrifter

För att installera Aura och säkerställa säker och korrekt installation måste du vara behörig elektriker och följa alla säkerhetsföreskrifter. Installationen måste utföras i enlighet med instruktionerna i det här dokumentet.

8. Produktegenskaper

 • Vikt: 2 kg
 • Produktens mått: höjd 465 mm, bredd 303 mm, djup 81 mm
 • Produktmaterial: Rostfritt stål

9. Produktåtervinning

Återvinning ingår i alla produkters livscykel. Aura Pole Mount innehåller rostfritt stål, och ska återvinnas som rostfritt stål.

10. Rättigheter

Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt. Charge Amps AB förbehåller sig dock rätten att utan föregående meddelande göra tekniska ändringar och ändringar i dokumentets innehåll. Charge Amps AB kan inte garantera att allt innehåll i just det här dokumentet är korrekt, uppdaterat och fritt från tryck- eller korrekturfel. Charge Amps AB kan inte heller hållas ansvarigt för misstag, tillbud, skador eller incidenter – direkta eller indirekta – som kan kopplas till användning av föreskrifterna eller produkterna i detta dokument.

Charge Amps AB förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument samt informationen och illustrationerna som det innehåller. Det är strikt förbjudet att – helt eller delvis – kopiera, anpassa eller översätta informationen utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB.

Installation and Usage

1. Villkor för användning

Följande villkor gäller för användning:

Aura Dual Pole Mount är ett tillbehör till laddstationen Charge Amps Aura. Tillbehöret får inte användas utan två korrekt installerade Charge Amps Aura. Aura Dual Pole Mount och de två Charge Amps Aura ska betraktas som en enhet. Strömförsörjningen måste vara bruten medan installation utförs. Inga föremål eller kablar får vara i kontakt med luckan när den är stängd. Detta för att säkerställa att IP-klassningen bibehålls. Installatören väljer installationskablar med rätt dimensioner. Skulle det förekomma felaktig information i installationsmanualen, måste installatören följa relevanta lagar, regler och säkerhetsföreskrifter för den aktuella typen av enhet och installation.

2. Hej installatör!

Den här installationsmanualen är avsedd för behöriga Aura Dual Pole Mount-installatörer och beskriver hur man installerar produkten säkert och korrekt.

Installation får endast utföras av behörig installatör som följer

 • grundläggande säkerhetsföreskrifter för säkert och korrekt utförd installation
 • lokala, regionala och nationella installationsregler
 • instruktionerna i den här installationsmanualen för Aura Dual Pole Mount.

 

3. Om Aura Dual Pole Mount

Genom att montera stolpfästet, som är utformat särskilt för att passa Aura, gör du det möjligt att installera två laddare på en stolpe som har ytterdiametern 60 mm. Det kan exempelvis vara en befintlig stolpe för motorvärmare.

Kontakta din leverantör för mer information om vad som gäller för just din Aura Dual Pole Mount.

4. Innehåll i förpackningen

 • Förpackningen innehåller följande:
  • Aura Dual Pole Mount
  • Installationssats, plastpåse innehållande en O-ring 60 x 2 mm, 4 st. M6-skruvar, 4 st. M6-muttrar, 8 st. M6-brickor, 5 st. M4-skruvar, 1 M4-låsbricka och 6 st. M6-stoppskruvar.

  OBSERVERA! De fyra M6 x20 mm-skruvarna i Aura-produktpaketet används för att montera Aura på stolpfästet.

  • Installationsmanual
  • Datablad för medföljande kopplingsplint

5. Tillhandahålls av installatören

 • Torxnyckel T30 (för M6 x 20 mm-skruvarna i Aura-produktpaketet)
 • Torxnyckel T20 (för M4 x 8 mm-skruvar)
 • SDK PZ2 (kopplingsplint)
 • 2 x M6-hylsnyckel storlek 10 med förlängare (för M6-skruvar/M6-muttrar)
 • Insexnyckel M6 (för M6-stoppskruvar)
 • Skruvmejsel (eller skruvdragare)
 • Rätt kablar för L1–L3, N, PE samt nödvändiga verktyg för att kapa, skala osv.

6. Före installation

Se till att det råder rätt förhållanden för installation, och att det finns tillgång till allt material som behövs. Installationen måste utföras i enlighet med instruktionerna i den här installationsmanualen och med grundläggande säkerhetsföreskrifter.

7. Modellöversikt – Aura Dual Pole Mount

 

 1. Aura Dual Pole Mount
 2. DIN-skena
 3. Lucka
 4. 1 st. EPDM-tätning
 5. 4 st. M6 x 30-skruvar (observera att de ingår i installationspaketet för Aura)
 6. 4 st. M6-skruvar, 4 st. M6-brickor och 4 st. M6-muttrar
 7. Kopplingsplint (valfritt)
 8. M4-jordskruv och låsbricka

8. Montera Aura på stolpfästet

Innan du börjar installera måste du kontrollera

 • att den inkommande kabeln har rätt mått
 • om 60 mm-stolpen måste kapas – det beror på önskad laddarhöjd
 • att strömförsörjningen är avstängd under hela installationsproceduren.

8.1. Steg 1

I det första steget måste kopplingsplinten, eller annan vald elektronikkomponent, monteras på DIN-skenan. Det gör du genom att föra på kopplingsplinten ovanifrån.

8.2. Steg 2

Aura Dual Pole Mount är 380 mm hög och förlänger stolpen med 280 mm. Om stolpen ska kapas måste det utföras i det här steget. Se till att inga installationskablar är i vägen och kan gå av eller skadas när du utför kapningen. Den övre delen av stolpfästet måste placeras 750–1 450 mm från marknivå.

8.3. Steg 3

För på O-ringen på stolpen. Därefter för du på stolpfästet på stolpen. Se till att O-ringen placeras mellan stolpfästet och stolpen, och inte på samma nivå som stoppskruvarna.

8.4. Steg 4

Dra åt de sex M6-stoppskruvarna som håller fast stolpfästet på stolpen. Använd M6-insexnyckeln. Se till att stolpfästet sitter fast och är lodrätt placerat. Om stolpen är sned eller lutar något kan du räta upp stolpfästet genom att dra åt stoppskruvarna olika mycket.

8.5. Steg 5

 1. Skruva loss de två M6 x 20-skruvarna från Auras undersida, och ta bort konsolen, dvs. den del som är markerad med blått på bilden nedan. Konsolen kommer inte att användas när Aura är monterad på stolpfästet. Skruvarna återanvänds.

2. För på den första Aura-enheten på stolpfästet, så som visas på bilden nedan.
Skruva i de två M6 x 20-skruvarna så att stolpfästet och Aura sitter ihop. Skruvarna ska endast hålla fast Aura tillfälligt. Skruva in skruvarna så att de inte sticker ut från ytan, men dra inte åt.

 

8.6. Steg 6

Tejpa fast EPDM-tätningen (som har blå färg på bilden nedan) undertill på Aura, så som visas på bilden. Detta för att förhindra att vatten och fukt tränger ner i stolpfästet.

8.7. Steg 7

 1. För på nästa Aura-enhet på stolpfästet, så som beskrivs i steg 5.
 2. Fäst båda Aura-enheterna genom att dra åt de fyra horisontella skruvarna, brickorna och muttrarna av typ M6 x 30.

Vy framifrån/vy från sidan

 

3. Dra åt de fyra vertikala M6-skruvarna som håller ihop Aura Dual Pole Mount och Aura-enheterna.

Vy underifrån

8.8. Steg 8

Öppna luckan genom att skruva loss de fyra M4-skruvarna på framsidan.

Beroende på typ av installation:

 

Alternativ 1:

 

 1. Om det finns två inkommande strömkablar drar du dem genom stolpfästet.

2. Stäng luckan. Se till att inga kablar eller andra föremål är i kontakt med luckan. Om en kabel pressas mot luckan kan IP44-klassningen åsidosättas.

 

Alternativ 2:

 

 1. Om det finns en inkommande strömkabel ska du läsa instruktionerna och databladet för kopplingsplint WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL, beställningsnr 1562140000 hos Weidmuller.com. Justera kopplingsplintens höjd genom att flytta den på DIN-skenan. Fäst kopplingsplinten.

2. Anslut jordkretsen till M4-jordskruven och låsbrickan.

3. Skär till nya kablar, anslut dem till den övre delen av kopplingsplinten och dra dem genom Auras undersida. Anslut den första uppsättningen kablar till polerna närmast baksidan.

 

4. Stäng luckan. Se till att inga kablar eller andra föremål är i kontakt med luckan. Om en kabel pressas mot luckan kan IP44-klassningen åsidosättas.

 

Alternativ 3:

 

 1. Om det finns en inkommande och en utgående strömkabel ska du läsa instruktionerna och databladet för kopplingsplint WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL, beställningsnr 1562140000 hos Weidmuller.com. Justera kopplingsplintens höjd genom att flytta den på DIN-skenan. Fäst kopplingsplinten. Anslut den första uppsättningen kablar till polerna närmast baksidan.

2. Skär till nya kablar, anslut dem till den övre delen av kopplingsplinten och dra dem genom Auras undersida. Anslut den första uppsättningen kablar till polerna närmast kopplingsplintens baksida.

3. Ta bort fronten från en av Aura-enheterna. Använd någon av PE-polerna i en av Aura-enheterna, och anslut polen till Aura Dual Pole Mounts jordskruv.

4. Stäng luckan. Se till att inga kablar eller andra föremål är i kontakt med luckan. Om en kabel pressas mot luckan kan IP44-klassningen åsidosättas.

8.9. Steg 9

Lås upp och ta bort fronten från Aura-enheterna. Läs igenom Auras installationsmanual och installera Aura-enheterna enligt instruktionerna. Stäng och lås fronten när du är klar.

9. Garantivillkor

Läs garantivillkoren på vår webbplats: https://www.chargeamps.com/sv/garantipolicy/

10. Säkerhetsföreskrifter

För att installera Aura och säkerställa säker och korrekt installation måste du vara behörig elektriker och följa alla säkerhetsföreskrifter. Installationen måste utföras i enlighet med villkoren för användning och instruktionerna i det här dokumentet.

11. Produktegenskaper

 • Vikt: 3 kg
 • Produktens mått: höjd 380 mm, bredd 133 mm, djup 137 mm
 • Produktmaterial: Rostfritt stål
 • IP 44 med korrekt utförd installation

12. Produktåtervinning

Återvinning ingår i alla produkters livscykel. Aura Dual Pole Mount innehåller rostfritt stål, och ska återvinnas som rostfritt stål.

13. Rättigheter

Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt. Charge Amps AB förbehåller sig dock rätten att utan föregående meddelande göra tekniska ändringar och ändringar i dokumentets innehåll. Charge Amps AB kan inte garantera att allt innehåll i just det här dokumentet är korrekt, uppdaterat och fritt från tryck- eller korrekturfel. Charge Amps AB kan inte heller hållas ansvarigt för misstag, tillbud, skador eller incidenter – direkta eller indirekta – som kan kopplas till användning av föreskrifterna eller produkterna i detta dokument.

Charge Amps AB förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument samt informationen och illustrationerna som det innehåller. Det är strikt förbjudet att – helt eller delvis – kopiera, anpassa eller översätta informationen utan föregående skriftligt tillstånd från Charge Amps AB.

© Copyright Charge Amps AB. Alla rättigheter förbehålls.

Charge Amps Halo

1. Generel information

Tag hensyn til miljøet! Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Dette produkt indeholder elektriske eller elektroniske komponenter, der skal genbruges. Aflevér produktet til genbrug på det anviste sted, f.eks. den lokale genbrugsstation.


Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljølove og retningslinjer. Produktet består af genbrugsaluminium, plast og elektronik, som skal genbruges i henhold til reglerne for disse materialer.

Godkendt i overensstemmelse med relevante EU-direktiver.

 

Hvis anvisninger, instruktioner og sikkerhedsforskrifter i denne installationsvejledning ikke overholdes, bortfalder al garanti, og Charge Amps AB kan afvise ethvert krav om erstatning i forbindelse med personskader, materielle skader og hændelser, som – direkte eller indirekte – er et resultat af en sådan uagtsomhed.

Producenten garanterer ikke, at dette dokument er korrekt og fuldstændigt, og er ikke ansvarlig for følgerne af brugen af sådanne oplysninger. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de oplysninger, der er offentliggjort i dette dokument. Besøg www.chargeamps.com for at se de nyeste dokumentversioner.

© Copyright Charge Amps AB. Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt at kopiere, ændre eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

2. Sikkerhed

ADVARSEL! Læs alle instruktioner inden brug.

 • Produktet må kun installeres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med installationsvejledningen.
 • Sørg for, at strømmen er afbrudt ved hovedafbryderen inden installation og service.
 • Forkert brug og manglende overholdelse af instruktionerne i denne installationsvejledning kan medføre risiko for personskade.
 • Lokale installationsregler og -bestemmelser skal overholdes.
 • Brug kun dette produkt til opladning af kompatible elektriske køretøjer.
 • Undersøg produktet for synlige skader inden brug.
 • Forsøg aldrig at reparere eller bruge produktet, hvis det er beskadiget.
 • Kontrollér inden brug, at produktet er i god stand, og at alle kabler sidder rigtigt.
 • Produktet må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for fysisk overlast, og der må ikke komme fremmedlegemer i produktet.
 • Opbevar altid ladestikket i holderen, når det ikke er i brug.
 • Brug aldrig en adapter mellem ladestikket og elbilen.
 • Sørg for altid at rulle ladekablet sammen, når det ikke er i brug, for at undgå beskadigelse af kablet og for ikke at snuble.
 • Sørg for, at ladekablet er rullet helt ud inden opladning for at undgå overophedning under brug.
 • Forsøg aldrig at adskille produktet.
 • Sørg for, at der ikke er brandfarlige, eksplosive, ætsende eller brændbare materialer, kemikalier eller dampe i nærheden af monteringsstedet.
 • Sørg for, at alle terminalskruer er forsvarligt spændt, inden fronten igen gøres fast.
 • Pas på ikke at røre ved printpladen under installationen for at undgå risiko for statisk elektricitet.
 • Undgå tunge løft! Brug løftehjælpemidler og korrekte løfteteknikker for at undgå at overbelaste musklerne og få rygskader.

3. Tekniske specifikationer

Ladestandard Mode 3
Mærkning af strømforsyning til elbil
Identifikation RFID (i/a) HF, 13,56 MHz
Internetforbindelse WiFi 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Kommunikationsprotokol OCPP 1.6J
Måling 1- til 3-faset spænding, strøm og effekt
Ekstern fejlstrømsafbryder påkrævet Ja, type A
Driftstemperaturer -30 °C til +45 °C
IP-klassificering IP66 (hovedenhed)
IP44 (ladestik og udtag)
IK-klassificering IK 10
Kabellængde 7,5 m
Dimensioner (B x D x H) Hovedenhed: 262 x 159 x 203 mm
Ladestik: 81 x 125 x 88 mm
Vægt 4 kg
RFID-frekvensområde 13,553-13,567 MHz
RFID-effekt 31 dBm
WiFi-frekvensområde 2412-2484 MHz
WiFi-effekt 802.11 b/g/n: 20/17/14 dBm
Nominel spænding (Un) (for ENHEDEN) 230/400 V
Nominel driftsspænding (Ue) (for kredsløb i ENHEDEN) 230/400 V
Nominel strøm for ENHEDEN (InA) 16/32 A*

* Afhænger af model

Nominel strøm for et kredsløb (Inc)

 

16/32 A*

* Afhænger af model

Nominel frekvens (fn) 50 Hz
Fejlstrømsbeskyttelse DC-fejlstrømsbeskyttelse er integreret i ladestationen. En ekstern type A-fejlstrømsafbryder er påkrævet.
Ladestationen er designet til følgende typer jordforbindelse TN, IT, TT
Indendørs og udendørs installation Ja
Stationær eller transportabel Stationær
Beregnet til brug i almindelige husstande Ja
Udvendigt design Lukket, vægmonteret ENHED
Konstruktionstype Fast

 

Steder med begrænset adgang eller ikke-begrænset adgang Ikke-begrænset adgang
Monteringsmetode Vægmonteret ENHED*
* Stationær gulvmonteret installation med tilbehøret Pole Mount

4. Produktoversigt

4.1. Dele

 

 1. LED-lys på midterskjold/RFID-læser
 2. LED-ring
 3. Schukoudtag (kun nogle modeller)
 4. Ladestik
 5. Ladestikholder
 6. Front
 7. Bagstykke
 8. Kabelgennemføring: LAN-forbindelse (kun nogle modeller)
 9. Kabelgennemføring: tilslutning af fødekabel
 10. WiFi-antennegennemføring (kun nogle modeller)
 11. Kabelgennemføring: fastmonteret ladekabel

4.2. Pakkens indhold

 • Charge Amps Halo
 • WiFi-antenne (kun nogle modeller)
 • Fempolet terminalkontakt til fødestrøm
 • Ladestikholder
 • RFID-kort
 • Dokument med serienummer og adgangskode
 • Quick Guide

5. Inden installation

5.1. Anbefalet værktøj

 • Skruetrækker, flad elskruetrækker 3,5 mm
 • Bor til skrue/plug ved vægmontering
 • Laser/vaterpas til korrekt vægmontering
 • Afisoleringstang til kabler
 • H4-unbrakonøgle, vinklet

5.2. Leveres af installatøren

 • 3 x 5 mm-skruer eventuelt med tilhørende plugs til montering af Charge Amps Halo. Skruerne skal have fladt hoved og være rustfrie A2- eller A4-skruer
 • 4 x 3,5 mm-skruer med forsænket hoved til vægmontering af ladestikholderen
 • Tætningsmasse til tætning mellem boks og væg (om nødvendigt)
 • Ekstern type A-fejlstrømsafbryder, 30 mA
 • Installationskabel med maks. 14,0 mm udvendig diameter svarende til det valgte produkts ladestyrke
 • LAN-kabel med kort stik (kun nogle modeller)

5.3. Monteringskrav

 • Brug altid tætningsmiddel, når der installeres udendørs og på en ujævn overflade.
 • Undgå så vidt muligt at montere Charge Amps Halo, hvor der er direkte sollys.
 • Installér ikke Charge Amps Halo på steder med begrænset plads.
 • Kontrollér, at væggen kan bære produktets vægt.
 • Den anbefalede monteringshøjde er 750-1450 mm.
 • Sørg for, at skruer og eventuelle plugs er egnede til vægmaterialet.

5.4. Elektriske krav

 • Elektriske krav

NB! Der kan være lokale bestemmelser med yderligere krav til den elektriske installation.

 • Charge Amps Halo skal jordforbindes via den faste elinstallation.
 • Før kun elkablet ind gennem den anviste kabelgennemføring.
 • Ethernetkablets stik skal være den korte type.
  NB! Ethernetforbindelse fås kun til Charge Amps Halo i OCPP-versionen.

5.4.1. Kontrollér følgende inden installation

 • At strømmen er afbrudt ved hovedafbryderen.
 • At fødekablerne er dimensioneret til, at Charge Amps Halo kan tilsluttes:
  • Mindst 2,5 mm2 til 16 A
   De elektriske forudsætninger i systemet og kabellængder kan kræve større ledningstværsnit for at opfylde udløsningsbetingelserne.
   Det valgte kabels udvendige diameter må ikke overstige 14,0 mm.
  • Mindst 6 mm2 til 32 A
   De elektriske forudsætninger i systemet og kabellængder kan kræve større ledningstværsnit for at opfylde udløsningsbetingelserne.
   Det valgte kabels udvendige diameter må ikke overstige 14,0 mm.
 • At produktet er korrekt sikret:
  • 1-faset, 3,7 kW: 16 A, MCB* med C- eller B-karakteristik
  • 3-faset, 11 kW: 16 A, MCB* med C- eller B-karakteristik
  • 1-faset, 7,4 kW: 32 A, MCB* med B-karakteristik

Dette er minimumskrav. Lokale bestemmelser skal altid overholdes.

* MCB = Fejlstrømsafbryder (Miniature Circuit Breaker), MCB med B-karakteristik udløser ved 3-5 gange den nominelle strøm, og MCB med C-karakteristik ved 5-10 gange den nominelle strøm.

 • Kontrollér, at der er installeret en type A-fejlstrømsafbryder.
  DC-fejlstrømsbeskyttelse er integreret i ladestationen. En ekstern type A-fejlstrømsafbryder er påkrævet. Denne kombination har samme funktionalitet som og erstatter den type B-fejlstrømsafbryder, der er lovpligtig i henhold til IEC 61851.

6. Installation

 1. Afbryd strømmen ved hovedafbryderen.
 2. Kontrollér, at fødekablet er isoleret.
 3. Tag Charge Amps Halo ud af kassen.
 4. Montér en separat type A-fejlstrømsafbryder på fødekablet til Charge Amps Halo.
 5. Åbn Charge Amps Halo med en H4-unbrakonøgle.
  Pas på, at de O-ringe, der sikrer skruerne, ikke falder af.

 

 

 1. Fjern alle tilsluttede terminalblokke/kontakter fra printpladen.
 2. Montér den eksterne WiFi-antenne (kun nogle modeller).

 1. Installér ethernetkablet via LAN-forbindelsen. Maks. diameter 4-8 mm.
 2. Markér og bor monteringshuller til Charge Amps Halo på væggen.

(mm)

 

Ikke korrekt målestok.
Det markerede område er forseglingsområdet, der presses mod væggen.

Sørg for, at dette område er fladt og rent for at undgå vandgennemtrængning.

 

 1. Montér bagstykket på væggen. Sørg for, at monteringsfladen er lodret og flad.

Vigtigt!
Brug altid tætningsmiddel.

 1. Markér og bor monteringshuller til ladestikholderen på væggen.
  Placér hullerne til ladestikholderen ca. 30 cm til højre for Charge Amps Halo.
 2. Montér ladestikholderen.
 3. Fjern kabelgennemføringens forskruning.
 4. Afisolér elkablet (15-20 cm), og før det ind gennem kabelgennemføringen.
 5. Spænd kabelgennemføringens forskruning godt til.
 6. Skru fødekablets ledere ind i den 5-benede terminalblok.

 

 • Tilslutning til TN- og TT-system

3,7 kW, 7,4 kW
Tilslut L1, N og PE.
Tilslutning af L2 og L3 er valgfri, men anbefales.

Tilslutning af L2 og L3 giver mulighed for lastbalancering og for at kunne bruge cloudtjenesten til at vælge den fase i en ejendom, der er mindst belastet.

11 kW
Tilslut alle 5 ledere.

 • Tilslutning med 1 fase i IT-system

 1. Montér terminalerne i fronten igen.

 

 

 1. 5-benet terminalblok til fødestrøm
 2. Ethernetport (ved tilslutning til kablet netværk)
 3. 6-benet terminalblok til ladekabel
 4. 3-benet terminalblok til schukoudtag (kun nogle modeller)
 5. WiFi-antennekabel (kun nogle modeller)

 

 1. Montér fronten på bagstykket igen.
  Kontrollér omhyggeligt, at:

  • Alle O-ringe på fastgørelsesskruerne er på plads.
  • Ingen kabler bliver klemt.
  • Alle kabler sidder rigtigt.
  • Fronten monteres, så Charge Amps’ logo vender opad.

 1. Spænd de fire H4-unbrakoskruer til med et drejningsmoment på 1,5-2,0 Nm.
 2. Tilslut strømmen ved hovedafbryderen.
  • Der indledes en opstartssekvens med selvtest.
  • Charge Amps Halo er klar til brug, når den lyser hvidt konstant.
 3. Fortsæt installationen ved at konfigurere Charge Amps Halo.

7. Konfiguration

7.1. Tilslutning til WiFi

7.1.1. Få adgang til Charge Amps Halo WiFi access point

NB! Dette er ikke nødvendigt, hvis der tilsluttes via LAN (kun nogle modeller). Se afsnit 6.2 Tilslutning via LAN.

Charge Amps Halo WiFi access point er ikke tilsluttet et netværk.

Charge Amps Halo WiFi access point er kun tilgængeligt de første 10 minutter efter opstart.

 

 1. Opret forbindelse til Charge Amps Halo WiFi fra en smartphone, tablet eller computer.
  Brug flytilstand for at undgå WiFi-konflikter.

  • SSID: HALO_nnnnnnM (nnnnnn er de sidste 6 cifre i serienummeret).
  • Adgangskode: Indtast Charge Amps Halo-pinkoden.
 2. Åbn en internetbrowser, og indtast 192.168.250.1 i adresselinjen.
 3. Gå videre til det afsnit, der er anført i skemaet herunder.

 

Charge Amps Halo

Se afsnit
6.1.2 Tilslutning til WiFi

Charge Amps Halo i OCCP-version

Se afsnit

6.1.3 Tilslutning til WiFi

 

 

 

7.1.2. Tilslutning til WiFi

 1. Indtast loginoplysningerne til netværket for at oprette forbindelse fra Charge Amps Halo til internettet.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

7.1.3. Tilslutning til WiFi

NB! Fås kun til Charge Amps Halo i OCPP-versionen.
NB! Dette er ikke nødvendigt, hvis der bruges LAN-kabel.

 1. Log på det lokale administrationsinterface

Indtast pinkoden, og log på det lokale administrationsinterface.

 1. Klik på pilen i øverste højre hjørne for at navigere mellem fanerne. Vælg fanen WiFi.
 2. Indtast loginoplysningerne til WiFi for at tilslutte Charge Amps Halo til internettet.
 3. Klik på Refresh for at gemme.

7.2. Tilslutning via LAN

NB! Fås kun til Charge Amps Halo i OCPP-versionen.

 1. Sørg for, at Charge Amps Halo er tilsluttet det lokale netværk via LAN-kabel.
 2. Åbn en internetbrowser på en computer eller smartphone, og indtast den IP-adresse, der er tildelt Charge Amps Halo, i adresselinjen.
  IP-adressen kan ses i routeren eller DHCP-serveren, der administrerer distributionen af IP-adresser.
 3. Indtast pinkoden, og log på det lokale administrationsinterface.

7.3. Indstillinger for det lokale administrationsinterface

NB! Fås kun til Charge Amps Halo i OCPP-versionen.

Klik på pilen i øverste højre hjørne for at navigere mellem fanerne.

7.3.1. Indstillinger for elektrisk installation

 1. Vælg fanen Installation, og følg vejledningen.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

7.3.2. RFID-administration af offline-ladestationer

NB! Hvis du opretter forbindelse til en cloudtjeneste, ignoreres de lokalt tilføjede RFID-kort.

 1. Vælg fanen “RFID”, og følg vejledningen.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

7.3.3. Opret forbindelse til en cloududbyder

NB! Gælder ikke for Charge Amps Cloud-brugere.

 1. Vælg fanen OCPP, og indtast cloududbyderens URL.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

8. Cloudforbindelse

Charge Amps Cloud og Charge Amps App fås til Charge Amps Halo med tilslutning til Charge Amps som cloududbyder.

Hvis du har en Charge Amps Halo, der er tilsluttet en anden cloududbyder, skal du kontakte cloududbyderen for at få oplysninger om portaler og apps.

Kontakt cloududbyderen for at få bekræftet, at der er forbindelse.

 

Charge Amps App

 

Charge Ampss Cloud-bruger

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud-partner

https://my.charge.space/partner

 

Følg linket for at se den komplette produktdokumentation

https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-halo/

8.1. Opret en Charge Amps-partnerkonto

Installation of Charge Amps products require a Charge Amps Partner account.

Use your login credentials or create a new account.

 

 1. Create a User account at Charge Amps Cloud https://my.charge.space/
  N.B Do not register the EV charger. Configuration is made in the Partner interface.
 2. Send an email to Charge Amps (support@charge-amps.com) stating the following:
  1. User account login name
  2. Company name
  3. Company postal address
  4. Company email
  5. Company phone number
  6. Company organization number
  7. Company representative
 3. Charge Amps will notify you by email when your Partner account has been created.

9. Fejlfinding

9.1. Genstart

 • Genstart ladestationen ved at afbryde strømmen til den og derefter tilslutte strømmen igen.
 • Genstart ladestationen via det lokale administrationsinterface.
  Gå til fanen “System”, og klik på “Reboot system”.
 • Som en sidste udvej kan fabriksindstillingerne gendannes.

9.2. Gendan fabriksindstillinger

NB! Kontakt leverandøren, inden du gør dette.

Gendan fabriksindstillingerne via det lokale administrationsinterface.
Gå til fanen “System”, og klik på “Factory Reset”.

10. Afmontering

NB! Afmontering må kun udføres af en autoriseret elektriker.

Gendan fabriksindstillingerne på Charge Amps Halo, inden du afbryder strømmen til den. Kontakt leverandøren, inden du gør dette.

Strømforsyningen til opladeren skal afbrydes, inden afmonteringen indledes.

Brug denne installationsvejledning, og følg trinnene i omvendt rækkefølge for at afmontere Charge Amps Halo i den rigtige rækkefølge.

11. Produktsupport og service

Kontakt leverandøren eller cloududbyderen, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i installationsvejledningen, se https://www.chargeamps.com/support/.

Afbrydelse af opladning

Hvis opladningen bliver afbrudt, skyldes det oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til at se graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og tjek, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.

  Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.

 • Opkobling
  Når Charge Amps Halo bliver effekttilpasset og mister forbindelsen, vil opladningen blive afbrudt og genstarte opladningen i en offlinetilstand. Det sker, fordi ladeboksen og effekttilpasningen ikke længere kan kommunikere med hinanden.- Kontroller signalstyrken til ladeboks og elmåler. Den bør i værste fald ligge omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.- Hvis ladeboksen er forbundet til en extender/repeater, skal det kontrolleres, om signalet til enhedens AP (access point) er godt.

  – Hvis kunden har et mesh-system, kan det medføre, at Charge Amps-produkter har svært ved at fokusere på det AP, der har den bedste signalstyrke. Den nemmeste måde at komme uden om denne problematik på er at installere en extender/repeater med et andet SSID, som Charge Amps Halo er forbundet til som den eneste enhed. Den vil så holde sig fikseret på det samme AP.

  – Charge Amps Halo kan kun køre på 2,4 GHz, og derfor kan netværk, som udsender både 2,4 og 5 GHz med samme SSID udgøre et problem.

  I dette tilfælde er en extender/repeater også en hjælp i forhold til dette. Installer den med et andet SSID end det øvrige netværk, og indstil det til at køre på 2,4 GHz. Alternativt kan du deaktivere 5-Ghz-frekvensen fra netværket, hvis du kan klare dig uden 5 GHz. 5 GHz er hurtigere, men har en kortere rækkevidde. Dog kan de fleste klare sig med hastigheden ved 2,4-GHz-frekvensen.

 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, vil opladningen ikke kunne påbegyndes.
Opladning starter ikke

Hvis opladningen ikke starter, som den skal, skyldes det som oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til at se graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, vil opladningen ikke begynde.
 • Timerfunktion
  Hvis opladningen ikke starter, når du bruger timerfunktionen, kan det skyldes følgende:- Ladeboksen mister forbindelsen og kan ikke hente oplysningerne til timerfunktionen fra Charge Amps Cloud.- Du har en Volvo plug-in-hydrid. Volvo har problemer med, at deres plug-in-hybrider ikke går ud af dvale ved brug af timerfunktionen.Ved ældre plug-in-hybrider fra Volvo, som er Sensus-baserede kan man lave timere i Volvo on call-appen.Hvis det er en Google-baseret plug-in-hybrid, er det desværre ikke muligt. Du kan komme uden om denne problematik, hvis du har en iPhone med mha-funktion. Opret en automatisk genvej til Volvo-appen, så den så at sige “vækker” bilen på bestemte tidspunkter om natten.

  – Sørg for, at stikudtaget er sat til timerfunktion. Symbolet viser en rød klokke.

 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.Kontroller, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Indstillinger
  Sørg for, at der ikke er aktiveret noget, som ikke burde være det.

  • Sørg for, at stikudtaget er tændt og ikke er slukket, og at timerfunktionen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Sørg for, at RFID-låsen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Hvis RFID skal være aktiveret, og ladeboksen er effektbegrænset, skal du sørge for, at RFID er konfigureret korrekt på administrationsbrugergrænsefladen. RFID skal være relateret til en bruger og en ladeboks.
Begrænset ladeeffekt

Der kan være følgende årsager til, at opladningen ikke bliver udført som forventet:

 • Ladeboks offline
  Hvis din Charge Amps Halo er effekttilpasset og har mistet forbindelsen, så vil den kun kunne lade på én fase og med en begrænset hastighed.
 • Elmåler offline
  Hvis din elmåler er gået offline, vil bilen kunne blive opladet på alle faser med en begrænsning.
 • For høj belastning
  Hvis systemet har et for højt forbrug, og ladeboksen er effekttilpasset, vil opladningen blive begrænset. Hvis du som slutkunde ikke har overblik over dit forbrug, kan du bede din partner om adgang til at se det.
 • Forkert information om bilmodellen
  Det er ikke usædvanligt, at bilmodellen ikke oplader sådan, som brugeren forventede.
  På https://ev-database.org/ kan du finde de fleste elbilsmodeller, og se, hvordan de oplader. Ellers kan du kontakte din bilproducent, hvis du ikke finder det, du leder efter.Plug-in-hybrider oplader oftest 1-faset. Nogle modeller kan oplade 2-faset, men ingen kan oplade 3-faset.
 • Forkerte indstillinger
  Der er risiko for, at effekttilpasningen er indstillet forkert. Hvis du føler dig usikker som installatør, har Charge Amps et onlinekursus for installatører: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ samt flere vejledninger, der udsendes i forbindelse med oprettelse af en partnerkonto. Kontakt supporten på support@charge-amps.com, hvis du mangler dem.
Opkobling

Kontroller følgende, hvis ladeboksen står til at være offline:

 • Wi-Fi-konfiguration
  Hvis der står ”Offline since” og en dato før installationen, så er det den dato, hvor den blev testet i forbindelse med produktionen. Det betyder, at Wi-Fi aldrig er blevet konfigureret, eller at konfigurationen mislykkedes.
 • Signalstyrke
  Hvis Charge Amps Halo af og til går offline, skal du kontrollere signalstyrken for ladeboks og elmåler. Den bør være omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.
 • Access Point
  Hvis Charge Amps Halo er forbundet til en extender/repeater, skal du sikre dig, at den har et godt signal til sit AP (access point).
 • Mesh-netværk
  Hvis anlægget har et mesh-netværk, kan det betyde, at enheder, der er forbundet til det, kan have svært ved at holde forbindelsen til den, der har den bedste signalstyrke. En måde at løse dette på er ved at anvende en extender/repeater med et andet SSID end resten af netværket, så Charge Amps-produkter holder sig fikseret i forhold til dem.Med trådløse mesh-netværk er det vigtigt, at adgangspunkterne (AP) er jævnt fordelt. Det vil give et dårligere resultat at have et AP tæt på ladeboksen og derefter have for lang afstand til det næste AP end at have en jævn afstand mellem adgangspunkterne.
Installation

Hvis ladeboksen ikke starter op, skal du undersøge følgende:

 • Ledningsføring
  Kontroller, at alle ledninger er ført korrekt.
 • LED-print
  Hvis ladeboksen ikke starter, kan du prøve at afbryde printpladen fra den nederste LED-lampe fra den primære printplade. Hvis dette mislykkes, kan det forstyrre den primære printplade.
Cloud
 • Begrænsning
  Hvis ikke er effekttilpasset, kan det være nødvendigt at begrænse den for at undgå overbelastning. Dette gøres via brugergrænsefladen eller på my.charge.space eller i Charge Amps-appen.
Andet
 • Schuko
  Schuko kan kun anvendes, når der ikke er opladning, og forbruget ikke overstiger 10 A.Hvis ladeboksen er effekttilpasset, skal 10 A være tilgængeligt, for at kunne anvende Schuko. I effekttilpasningsgruppen skal ”Strømudtag aktiveret” være aktiveret, for at strømudtaget kan anvendes.

Charge Amps Aura

1. Generel information

Tag hensyn til miljøet! Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Dette produkt indeholder elektriske eller elektroniske komponenter, der skal genbruges. Aflevér produktet til genbrug på det anviste sted, f.eks. den lokale genbrugsstation.

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljølove og retningslinjer. Produktet består af genbrugsaluminium, plast og elektronik, som skal genbruges i henhold til reglerne for disse materialer.

Godkendt i overensstemmelse med relevante EU-direktiver.

Hvis anvisninger, instruktioner og sikkerhedsforskrifter i denne installationsvejledning ikke overholdes, bortfalder al garanti, og Charge Amps AB kan afvise ethvert krav om erstatning i forbindelse med personskader, materielle skader og hændelser, som – direkte eller indirekte – er et resultat af en sådan uagtsomhed.

Producenten garanterer ikke, at dette dokument er korrekt og fuldstændigt, og er ikke ansvarlig for følgerne af brugen af sådanne oplysninger. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de oplysninger, der er offentliggjort i dette dokument. Besøg www.chargeamps.com for at se de nyeste dokumentversioner.

© Copyright Charge Amps AB 2022. Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt at kopiere, ændre eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

2. Sikkerhed

ADVARSEL! Læs alle instruktioner inden brug.

 • Produktet må kun installeres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med installationsvejledningen.
 • Sørg for, at strømmen er afbrudt ved hovedafbryderen inden installation og service.
 • Forkert brug og manglende overholdelse af instruktionerne i denne installationsvejledning kan medføre risiko for personskade.
 • Lokale installationsregler og -bestemmelser skal overholdes.
 • Brug kun dette produkt til opladning af kompatible elektriske køretøjer.
 • Undersøg produktet for synlige skader inden brug.
 • Forsøg aldrig at reparere eller bruge produktet, hvis det er beskadiget.
 • Kontrollér inden brug, at produktet er i god stand, og at alle kabler sidder rigtigt.
 • Produktet må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for fysisk overlast, og der må ikke komme fremmedlegemer i produktet.
 • Forsøg aldrig at adskille produktet.
 • Sørg for, at der ikke er brandfarlige, eksplosive, ætsende eller brændbare materialer, kemikalier eller dampe i nærheden af monteringsstedet.
 • Sørg for, at alle terminalskruer er forsvarligt spændt, inden fronten igen gøres fast.
 • Pas på ikke at røre ved printpladen under installationen for at undgå risiko for statisk elektricitet.
 • Undgå tunge løft! Brug løftehjælpemidler og korrekte løfteteknikker for at undgå at overbelaste musklerne og få rygskader.

3. Tekniske specifikationer

Ladestandard Mode 3
Mærkning af strømforsyning til elbil
Identifikation RFID (i/a) HF, 13,56 MHz
Internetforbindelse Wi-Fi 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Kommunikationsprotokol OCPP 1.6J
Måling 3-faset spænding, strøm og effekt
Driftstemperaturer -30 °C til +45 °C
Spænding 230/400 V
Udtag Type 2, 2 x 22 kW samtidig
IK-klassificering IK10
IP-klassificering IP55
Dimensioner (B x D x H) 367 x 159 x 405 mm
Vægt 10 kg
RFID-frekvensområde 13,553-13,567 MHz
RFID-type/typer ISO/IEC 14443 Type A 13,56 MHz Mifare
RFID-effekt 31 dBm
Wi-Fi-frekvensområde 2412-2484 MHz
Wi-Fi-effekt 802.11 b/g/n: 20/17/14 dBm
Nominel spænding (Un) (for ENHEDEN) 230/400 V
Nominel driftsspænding (Un) (for et kredsløb i ENHEDEN) 230/400 V
Nominel strøm for ENHEDEN (InA) 63 A

 

Nominel strøm for et kredsløb (Inc) 32 A/udtag

 

Nominel frekvens (fn) 50 Hz
ENHEDEN er designet til følgende typer jordforbindelse TN, TT og IT
Fejlstrømsbeskyttelse Separat DC-fejlstrømsbeskyttelse og en RCBO type A er integreret i ladestationen for hvert udtag.
Indendørs og udendørs installation Ja
Stationær eller transportabel Stationær
Beregnet til brug i almindelige husstande Ja
Udvendigt design Lukket, vægmonteret ENHED
Konstruktionstype Fast
Steder med begrænset adgang eller ikke-begrænset adgang Ikke-begrænset adgang
Monteringsmetode Vægmonteret ENHED*
Stationær gulvmonteret installation med tilbehøret Pole Mount
*Specifikationer for LTE-version
RF-teknologi GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Maks. RF-effekt 33 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE
RF-område 698-960 / 1710-2690 MHz
SIM-kort Standard-SIM

4. Produktoversigt

4.1. Dele

 

 1. RFID-læser
 2. RFID-lys
 3. Ladeudtag
 4. Lys rundt om udtaget
 5. Cylinderlås
 6. Bagstykke
 7. Front
 8. Kabelgennemføring: data- og strømforsyningskabel ind/ud.

4.2. Indhold i kassen

 • Charge Amps Aura
 • Kabelgennemføring med forskruninger, blindpropper og skruer
  • Kabelforskruning til strøm: 13-17,5 mm og 17-25 mm.
  • Kabelforskruning til data: 4-8 mm.
 • To nøgler til cylinderlåsen
 • To RFID-kort
 • Quick Guide

5. Inden installation

5.1. Anbefalet værktøj

 • Skruetrækker, flad, 3,5 mm
 • Bor
 • Multimeter
 • Laservaterpas/almindeligt vaterpas
 • Afisoleringstang til kabler
 • Mobiltelefon, tablet eller computer

5.2. Leveres af installatøren

 • 4 x M6x30 mm eller længere rustfri skruer med fladt hoved type A2 eller A4 med tilhørende skiver type A2 eller A4 med en maksimal ydre diameter på 20 mm og plugs (hvis det er nødvendigt, afhængigt af vægkonstruktion).
 • Installationskabel i overensstemmelse med det valgte produkts ladestyrke
 • LAN-kabel

5.3. Monteringskrav

 • Undgå så vidt muligt at montere Charge Amps Aura, hvor der er direkte sollys.
 • Kontrollér, at væggen kan bære en vægt på 10 kg og trækkraften fra det monterede kabel.
 • Installér ikke Charge Amps Aura på steder med begrænset plads.
 • Sørg for, at skruer og eventuelle plugs er egnede til vægmaterialet.
 • Charge Amps Aura skal monteres lodret.
 • Den tilladte monteringshøjde er 900-1450 mm målt fra jorden til bunden af Charge Amps Aura.
 • Kontakt Charge Amps’ support for at få oplyst krav til montering på stang (Pole Mount).

5.4. Elektriske krav

NB! Der kan være lokale bestemmelser med yderligere krav til den elektriske installation.

 • BEMÆRK: Før kun strømforsyningskablet ind gennem den anviste kabelgennemføring. Kabler må ikke indføres gennem bagstykket.
 • Charge Amps Aura skal jordforbindes via den faste elinstallation.
 • Sørg for, at produktet er korrekt sikret, op til 63 A, MCB* med B- eller C-karakteristik afhængigt af installationen.
 • Gennemgangsstrømmen (I²t) skal være mindre end eller lig med 75.000 A²s.
 • Dette er minimumskrav. Lokale bestemmelser skal altid overholdes.
 • Kabeltilslutning: L1-L3, N, PE. WAGO-terminalerne er designet til et kabeltværsnit på 2,5 til 16 mm².
 • Sørg for, at fødekablerne er dimensioneret til, at Charge Amps Aura kan tilsluttes.

* MCB = Fejlstrømsafbryder (Miniature Circuit Breaker), MCB med B-karakteristik udløser ved 3-5 gange den nominelle strøm, og MCB med C-karakteristik ved 5-10 gange den nominelle strøm.

5.5. Internetforbindelse

Wi-Fi

Wi-Fi-forbindelse deaktiveres, hvis en af LAN-portene er tilsluttet og aktiv.

Charge Amps Aura LTE-version leveres tilsluttet til LAN-porten.
Når Charge Amps Aura LTE-versionen skal tilsluttes via Wi-Fi, skal LAN-forbindelsen først afbrydes.

4G (LTE)

NB! Gælder kun Charge Amps Aura LTE-versionen.

Op fire Charge Amps Aura kan serieforbindes. Brug en router eller en Aura4G som access point.

LAN-kabel

Netværkskabel, Cat5 eller bedre, er påkrævet.

6. Installation

6.1. Montering

 1. Tag Charge Amps Aura ud af kassen. Kontrollér, at Charge Amps Aura er i god stand, og at alle kabler sidder rigtigt. Frontpladen må ikke placeres direkte på jorden.
 2. Markér monteringshullerne på væggen.

(mm)

Ikke korrekt målestok.

 

 1. Lås cylinderlåsen op.
  Drej fronten opad, og tag den af

4. Fjern kabelgennemføringen ved at skrue de to M6-skruer af.

Montér forskruninger og plugs.

Hullet til den elektriske gennemføring passer til M32.
Hullet til datagennemføringen passer til M12.

 

5. Montér kabelgennemføringen på bagstykket igen med de to M6-skruer.

6. Sørg for, at Charge Amps Aura flugter med væggen, og montér.

6.2. Tilslutning

NB: Før kun strømforsyningskablet ind gennem den anviste kabelgennemføring.

 1. Afbryd strømmen ved hovedafbryderen.
 2. Kontrollér, at strømforsyningskablet er isoleret.
 3. Før strømforsyningskablet ind gennem kabelgennemføringen.
 4. Afisolér ca. 20 mm af ledernes ender.
 5. Tilslut lederne L1-L3, N og PE til terminalerne.

 

 

6. Strømmen ledes frem ved at føre kablet videre til terminalernes anden indgang.

7. Hvis der installeres i et IT-netværk, tilsluttes fasekablerne L1 og L3, og terminalblokkene 1-3 benyttes. L2 og N vil være tilsluttet.

8. Kontrollér, at kablerne ikke føres over den stiplede røde linje som vist herunder.

9. Tilslut ethernetkablet i RJ45-porten på styrekortet, hvis der bruges et fast kabel.

 

10. Kontrollér, at fejlstrømsafbryderne og automatsikringen er slået til, når kablerne er installeret.

11. Luk og lås fronten.

12. Tilslut strømmen ved hovedafbryderen.
Der gennemføres en opstartssekvens med selvtest.
Charge Amps Aura er klar til brug, når begge LED-ringe rundt om udtagene lyser grønt.

7. Konfiguration

7.1. Tilslutning til Wi-Fi

7.1.1. Adgang til Charge Amps Aura Wi-Fi access point

NB! Dette er Ikke nødvendigt, hvis der bruges LAN. Se afsnit 6.2 Tilslutning via LAN.

Charge Amps Aura Wi-Fi access point er ikke tilsluttet et netværk.

Charge Amps Aura Wi-Fi access point er kun tilgængeligt de første 10 minutter efter opstart.

 

 1. Opret forbindelse til Charge Amps Aura Wi-Fi fra en smartphone, tablet eller computer.
  Brug flytilstand for at undgå Wi-Fi-konflikter.

  • SSID: AURA_nnnnnnM (nnnnnn er de sidste 6 cifre i serienummeret).
  • Adgangskode: Indtast Charge Amps Aura-pinkoden.
 2. Åbn en internetbrowser, og indtast 192.168.250.1 i adresselinjen.
 3. Gå videre til det afsnit, der er anført i skemaet herunder.

Charge Amps Aura
Se afsnit 6.1.2 Tilslutning til Wi-Fi

Charge Amps Aura i OCCP-version
Se afsnit 6.1.3 Tilslutning til Wi-Fi

7.1.2. Tilslutning til Wi-Fi

 1. Indtast loginoplysningerne til netværket for at oprette forbindelse fra Charge Amps Aura til internettet.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

7.1.3. Tilslutning til Wi-Fi

NB! Fås kun til Charge Amps Aura i OCPP-versionen.
NB! Dette er ikke nødvendigt, hvis der bruges LAN-kabel.

 1. Log på det lokale administrationsinterface

Indtast pinkoden, og log på det lokale administrationsinterface.

 1. Klik på pilen i øverste højre hjørne for at navigere mellem fanerne. Vælg fanen Wi-Fi.
 2. Indtast loginoplysningerne til Wi-Fi for at oprette forbindelse fra Charge Amps Aura til internettet.
 3. Klik på Refresh for at gemme.

7.2. Tilslutning via LAN

NB! Fås kun til Charge Amps Aura i OCPP-versionen.

 1. Sørg for, Charge Amps Aura er tilsluttet det lokale netværk via LAN-kabel.
 2. Åbn en internetbrowser på en computer eller smartphone, og indtast den IP-adresse, der er tildelt Charge Amps Aura, i adresselinjen.
  IP-adressen kan ses i routeren eller DHCP-serveren, der administrerer distributionen af IP-adresser.
 3. Indtast pinkoden, og log på det lokale administrationsinterface.

7.3. Tilslutning via 4G

NB! Fås kun til Charge Amps Aura i 4G LTE-versionen.

Adgang til den lokale administrationsgrænseflade er beskrevet i 6.1.1 Adgang til Charge Amps Aura Wi-Fi access point.

 1. Sæt SIM-kortet i SIM-kortholderen.

7.4. Indstillinger for det lokale administrationsinterface

NB! Fås kun til Charge Amps Aura i OCPP-versionen.

Klik på pilen i øverste højre hjørne for at navigere mellem fanerne.

7.4.1. Indstillinger for elektrisk installation

 1. Vælg fanen Installation, og følg vejledningen.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

7.4.2. RFID-administration af offline-ladestationer

NB! Hvis du opretter forbindelse til en cloudtjeneste, ignoreres de lokalt tilføjede RFID-kort.

 1. Vælg fanen “RFID”, og følg vejledningen.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

7.4.3. Opret forbindelse til en cloududbyder

NB! Gælder ikke for Charge Amps Cloud-brugere.

 1. Vælg fanen OCPP, og indtast cloududbyderens URL.
 2. Klik på Refresh for at gemme.

8. Cloudforbindelse

Charge Amps Cloud og Charge Amps App fås til Charge Amps Aura med tilslutning til Charge Amps som cloududbyder.

Hvis du har en Charge Amps Aura, der er tilsluttet en anden cloududbyder, skal du kontakte din cloududbyder for at få oplysninger om portaler og apps.

 

Kontakt cloududbyderen for at få bekræftet, at der er forbindelse.

Charge Amps App

Charge Amps Cloud-bruger                

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud-partner

https://my.charge.space/partner

 

Følg linket for at se den komplette produktdokumentation.

Charge Amps Aura

8.1. Opret en Charge Amps-partnerkonto

Installation af Charge Amps-produkter forudsætter en Charge Amps Partner-konto.

Brug dine loginoplysninger, eller opret en ny konto.

 

 1. Opret en brugerkonto på Charge Amps Cloud https://my.charge.space/
 2. Send en e-mail til Charge Amps (support@charge-amps.com) med følgende oplysninger:
  1. Loginnavn til brugerkonto
  2. Virksomhedsnavn
  3. Virksomhedens postadresse
  4. Virksomhedens e-mail
  5. Virksomhedens telefonnummer
  6. Virksomhedens CVR-nummer
  7. Virksomhedens kontaktperson
 3. Charge Amps giver dig besked via e-mail, når din Partnerkonto er oprettet.

9. Afmontering

NB! Afmontering må kun udføres af en autoriseret elektriker.

Gendan fabriksindstillingerne på Charge Amps Aura, inden du afbryder strømmen til den. Kontakt leverandøren, inden du gør dette.

Strømforsyningen til opladeren skal afbrydes, inden afmonteringen indledes.

Brug denne installationsvejledning, og følg trinnene i omvendt rækkefølge for at afmontere Charge Amps Aura i den rigtige rækkefølge.

10. Produktsupport og service

Kontakt leverandøren eller cloududbyderen, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i installationsvejledningen, se chargeamps.com/support.

 

Opladningen bliver afbrudt

Hvis opladningen bliver afbrudt, skyldes det oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end den, opladningen sker på, så er et eller andet blevet forbyttet et sted.
  Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen.
  Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Opkobling
  Når ladeboksen bliver effekttilpasset og mister forbindelsen, vil opladningen blive afbrudt og genstarte opladningen i en offlinetilstand. Det sker, fordi ladeboksen og effekttilpasningen ikke længere kan kommunikere med hinanden.- Kontroller signalstyrken til ladeboks og elmåler. Den bør i værste fald ligge omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.- Hvis ladeboksen er forbundet til en extender/repeater, skal det kontrolleres, om signalet til enhedens AP (access point) er godt.

  – Hvis kunden har et mesh-system, kan det medføre, at enheder har svært ved at fokusere på det AP, der har den bedste signalstyrke. Den nemmeste måde at komme uden om denne problematik på er at installere en extender/repeater med et andet SSID, som ladeboksen er forbundet til som den eneste enhed. Ladeboksen vil så holde sig fikseret på det samme AP.

  – Charge Amps Aura kan kun anvende 2,4 GHz. Derfor kan netværk, som udsender både 2,4 og 5 GHz med samme SSID udgøre et problem. Den kan nemlig oprette forbindelse til begge, men får kun onlineforbindelse med 2,4-GHz-netværket.

  I dette tilfælde er en extender/repeater også en hjælp i forhold til dette. Installer en extender/repeater med et andet SSID end det øvrige netværk, og indstil det til kun at køre på 2,4 GHz. Alternativt kan du deaktivere 5-Ghz-frekvensen fra netværket, hvis du kan klare dig uden 5 GHz. 5 GHz er hurtigere, men har en kortere rækkevidde. Dog kan de fleste klare sig med hastigheden ved 2,4-GHz-frekvensen.

 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, så vil opladningen blive afbrudt, når bilen bliver tildelt for lidt strøm.
Opladning starter ikke

Hvis opladningen ikke starter, som den skal, skyldes det som oftest en af følgende ting:

 • Et for højt øvrigt forbrug i systemet
  Som partner kan du se dette, hvis du går ind på elmåler under menupunktet ”Elmåler”. Her kan du se forbrugsgraferne for de seneste 24 timer og de seneste 7 dage.Find tidspunktet for opladningen, hvor kunden oplevede problemet, og se, hvad forbruget var på det pågældende tidspunkt. Tjek ligeledes, om kunden generelt har et højt forbrug, og foreslå eventuelt at opgradere hovedrelæet.Som slutbruger kan du bede din partner om at få adgang til graferne fra din elmåler og se forbruget i dit system.
 • For lavt minimumsstrømniveau
  Alle biler har et minimumsstrømniveau, de kan lade med som det laveste. Dette niveau er forskelligt fra model til model. Hvis effekttilpasningen er indstillet til en lavere grænse, end det bilen kan klare, vil opladningen ikke kunne påbegyndes.
 • Ladekabel
  Hvis stikudtaget lyser rødt, har ladekablet formentlig ikke kunnet blive låst i stikket. Det kan skyldes mange forskellige ting – et kabel i dårlig kvalitet, solenoiden (låsemekanismen) er kommet ud af position, eller også har du ikke været omhyggelig nok med at sætte stikproppen i.Gør følgende for at øge chancerne for at kablerne kan låses i Charge Amps Aura:– Tilslut først ladekablet til bilen.
  – Lås Charge Amps Aura op med RFID eller Charge Amps-appen, hvis den bruges.
  – Sæt ladekablet i Charge Amps Aura, pres det indad og en smule opad.
 • Fejlstrømsrelæ (HPFI) og sikring
  Hvis stikudtaget lyser rødt, kan det også være, at det interne fejlstrømsrelæ er blevet udløst.
 • Pilotkabel
  Hvis opladningen ikke starter, og man heller ikke kan se en opladning i Charge Amps Cloud, kan pilotkablets forbindelse være blevet afbrudt. Pilotkablet er et rød/sort kabel med en hvid tilslutning, der går fra stikudtaget og videre op til en printplade.
 • Timerfunktion
  Hvis opladningen ikke starter, når du bruger timerfunktionen, kan det skyldes følgende:- Ladeboksen mister forbindelsen og kan ikke hente oplysningerne til timerfunktionen fra Charge Amps Cloud.Du har en Volvo plug-in-hydrid. Volvo har problemer med, at deres plug-in-hybrider ikke går ud af dvale ved brug af timerfunktionen.Ved ældre plug-in-hybrider fra Volvo, som er Sensus-baserede kan man lave timere i Volvo on call-appen.

  Hvis det er en Google-baseret plug-in-hybrid, er det desværre ikke muligt. Du kan komme uden om denne problematik, hvis du har en iPhone med mha-funktion. Opret en automatisk genvej til Volvo-appen, så den så at sige “vækker” bilen på bestemte tidspunkter om natten.

  – Sørg for, at stikudtaget er sat til timerfunktion. Symbolet viser en rød klokke.

 • Forbyttet fra elmåler til ladeboks
  Det er ikke unormalt, at det er blevet forbyttet noget enten i systemet eller ved installation. Du kan foretage fejlfinding ved at deaktivere effekttilpasningen og derefter vælge ladeboksen og indstille den til 1-faset. Start derefter en opladning på L1. Se derefter under Elmåler på 24-timers-grafen, og se, at grafen for L1 stiger i takt med opladningen. Gentag dette for L2 og L3.Hvis den rette graf stiger i forhold til den fase, du har valgt at oplade med, så er alt rigtigt. Men hvis en anden fase til gengæld stiger end for den opladning, du har valgt, så er et eller andet blevet forbyttet et sted. Kontroller i så fald, at den indgående L1, L2 og L3 stemmer overens med den indgående L1, L2 og L3 i ladeboksen. Kontroller også, at elomformerne til elmåleren sidder på den rigtige fase, og at de sidder korrekt i mufferne.
 • Indstillinger
  Sørg for, at der ikke er aktiveret noget, som ikke burde være det.

  • Sørg for, at stikudtaget er tændt og ikke er slukket, og at timerfunktionen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Sørg for, at RFID-låsen kun er aktiveret, hvis den skal være det.
  • Hvis RFID skal være aktiveret, og ladeboksen er effektbegrænset, skal du sørge for, at RFID er konfigureret korrekt på administrationsbrugergrænsefladen. RFID skal være relateret til en bruger og en ladeboks.
Begrænset ladeeffekt

Der kan være følgende årsager til, at opladningen ikke bliver udført som forventet:

 • Ladeboks offline
  Hvis din Charge Amps Aura er effekttilpasset og har mistet forbindelsen, så vil den kun kunne lade på én fase og med en begrænset hastighed.
 • Elmåler offline
  Hvis din elmåler er gået offline, vil bilen kunne blive opladet på alle faser med en begrænsning.
 • For høj belastning
  Hvis systemet har et for højt forbrug, og ladeboksen er effekttilpasset, vil opladningen blive begrænset. Hvis du som slutkunde ikke har overblik over dit forbrug, kan du bede din partner om adgang til at se det.
 • Forkert information om bilmodellen
  Det er ikke usædvanligt, at bilmodellen ikke oplader sådan, som brugeren forventede.På https://ev-database.org/ kan du finde de fleste elbilsmodeller, og se, hvordan de oplader. Ellers kan du kontakte din bilproducent, hvis du ikke finder det, du leder efter.Plug-in-hybrider oplader oftest 1-faset. Nogle modeller kan oplade 2-faset, men ingen kan oplade 3-faset.
 • Forkerte indstillinger
  Der er risiko for, at effekttilpasningen er indstillet forkert. Hvis du føler dig usikker som installatør, har Charge Amps et onlinekursus for installatører: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ samt adskillige vejledninger, der udsendes i forbindelse med anskaffelsen af en ​​partnerkonto. Kontakt supporten på support@charge-amps.com, hvis du mangler dem.
Opkobling

Kontroller følgende, hvis ladeboksen står til at være offline:

 • Wi-Fi-konfiguration
  Hvis der står ”Offline since” og en dato før installationen, så er det den dato, hvor den blev testet i forbindelse med produktionen. Det betyder, at Wi-Fi aldrig er blevet konfigureret, eller at konfigurationen mislykkedes.
 • Signalstyrke
  Hvis ladeboksen af og til går offline, skal du kontrollere signalstyrken for ladeboks og elmåler. Den bør være omkring -80 dBm, hvor -60 dBm er en meget god signalstyrke, og -90 er en meget dårlig signalstyrke.
 • Access Point
  Hvis elmåleren er forbundet til en extender/repeater, skal du sikre dig, at den har et godt signal mod sit AP (access point).
 • Mesh-netværk
  Hvis anlægget har et mesh-netværk, kan det betyde, at enheder, der er forbundet til det, kan have svært ved at holde forbindelsen til den, der har den bedste signalstyrke. En måde at løse dette på er ved at anvende en extender/repeater med et andet SSID end resten af netværket, så vores produkter holder sig fikseret i forhold til dem.Med trådløse mesh-netværk er det vigtigt, at adgangspunkterne (AP) er jævnt fordelt. Det vil give et dårligere resultat at have et AP tæt på ladeboksen og derefter have for lang afstand til det næste AP end at have en jævn afstand mellem adgangspunkterne.
 • LTE
  Hvis Charge Amps Aura er en LTE-version, skal den udstyres med et SIM-kort. Sørg for, at SIM-kortet er aktiveret og ikke har en PIN-kode. Kontroller, at routeren viser signalstyrke samt ”3G” og ”4G”.
  Hvis det stadigvæk ikke fungerer, så test det på en mobil, hvis du har mulighed for at bekræfte, at det virker, som det skal.
 • LAN
  Hvis du tilslutter Charge Amps Aura via LAN-kabel, er det ”plug and play”. Hvis ladeboksen ikke går online af sig selv, kan det være, at netværket skal tilpasses.
Installation

Hvis ladeboksen ikke starter op, skal du undersøge følgende:

 • Ledningsføring
  Kontroller, at alle ledninger er ført korrekt. Kontroller, at de flade ledninger ikke er gledet ud i nogen af enderne.
  Hvis opladningen ikke starter, og man heller ikke kan se en opladning i Charge Amps Cloud, kan pilotkablets forbindelse være blevet afbrudt. Pilotkablet er et rød/sort kabel med en hvid tilslutning, der går fra stikudtaget og videre op til en printplade.

Charge Amps Amp Guard

1. Generel information

Tag hensyn til miljøet! Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald! Dette produkt indeholder elektriske eller elektroniske komponenter, der skal genbruges. Aflevér produktet til genbrug på et anvist sted, f.eks. den lokale genbrugsstation.

Produktet skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale miljølove og retningslinjer. Produktet består af plast og elektronik og skal genbruges i henhold til reglerne for disse materialer.

Godkendt i overensstemmelse med relevante EU-direktiver.

Hvis anvisninger, instruktioner og sikkerhedsforskrifter i denne installationsvejledning ikke overholdes, kan garantien helt eller delvist bortfalde, og Charge Amps AB kan afvise ethvert krav om erstatning i forbindelse med personskader, materielle skader og hændelser, som – direkte eller indirekte – er et resultat af en sådan uagtsomhed.

Producenten garanterer ikke, at dette dokument er korrekt og fuldstændigt, og er ikke ansvarlig for følgerne af brugen af sådanne oplysninger. Producenten forbeholder sig ret til uden varsel at ændre de oplysninger, der er offentliggjort i dette dokument. Besøg www.chargeamps.com for at se de nyeste dokumentversioner.

© Copyright Charge Amps AB 2022. Alle rettigheder forbeholdes. Det er strengt forbudt at kopiere, ændre eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

2. 1. Sikkerhed

ADVARSEL! Læs alle instruktioner inden brug.

 • Forkert brug kan medføre risiko for personskade.
 • Produktet må kun installeres af en autoriseret elektriker og i overensstemmelse med installationsvejledningen.
 • Nationale installationskrav og -restriktioner skal overholdes.
 • Undersøg produktet for synlige skader inden brug.
 • Forsøg aldrig at reparere eller bruge produktet, hvis det er beskadiget.
 • Produktet må ikke nedsænkes i vand eller udsættes for fysisk overlast, og der må ikke komme fremmedlegemer ind i produktet.
 • Forsøg aldrig at adskille produktet.

3. Tekniske specifikationer

Måleområde (strøm) 0100 A (Home), 0400 A (Public)
Måleområde (spænding) 0-390 V
Netværk LAN, Wi-Fi
Strømforsyning 230 VAC 50/60 Hz
(via strømforsyningsterminalen)
Installation DIN-skinne (6 moduler) eller fritstående
Dimensioner 108 × 97 × 57 mm
Sensorkabellængde

Må ikke ændres, da det kan forringe målenøjagtigheden.

1 m
Maks. diameter på måleobjekt

 

400 A: 34 mm

100 A: 13 mm

 

4. Produktoversigt

4.1. Dele

 1. LAN-port
 2. Terminal til strømsensor
 3. Terminalklemmer til strømforsyning af Charge Amps Amp Guard og strømforsyning, hvis alle tre faser og N tilsluttes.

4.2. Indhold i kassen

 • Charge Amps Amp Guard
 • Tre strømsensorer
  • Home-versionen: Blå 0100 A
  • Public-versionen: Sort 0400 A

5. Inden installation

5.1. Anbefalet værktøj

 • Smartphone, tablet eller computer med internetforbindelse
 • Flad skruetrækker, maks. 3 mm bred

5.2. Internetforbindelse

Charge Amps Amp Guard skal være tilsluttet internettet for at kunne levere data til lastbalanceringen. Lastbalanceringen kommunikerer med ladestationen/ladestationerne.

Kunden skal stille en internetforbindelse til rådighed via et netværkskabel (LAN) eller Wi-Fi (2,4 GHz).

 • Hvis der er en LAN-forbindelse til rådighed, bør den foretrækkes, fordi den giver en mere sikker internetforbindelse.
 • DHCP skal være aktiveret i netværket for at sikre, at Charge Amps Amp Guard automatisk tildeles en IP-adresse.
 • Wi-Fi-adgangskoden må højst bestå af 30 ASCII-tegn.

6. Installation

Installér Charge Amps Amp Guard direkte efter bygningens hovedafbryder for at kunne overvåge alt strømforbrug.

Ved enfasede systemer bruges L2 og L3 ikke.

6.1. Tilslut strømsensorerne

VIGTIGT!

Det er meget vigtigt, at strømsensorerne tilsluttes den rigtige fase, og at klemmerne monteres i den rigtige retning og tilsluttes på den rigtige måde til Charge Amps Amp Guard-terminalerne.

Sensorerne skal placeres korrekt omkring strømforsyningskablerne i overensstemmelse med indikatorerne på klemmerne.

 

Charge Amps Amp Guard leveres med tre strømsensorer, en til hver fase.

Monteringsretningen er markeret på strømsensoren. Pilen skal pege i strømretningen.

Home-versionen: Blå 0100 A  Public-versionen: Sort 0400 A

6.1.1. Installation

 1. Spænd strømsensoren fast omkring den indgående fase. Vær opmærksom på strømmens retning.
 2. Tilslut hver strømsensor til den tilsvarende terminalklemme:
  S1 S2
Home Rød Hvid
Public Hvid Sort

3. Gentag for alle tre faser.

6.2. Tilslut strømmen

VIGTIGT!

Hver fase skal tilsluttes den rigtige terminalklemme for at sikre, at måling af strøm og lastbalancering fungerer korrekt.

 

Netledningen bruges til at strømforsyne Charge Amps Amp Guard og til at måle spænding.

I installationer, der ikke har strømgenererende udstyr som f.eks. solpaneler eller vindmøller, er det tilstrækkeligt at tilslutte N og L1.

6.2.1. Den færdige elektriske installation

Oversigt over installation af Charge Amps Amp Guard Home

Oversigt over installation af Charge Amps Amp Guard Public

6.3. Netværksinstallation

6.3.1. LAN-installation

Tilslut et netværkskabel (Cat 6) til LAN-porten.

6.3.2. Wi-Fi-installation

NB: Kun 2,4 GHz Wi-Fi understøttes. Der er risiko for funktionsfejl, hvis 5 GHz og 2,4 GHz har samme SSID.

Wi-Fi-adgangskoden må højst bestå af 30 ASCII-tegn.

 

 1. Opret forbindelse til Charge Amps Amp Guard Wi-Fi fra en smartphone, tablet eller computer.
  Brug flytilstand for at undgå Wi-Fi-konflikter.
 • SSID: Amp Guard_***** (* = Specifikt for Charge Amps Amp Guards serienummer) Serienummeret sidder på fronten.
 • Adgangskode: Indtast Charge Amps Amp Guard-pinkoden.
  Pinkoden/den 8-cifrede Wi-Fi-adgangskode findes på bagsiden.
 1. Åbn en internetbrowser, og indtast 192.168.251.1 i adresselinjen.
 2. Indtast loginoplysningerne til netværket for at oprette forbindelse fra Charge Amps Amp Guard til internettet.
 3. Klik på Submit.

7. Konfiguration

7.1. Cloudforbindelse

Charge Amps Cloud og Charge Amps App fås til Charge Amps Amp Guard med tilslutning til Charge Amps som cloududbyder.

Hvis du vil tilslutte Charge Amps Amp Guard til en anden cloududbyder, skal du kontakte cloududbyderen for at få oplysninger om portaler og apper.

 

Kontakt cloududbyderen for at få bekræftet, at der er forbindelse.

Charge Amps App

Charge Amps Cloud-bruger                    

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud-partner

https://my.charge.space/partner

 

Følg linket for at se den komplette produktdokumentation.

Charge Amps Aura

7.2. Opret en Charge Amps-partnerkonto

Installation af Charge Amps-produkter forudsætter en Charge Amps-partnerkonto.

Brug dine loginoplysninger, eller opret en ny konto.

 1. Opret en brugerkonto på Charge Amps Cloud https://my.charge.space/
  NB! Registrér ikke ladestationen. Konfigurationen foretages via Partnerinterfacet.
 2. Send en e-mail til Charge Amps (support@charge-amps.com) med følgende oplysninger:
  1. Loginnavn til brugerkonto
  2. Virksomhedsnavn
  3. Virksomhedens postadresse
  4. Virksomhedens e-mail
  5. Virksomhedens telefonnummer
  6. Virksomhedens CVR-nummer
  7. Virksomhedens kontaktperson
 3. Charge Amps giver dig besked via e-mail, når din Partnerkonto er oprettet.

7.3. Cloudkonfiguration

Tilslut Charge Amps Amp Guard til Charge Amps App eller cloudtjenesten for at fuldføre installationen.

Det er nødvendigt at indstille parametrene i en lastbalanceringsgruppe via Charge Amps’ cloudtjeneste, for at sikre, at Charge Amps Amp Guard fungerer korrekt.

7.4. Forberedelser

Sørg for at have følgende ved hånden inden konfiguration:

 • Kundens kontaktoplysninger.
 • Ladestationens serienummer og pinkode (dokument medfølger i ladestationens emballage). Serienummeret findes også på ladestationens underside.
  Kontakt support, hvis du har mistet adgangskoden.
 • Indtast Charge Amps Amp Guards serienummer og pinkode.
  Serienummeret findes på bagsiden.

Pinkoden/den 8-cifrede Wi-Fi-adgangskode findes på bagsiden.

7.5. Opret en organisation

En organisation kan f.eks. være en boligforening, en virksomhed eller en privatperson.

 1. Log ind via Partnerinterfacet https://my.charge.space/partner.
 2. Vælg Organisations på menulinjen, og klik på Create.
  Indtast de ønskede oplysninger, der som minimum er e-mail og kontaktperson.
 3. Klik på Save.

Organisationen er nu tilføjet og kan ses på listen over organisationer.

7.6. Tilføj en ladestation

 1. Find organisationen på listen over organisationer i Partnerinterfacet.
 2. Klik på Go to.
  Et popup-vindue fører til Admin-interfacet (https://my.charge.space/admin).
 3. Klik på Chargers i Admin-interfacet, og vælg Add.
 4. Indtast serienummeret og adgangskoden til ladestationen, og klik på OK.
 5. Vend tilbage til Partnerinterfacet (https://my.charge.space/partner).

7.7. Indstillinger

 1. Vælg fanen Chargers på menulinjen i Partnerinterfacet.
 2. Find og vælg ladestationen.
 3. Vælg Current Settings – must only be modified by authorized users for at udvide rullelisten. Redigér de to nederste indstillinger:
   1. Load balancer offline current limit
    Vælg offline-ladestrøm, hvis ladestationen mister internetforbindelsen og ikke kan kommunikere med lastbalanceringssystemet i cloudjenesten.
   2. Load balancer offline phase
    Vælg den mindst belastede fase. Ladestationen bruger denne fase, hvis den er offline. Hvis der er flere ladestationer, anbefales det at bruge forskellige faser til dem.
 1. 4. Klik på Save.

7.8. Tilføj Charge Amps Amp Guard

 1. Vælg fanen Measurement devices på menulinjen i Partnerinterfacet.
 2. Klik på Add.
  1. Indtast serienummeret (slutter med G).
  2. Indtast den 8-cifrede pinkode (fremgår af etiketten på bagsiden af Charge Amps Amp Guard).
  3. Vælg organisation.

7.9. Opret lastbalancering

 1. Vælg fanen Loadbalance på menulinjen i Partnerinterfacet.
 2. Klik på Add.
  • Indtast navnet (helst navnet på organisationen) og beskrivelsen (for at hjælpe med at identificere lastbalanceringen).
  • Vælg organisationen.
  • Deaktivér/Aktivér Socket (valgfrit at ændre).
  • Vælg Charge Amps Amp Guard i Measurement device (i/a).
  • Vælg den nyeste softwareversion i Loadbalancer type.
  • Chargers included in measurements
  • Hvis lastbalanceringen måler belastningen på den fordelingstavle, de lastbalancerede ladestationer er tilsluttet.
  • Tilføj Phases. Angiv, hvilke faser der skal medtages i lastbalanceringen og rækkefølgen. For eksempel 1, 2, 3 eller 3, 2, 1 osv. Vigtigt!
  • Angiv Max Current Per Phase (AG Offline/AG Online) Maksimal strøm for lastbalanceringsgruppen, når lastbalanceringen er offline/online.
  • Angiv Min Current Per Phase. Den mindste strøm, en ladestation får fra lastbalanceringen.
  • Angiv Supply Max Current, bygningens hovedsikring, hvor Charge Amps Amp Guard er indstillet til at måle.

7.10. Importér ladestationer

 1. Vælg lastbalancering i rullelisten.
 2. Klik på den blå valgmulighed Import.
 3. Markér de ladestationer, der skal importeres til lastbalancering, og klik på Import.

7.11. Aktivér lastbalancering

Klik på Activate nederst på rullelisten med lastbalanceringsgrupper.

8. Produktsupport og service

Kontakt leverandøren eller cloududbyderen, hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål i installationsvejledningen, se chargeamps.com/support.

Installation and Usage

1. Til installatøren

Denne installationsvejledning henvender sig til dig, der er autoriseret installatør af Halo Pole Mount. Den beskriver, hvordan du installerer produktet sikkert og korrekt.

 

Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør, som overholder:

 • De grundlæggende sikkerhedsforskrifter for sikker og korrekt installation.
 • De lokale, regionale og nationale installationsregler.
 • Anvisningerne i denne installationsvejledning til Halo Pole Mount.

2. Om Halo Pole Mount

Halo Pole Mount udvider dine placeringsmuligheder, så du kan montere din ladeboks på et 60 mm-standardrør. Rørets diameter må maks. være 61,0 mm.

Kontakt din leverandør for at få flere oplysninger om netop din Halo Pole Mount.

2.1. Indhold i kassen

 • Halo Pole Mount
 • Installationskit, lynlåspose med 3 stk. M6 x 12, 1 stk. M5 x 8, 1 stk. M5-tandskive, 4 stk. M4 x 16, en nøgle
 • Installationsvejledning

2.2. Leveres af installatøren

 • Fejlstrømsafbryder (valgfri)
 • Skinnemonteret terminalblok (valgfri)
 • Det værktøj, der omtales i nedenstående afsnit

3. Inden installation

Sørg for, at de rigtige forudsætninger og materialer er på plads inden installationen. Installationen skal ske i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning og de grundlæggende sikkerhedsforskrifter.

3.1. Værktøj

Følgende værktøj skal bruges ved installationen:

 • Kniv
 • Skruetrækkere i nedenstående torx-størrelser.
 • TX10 (M3-skrue)
 • TX20 (M4-skrue)
 • TX25 (M5-skrue)
 • TX30 (M6-skrue)

4. Installation af Halo Pole Mount

Sådan installerer og monterer du Halo Pole Mount

 1. Installationslåge

Lås installationsdækslet op, og læg det til side.

2. Overgangssted

3. Plastikplader (kan tilskæres)

 

Plastdækslet har fire plastafdækninger, der kan skæres af med en kniv, hvis der skal monteres en fejlstrømsafbryder, ELCB. ELCB’en måles, og det antal plastafdækninger, der svarer til dens bredde, skæres af. Skær afdækningerne af, efter at plastdækslet er fjernet og lagt til side, som vist på billedet herunder.

 

4. M3 x 6

5. Plastikafdækning

 

Skru de to M3 x 6-skruer ud, og fjern plastdækslet, og læg det til side.

6. Låseskruer

 

Sæt Halo Pole Mount på plads på røret, og spænd de to låseskruer.

7. M4x16-skruer

8. Håndtagsholder

 

Montér ladestikholderen på Halo Pole Mount ved hjælp af de fire M4 x 16-skruer i installationskittet.

9. DIN-skinner

 

Der er forudinstalleret to DIN-skinner til eventuelle udvidelser som f.eks. en terminalblok, ELCB osv.

Husk at montere fejlstrømsafbryderen på den øverste DIN-skinne, så der er nem adgang via plastdækslet.

10. M5 x 8 mm

11. M5-låseskive

 

Brug M5-skrue/-skive til at sikre jordledningen til Pole Mount-kabinettet

 

12. M6x12-skruer

13. Bagplade på Charge Amps Halo

 

Brug de tre M6 x 12-skruer i installationskittet til at montere Halo-bagstykket på Halo Pole Mount. Husk at placere pakningen fra Halo-pakken mellem Halo-bagstykket og Halo Pole Mount.

5. Installation af Halo

Installér Halo. Se særskilt installationsvejledning til Halo.

Montér plastdækslet igen ved hjælp af de to M3 x 6-skruer. Brug et drejningsmoment på ca. 0,45 Nm. Pas på ikke at spænde dem for hårdt. Hvis der bruges RCB (fejlstrømsafbryder), kan plastdækslet ændres, så det passer til RCB’en.

Montér installationsdækslet igen, og lås. Der skal trykkes lidt på dækslet i nærheden af låsen, når man drejer nøglen.

6. Rettigheder

Oplysningerne i dokumentet er kontrolleret, for at sikre at de er korrekte. Charge Amps AB forbeholder sig dog ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i dokumentets indhold uden varsel. Charge Amps AB kan derfor ikke garantere, at alt indhold i dette dokument er korrekt, opdateret og uden tryk- eller korrekturfejl. Charge Amps AB kan heller ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte fejl, ulykkestilfælde, skader eller hændelser, der kan være knyttet til brugen af instruktionerne eller produkterne i dette dokument.

Charge Amps AB forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument samt de oplysninger og illustrationer, det indeholder. Det er strengt forbudt – helt eller delvis – at kopiere, tilpasse eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

© Copyright Charge Amps AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Installation and Usage

1. Til installatøren

Denne installationsvejledning henvender sig til dig, der er autoriseret installatør af Aura Pole Mount. Den beskriver, hvordan du installerer produktet sikkert og korrekt.

Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør, som overholder:

 • De grundlæggende sikkerhedsforskrifter for sikker og korrekt installation.
 • De lokale, regionale og nationale installationsregler.
 • Anvisningerne i denne installationsvejledning til Aura Pole Mount.

2. Om Aura Pole Mount

Når du bruger den Pole Mount, der er designet specielt til Aura, kan du montere ladestationen på et rør med en udvendig diameter på 60 mm, f.eks. et eksisterende rør.

Kontakt din leverandør for at få flere oplysninger om netop din Aura Pole Mount.

2.1. Indhold i kassen

Følgende findes i kassen:

 • Aura Pole Mount
 • Installationskit, lynlåspose med O-ring 60×3 mm, 4 stk. M6-bærebolte, 4 stk. M6-flangemøtrikker og 6 stk. M8-stopskruer.
 • BEMÆRK: De to M6 x 20 mm-skruer i Aura-produktkittet bruges til montering af Aura på Aura Pole Mount.
 • Installationsvejledning

2.2. Leveres af installatøren

 • Torx T30-bit (bruges til M6 x 20 mm-skruer)
 • M6-topnøgle størrelse 10 (bruges til M6-flangemøtrikker)
 • M8-unbrakonøgle (bruges til M8-stopskruer)
 • Skruetrækker (manuel eller elektrisk)

3. Inden installation

Sørg for, at de rigtige forudsætninger og materialer er på plads inden installationen. Installationen skal ske i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning og de grundlæggende sikkerhedsforskrifter.

4. Overblik over Aura Pole Mount

 1. Aura Pole Mount
 2. 4 stk. M6-vognbolte og 4 stk. M6-flangemøtrikker
 3. 2 stk. M6 x 20 mm-skruer (medfølger i Aura-produktkittet)
 4. 6 stk. M8-stopskruer

5. Montering af Aura på Aura Pole Mount

Det er vigtigt at kontrollere følgende inden installation:

 • At det indgående kabel er korrekt dimensioneret.
 • At strømmen er afbrudt.

5.1. Trin 1

Første skridt er at placere O-ringen på røret. Derefter føres Aura Pole Mount ned over røret. Sørg for, at O-ringen er placeret mellem Aura Pole Mount og røret.

5.2. Trin 2

Spænd de seks M8-stopskruer, der holder Aura Pole Mount fastspændt på røret. Brug M8-unbrakonøglen. Sørg for, at Aura Pole Mount er fastspændt i lodret stilling. Hvis røret ikke er helt lodret, kan Aura Pole Mount rettes ved at spænde stopskruerne forskelligt.

5.3. Trin 3

Før installationskablet fra røret ind i Aura. Det kan være nødvendigt at dreje Aura lidt afhængigt af installationskablet.

5.4. Trin 4

Drej Aura til korrekt position.

5.5. Trin 5

Montér M6-vognskruerne, og skru M6-flangemøtrikkerne på. BEMÆRK: Spænd ikke møtrikkerne, de skal kun skrues på, så de lige har fat i gevindet.

5.6. Trin 6

Spænd M6 x 20 mm-skruerne godt til.

5.7. Trin 7

Spænd M6-flangemøtrikkerne godt til.

5.8. Trin 8

Installér installationskablerne i henhold til Aura-installationsvejledningen, og luk og lås derefter fronten. BEMÆRK: Hvis du installerer Aura med et 4 leder-kabelsystem, installeres nullederen (N) ikke i den blå koblingsplint.

 

6. Garantibetingelser

Se garantibetingelserne på vores hjemmeside: https://www.chargeamps.com/warranty-policy/

7. Sikkerhedsforskrifter

Du skal være autoriseret elektriker for at kunne installere og montere Aura, og du skal overholde alle sikkerhedsforskrifter for at kunne udføre en sikker og korrekt installation. Installationen skal foretages i overensstemmelse med anvisningerne i dette dokument.

8. Mekaniske oplysninger

 • Vægt: 2 kg
 • Produktdimensioner: Højde 465 mm, bredde 303 mm, dybde 81 mm
 • Produktmateriale: Rustfrit stål

9. Genvinding af produktet

Genvinding er en del af alle vores produkters livscyklus. Aura Pole Mount indeholder rustfrit stål og bør genvindes i overensstemmelse hermed.

10. Rettigheder

Oplysningerne i dokumentet er kontrolleret, for at sikre at de er korrekte. Charge Amps AB forbeholder sig dog ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i dokumentets indhold uden varsel. Charge Amps AB kan derfor ikke garantere, at alt indhold i dette dokument er korrekt, opdateret og uden tryk- eller korrekturfejl. Charge Amps AB kan heller ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte fejl, ulykkestilfælde, skader eller hændelser, der kan være knyttet til brugen af instruktionerne eller produkterne i dette dokument.

Charge Amps AB forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument samt de oplysninger og illustrationer, det indeholder. Det er strengt forbudt – helt eller delvis – at kopiere, tilpasse eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

© Copyright 2021, Charge Amps AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Installation and Usage

1. Brugsbetingelser

Brugeren accepterer følgende:

Aura Dual Pole Mount er tilbehør til ladestationen Charge Amps Aura. Den kan ikke bruges uden to Charge Amps Aura-ladestationer, der er installeret korrekt. Aura Dual Pole Mount og de to Charge Amps Aura-ladestationer skal betragtes som én enhed. Strømmen skal være afbrudt under hele installationen. Der må for at sikre IP-klassificeringen ikke være forhindringer eller kabler, der kan komme i kontakt med dækslet, når det er lukket. Installatøren vælger installationskabler, der er dimensioneret korrekt. Hvis der skulle være forkerte oplysninger i installationsvejledningen, skal installatøren være opmærksom på alle relevante love, bestemmelser og sikkerhedsforanstaltninger for denne type udstyr og installation og overholde disse.

 

2. Til installatøren

Denne installationsvejledning henvender sig til dig, der er autoriseret installatør af Aura Dual Pole Mount. Den beskriver, hvordan du installerer produktet sikkert og korrekt.

Installationen må kun udføres af en autoriseret installatør, som overholder:

 • De grundlæggende sikkerhedsforskrifter for sikker og korrekt installation.
 • Lokale, regionale og nationale installationsregler.
 • Anvisningerne i denne installationsvejledning til Aura Dual Pole Mount.

3. Om Aura Dual Pole Mount

Når du bruger Aura Dual Pole Mount, der er designet specielt til Aura, kan du montere to ladestationer på et rør med en udvendig diameter på 60 mm, f.eks. et eksisterende rør til en motorvarmer.

Kontakt din leverandør for at få flere oplysninger om netop din Aura Dual Pole Mount.

4. Indhold i kassen

Følgende findes i kassen:

 • Aura Dual Pole Mount
 • Installationskit, lynlåspose med O-ring 60 x 2 mm, 4 stk. M6-skruer, 4 stk. M6-møtrikker, 8 stk. M6-spændskiver, 5 stk. M4-skruer, 1 M4-tandskive og 6 stk. M6-stopskruer.

BEMÆRK: De fire M6 x 20 mm-skruer i Aura-produktkittet bruges til montering af Aura på Aura Dual Pole Mount.

 • Installationsvejledning
 • Datablad for den medfølgende terminalblok

5. Leveres af installatøren

 • Torx T30-bit (bruges til M6 x 20 mm-skruerne i Aura-produktkittet)
 • Torx T20-bit (bruges til M4 x 8 mm-skruer)
 • SDK PZ2 (terminalblok)
 • 2 stk. M6-topnøgle størrelse 10 med forlænger (bruges til M6-skruer/-møtrikker)
 • M6-unbrakonøgle (bruges til M6-stopskruer)
 • Skruetrækker (manuel eller elektrisk)
 • Korrekte kabler til L1-L3, N, PE og det nødvendige værktøj til afkortning, afisolering osv.

6. Inden installation

Sørg for, at de rigtige forudsætninger og materialer er på plads inden installationen. Installationen skal ske i overensstemmelse med instruktionerne i denne installationsvejledning og de grundlæggende sikkerhedsforskrifter.

 1. Aura Dual Pole Mount
 2. Din Rail
 3. Lid
 4. 1 pcs. EPDM Gasket
 5. 4 pcs. M6 x 30 screws (Note: Included in the Aura installation kit)
 6. 4 pcs. of each M6 screws, washers and nuts
 7. Terminal block (Optional)
 8. Earthing screw M4 and tooth washer

7. Overblik over Aura Dual Pole Mount

 1. Aura Dual Pole Mount
 2. DIN-skinne
 3. Dæksel
 4. 1 stk. EPDM-pakning
 5. 4 stk. M6 x 30-skruer (Bemærk: medfølger i Aura-installationskittet)
 6. 4 stk. M6-skruer, 4 stk. M6-spændskiver og 4 stk. M6-møtrikker
 7. Terminalblok (valgfri)
 8. M4-jordskrue og tandskive

8. Montering af Aura på Aura Dual Pole Mount

Det er vigtigt at kontrollere følgende inden installation:

 • At det indgående kabel er korrekt dimensioneret.
 • 60 mm-røret skal muligvis afkortes, så det passer til den højde, ladestationen skal monteres i.
 • Strømmen skal være afbrudt under hele installationen.

8.1. Trin 1

Terminalblokken eller eventuelle andre valgte elektriske komponenter skal monteres på DIN-skinnen fra begyndelsen. Det gøres ved at lade den glide på plads ovenfra.

8.2. Trin 2

Aura Dual Pole Mount er 380 mm høj. Det øger rørets højde med 280 mm. Hvis røret skal afkortes, skal det gøres på dette tidspunkt, idet man sikrer, at ingen installationskabler kan blive beskadigede eller komme i kontakt med afkortningsværktøjet. Oversiden af Aura Dual Pole Mount skal være mellem 750 og 1450 mm fra jorden.

 

8.3. Trin 3

Placér O-ringen på røret. Derefter føres Aura Dual Pole Mount ned over røret. Sørg for, at O-ringen er placeret mellem Aura Dual Pole Mount og røret og ikke på niveau med stopskruerne.

8.4. Trin 4

Spænd de seks M6-stopskruer, der holder Aura Dual Pole Mount fast på røret. Brug M6-unbrakonøglen. Sørg for, at Aura Dual Pole Mount er fastspændt i lodret stilling. Hvis røret ikke er helt lodret, kan Aura Dual Pole Mount rettes ved at spænde stopskruerne forskelligt.

 

9. Trin 5

 1. Skru de to M6 x 20-skruer under bunden af Aura ud, og fjern det beslag, der er markeret med blåt på billedet herunder. Beslaget skal ikke bruges, når Aura er monteret på Aura Dual Pole Mount. Skruerne skal bruges senere.

 

2. Montér den første Aura på Aura Dual Pole Mount som vist på billedet herunder.

Montér de to M6 x 20-skruer, så Aura Dual Pole Mount og Aura kobles sammen. Skruerne skal kun holde Aura midlertidigt og skal flugte med overfladen, men ikke spændes helt.

 

 

9.1. Trin 6

Klæb EPDM-pakningen (markeret med blåt) på Auras bund som vist på billedet herunder, for at undgå at der kommer vand og fugt ned i Aura Dual Pole Mount.

 

9.2. Trin 7

 1. Montér den næste Aura på Aura Dual Pole Mount som beskrevet i trin 5.
 2. Gør begge Aura-ladestationerne fast ved at spænde de fire vandrette M6 x 30-skruer, spændskiver og møtrikker.

 

Set forfra og fra siden

 

3. Spænd de fire lodrette M6-skruer, der forbinder Aura Dual Pole Mount med de to Aura-ladestationer.

Set nedefra

9.3. Trin 8

Åbn dækslet ved at fjerne de fire M4-skruer på forsiden.

Afhængigt af installationstype:

 

Mulighed 1:

 

 1. Hvis der er to indgående strømforsyningskabler, trækkes de gennem Aura Dual Pole Mount.

 

 

2. Luk dækslet, og sørg for, at hverken kabler eller andre forhindringer kommer i kontakt med dækslet. Der opnås ikke IP44-beskyttelse, hvis et kabel presser på dækslet.

Mulighed 2:

 1. Hvis der er ét indgående strømforsyningskabel, skal du læse instruktionerne og dataarket for terminalblokken WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL, ordrenr. 1562140000, på Weidmuller.com. Justér terminalblokkens højde ved at føre den langs DIN-skinnen, og tilslut den.

 

2. Tilslut jordforbindelsen til M4-jordskruen med tandskive

3. Forbered nye, passende kabler, tilslut dem på terminalblokkens overside, og træk dem gennem bunden af Aura. Tilslut det første sæt kabler til de klemmer, der sidder bagest.

 

4. Luk dækslet, og sørg for, at hverken kabler eller andre forhindringer kommer i kontakt med dækslet. Der opnås ikke IP44-beskyttelse, hvis et kabel presser på dækslet.

Mulighed 3:

  1. Hvis der er ét indgående strømforsyningskabel og ét udgående, skal du læse instruktionerne og dataarket for terminalblokken WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL, ordrenr. 1562140000, på Weidmuller.com. Justér terminalblokkens højde ved at føre den langs DIN-skinnen, og tilslut den. Tilslut det første sæt kabler til de klemmer, der sidder bagest.

2. Forbered nye, passende kabler, tilslut dem på terminalblokkens overside, og træk dem gennem bunden af Aura. Tilslut det første sæt kabler til de klemmer, der er tættest på terminalblokkens bagside.

 

3. Afmontér fronten fra en af Aura-ladestationerne. Brug en af PE-klemmerne fra en af Aura-ladestationerne, og tilslut den til jordskruen i Aura Dual Pole Mount.

4. Luk dækslet, og sørg for, at hverken kabler eller andre forhindringer kommer i kontakt med dækslet. Der opnås ikke IP44-beskyttelse, hvis et kabel presser på dækslet.

9.4. Trin 9

Lås Aura-ladestationernes fronter op, og fjern dem. Installér Aura-ladestationerne i henhold til Aura-installationsvejledningen, og luk og lås derefter fronten.

10. Garantibetingelser

Se garantibetingelserne på vores hjemmeside: https://www.chargeamps.com/da/garantipolitik/

 

11. Sikkerhedsforskrifter

Du skal være autoriseret elektriker for at kunne installere og montere Aura, og du skal overholde alle sikkerhedsforskrifter for at kunne udføre en sikker og korrekt installation. Installationen skal foretages i overensstemmelse med Brugsbetingelserne og anvisningerne i dette dokument.

12. Mekaniske oplysninger

 • Vægt: 3 kg
 • Produktdimensioner: Højde 380 mm, bredde 133 mm, dybde 137 mm
 • Produktmateriale: Rustfrit stål
 • IP44 ved korrekt installation

13. Genvinding af produktet

Genvinding er en del af alle vores produkters livscyklus. Aura Dual Pole Mount indeholder rustfrit stål og bør genvindes i overensstemmelse hermed.

14. Rettigheder

Oplysningerne i dokumentet er kontrolleret, for at sikre at de er korrekte. Charge Amps AB forbeholder sig dog ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i dokumentets indhold uden varsel. Charge Amps AB kan derfor ikke garantere, at alt indhold i dette dokument er korrekt, opdateret og uden tryk- eller korrekturfejl. Charge Amps AB kan heller ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte fejl, ulykkestilfælde, skader eller hændelser, der kan være knyttet til brugen af instruktionerne eller produkterne i dette dokument.

Charge Amps AB forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument samt de oplysninger og illustrationer, det indeholder. Det er strengt forbudt – helt eller delvis – at kopiere, tilpasse eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge Amps AB.

© Copyright Charge Amps AB. Alle rettigheder forbeholdes.

Charge Amps Halo

1. Allgemeine Information

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt! Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!  Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Komponenten, die recycelt werden müssen. Geben Sie das Produkt zur Wiederverwertung an der dafür vorgesehenen Stelle ab, zum Beispiel auf dem kommunalen Recyclinghof.


Bei der Entsorgung des Produktes sind die geltenden Umweltgesetze und -richtlinien zu beachten. Das Produkt besteht aus wiederverwertetem Aluminium, Kunststoff und Elektronikkomponenten, die entsprechend den jeweiligen Spezifikationen zu entsorgen sind.

Zugelassen nach den einschlägigen EU-Richtlinien.

 

Werden die Sicherheitshinweise dieses Installationshandbuches missachtet, erlöschen jegliche Garantiebestimmungen; außerdem kann die Charge Amps AB etwaige Schadensersatzansprüche im Zusammenhang sowohl mit direkten als auch mit indirekten Personen- und Sachschäden sowie mit Vorfällen ablehnen, die auf die Nichtbeachtung zurückzuführen sind.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes und haftet nicht für die Folgen der Verwendung dieser Informationen. Der Hersteller behält sich vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Informationen in diesem Dokument vorzunehmen. Die jeweils aktuelle Fassung des Dokumentes finden Sie auf www.chargeamps.com.

© Copyright Charge Amps AB. Alle Rechte vorbehalten. Es ist strengstens verboten, dieses Dokument ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Charge Amps AB zu kopieren, zu verändern oder zu übersetzen.

2. Sicherheit

Warnung: Bitte lesen Sie vor der Verwendung sämtliche Anweisungen sorgfältig durch.

 • Das Produkt muss durch eine Elektrofachkraft und entsprechend dem Installationshandbuch installiert werden.
 • Unterbrechen Sie vor Installation und Wartung die Stromversorgung am Hauptschalter.
 • Bei unsachgemäßer Verwendung sowie bei Nichtbeachtung der Anweisungen dieses Installationshandbuches besteht die Gefahr von Personenschäden.
 • Bei der Installation sind die örtlichen Bestimmungen zu beachten.
 • Verwenden Sie das Produkt nur zum Laden kompatibler Elektroautos.
 • Prüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
 • Wenn das Produkt beschädigt ist, dürfen Sie es weder verwenden noch den Versuch unternehmen, es zu reparieren.
 • Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und darauf, dass alle Kabel fest montiert sind.
 • Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, setzen Sie es keinerlei Gewaltanwendung aus, und führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.
 • Wenn Sie den Ladestecker nicht verwenden, bewahren Sie ihn stets im dafür vorgesehenen Halter auf.
 • Schließen Sie unter keinen Umständen einen Adapter zwischen dem Ladestecker und dem Elektroauto an.
 • Wenn Sie das Ladekabel nicht verwenden, wickeln Sie es auf, und beugen Sie damit Schäden am Kabel und einer Stolpergefahr vor.
 • Bevor Sie das Ladekabel zum Laden verwenden, wickeln Sie es ab, weil anderenfalls die Gefahr einer Überhitzung besteht.
 • Sie dürfen das Produkt unter keinen Umständen zu zerlegen versuchen.
 • Der Einbauort darf sich nicht in der Nähe entflammbarer, explosiver, ätzender oder brennbarer Materialien, Chemikalien oder Dämpfe befinden.
 • Bevor Sie die Gerätefront wieder anbringen, überprüfen Sie, ob alle Klemmen sicher verschraubt sind.
 • Achten Sie zur Vermeidung statischer Elektrizität darauf, während der Installation nicht die Leiterplatte zu berühren.
 • Schwerer Gegenstand! Verwenden Sie zur Vermeidung von Muskelzerrungen und Rückenverletzungen Hebehilfen und passende Hebetechniken.

3. Technische Daten

Ladestandard Mode 3
Kennung für Wechselstromladung
Identifizierung RFID (i/a) HF, 13,56 MHz
Internet-Verbindung WLAN 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6J
Messung 1- oder 3-phasige Spannung, Strom und Leistung
Separater Fehlerstrom-Schutzschalter erforderlich Ja, Typ A
Betriebstemperaturen –30 °C bis +45 °C
Schutzart IP66 (Hauptgerät)
IP44 (Ladestecker und Steckdose)
Stoßfestigkeitsgrad IK10
Kabellänge 7,5 m
Abmessungen (B × T × H) Hauptgerät: 262 mm × 159 mm × 203 mm
Ladestecker: 81 mm × 125 mm × 88 mm
Gewicht 4 kg
RFID-Frequenzbereich 13,553–13,567 MHz
RFID-Ausgang 31 dBm
WLAN-Frequenzbereich 2412–2484 MHz
WLAN-Ausgang 802.11 b/g/n: 20/17/14 dBm
Bemessungsspannung (Un) (der installierten Baugruppe) 230 V / 400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) (eines Schaltkreises der Baugruppe) 230 V / 400 V
Bemessungsstrom der Baugruppe (InA) 16/32 A*

* Abhängig von der Ausführung.

Bemessungsstrom eines Schaltkreises (Inc)

 

16/32 A*

* Abhängig von der Ausführung.

Bemessungsfrequenz (fn) 50 Hz
Fehlerstrom-Sicherheitsfunktionalität Ein Gleichstromschutz ist in die Ladestation integriert. Zusätzlich wird ein separater Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A benötigt.
Erdverbindungsarten, für die die Ladestation ausgelegt ist TN, IT, TT
Innen- und Außeninstallation Ja
Ortsfest oder beweglich Ortsfest
Zur Verwendung durch Laien vorgesehen Ja
Konstruktionsform Geschlossene Baugruppe für die Aufputz-Wandmontage
Art der Konstruktion Fest

 

Standorte mit oder ohne Zugangsbeschränkung Ohne Zugangsbeschränkung
Montageart Baugruppe zur Wandmontage*
* Ortsfeste Bodenmontage mit Ladestationshalter (Zubehör „Pole Mount“) möglich

4. Produktübersicht

4.1. Teile

 

 1. Mittlere Leuchte/RFID-Lesegerät
 2. LED-Ring
 3. Schuko-Steckdose (nicht bei allen Modellen)
 4. Ladestecker
 5. Halter für den Ladestecker
 6. Gerätefront
 7. Geräterückseite
 8. Kabeldurchführung: LAN-Verbindung (nicht bei allen Modellen)
 9. Kabeldurchführung: elektrische Zuleitung mit Zugentlastung
 10. Eingang der WLAN-Antenne (nicht bei allen Modellen)
 11. Kabeldurchführung: festes Ladekabel

4.2. Packungsinhalt

 • Charge Amps Halo
 • WLAN-Antenne (nicht bei allen Modellen)
 • Fünfpoliger Klemmenblock für Zuleitung
 • Halter für den Ladestecker
 • RFID-Karte
 • Dokument mit Seriennummer und Kennwort
 • Kurzanleitung

5. Vor der Installation

5.1. Empfohlene Werkzeuge

 • Schraubendreher; flacher Elektriker-Schraubendreher 3,5 mm („Spannungsprüfer“)
 • Bohrmaschine für Schrauben/Dübel bei Wandmontage
 • Laser/Wasserwaage für ordnungsgemäße Anbringung an der Wand
 • Abisolierzange für Verkabelung
 • Gewinkelter Inbusschlüssel H4

5.2. Vom Monteur bereitzuhaltendes Material

 • Drei Flachkopfschrauben 5 mm aus Edelstahl Typ A2 oder A4, gegebenenfalls mit passenden Dübeln, für die Montage des Charge Amps Halo
 • Vier Senkkopfschrauben 3,5 mm für die Wandmontage des Ladestecker-Halters
 • Dichtmittel für die Wand, falls erforderlich
 • Separater Fehlerstromschutzschalter Typ A, 30 mA
 • Anschlusskabel mit einem Außendurchmesser von max. 14,0 mm entsprechend der Ladestärke des jeweiligen Produktes
 • LAN-Kabel mit kurzem Steckanschluss (nur bei bestimmten Modellen)

5.3. Montageanforderungen

 • Bei einer Montage im Freien oder an einer unebenen Fläche verwenden Sie grundsätzlich Dichtmittel.
 • Wenn möglich, sollte der Charge Amps Halo so montiert werden, dass er nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 • Installieren Sie den Charge Amps Halo nicht unter beengten Platzverhältnissen.
 • Achten Sie darauf, dass die Wand das Produktgewicht tragen kann.
 • Die empfohlene Montagehöhe ist 750–1450 mm.
 • Verwenden Sie Schrauben und etwaige Dübel, die für das Wandmaterial geeignet sind.

5.4. Elektrische Voraussetzungen

Hinweis: Örtlich können für die elektrische Anlage weitere Anforderungen bestehen.

 • Der Charge Amps Halo muss durch den elektrischen Anschluss geerdet sein.
 • Führen Sie das Stromkabel nur durch die dafür vorgesehene Kabeldurchführung ein.
 • Die Ethernet-Verbindung erfolgt mit einem Stecker kurzer Bauart.
  Eine Ethernet-Verbindung ist nur bei der OCPP-Ausführung des Charge Amps Halo erhältlich.

5.4.1. Vor der Installation zu kontrollieren

 • Die Stromversorgung muss am Hauptschalter unterbrochen sein.
  • Bei 16 A mindestens 2,5 mm²
   Die jeweiligen elektrischen Bedingungen der Anlage und die Kabellänge können zur Erfüllung der Auslösebedingungen einen größeren Kabelquerschnitt erforderlich machen.
   Der Außendurchmesser des Kabels darf nicht mehr als 14,0 mm betragen.Die Zuleitung muss für den Anschluss des Charge Amps Halo richtig bemessen sein:
 • Das Produkt muss ordnungsgemäß abgesichert sein:
  • 1-phasig 3,7 kW: 16 A, Leitungsschutzschalter mit Kurve C oder B*
  • 3-phasig 11 kW: 16 A, Leitungsschutzschalter mit Kurve C oder B*
  • 1-phasig 7,4 kW: 32 A, Leitungsschutzschalter mit Kurve B*

Dies sind Mindestwerte. Es sind stets die örtlich geltenden Bestimmungen zu erfüllen.

* Ein Leistungsschutzschalter mit Kurve B löst beim 3- bis 5-Fachen des Bemessungsstromes aus; mit Kurve C beim 5- bis 10-Fachen.

 • Es muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A installiert sein.
  Es wird ein separater Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A benötigt. Gemeinsam mit dem in die Ladestation integrierten Gleichstromschutz hat er dann dieselbe Funktionalität wie ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ B gemäß IEC 61851.

6. Installation

 1. Unterbrechen Sie die Stromversorgung am Hauptschalter.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung isoliert ist.
 3. Packen Sie den Charge Amps Halo aus.
 4. Installieren Sie in der Elektro-Zuleitung zum Charge Amps Halo einen separaten Fehlerstromschutzschalter Typ A.
 5. Öffnen Sie den Charge Amps Halo mit dem Innensechskantschlüssel H4. Achten Sie dabei darauf, dass sich nicht die O-Ringe lösen, mit denen die Schrauben gehalten werden.

 

 1. Nehmen Sie alle angeschlossenen Klemmenblöcke/Kontakte aus der Leiterplatte.
 2. Montieren Sie die externe WLAN-Antenne (nur bei bestimmten Modellen).

 1. Schließen Sie an der LAN-Verbindung ein Ethernet-Kabel mit einem Durchmesser von max. 4–8 mm an.
 2. Kennzeichnen Sie die für die Montage des Charge Amps Halo erforderlichen Löcher an der Wand, und bohren Sie sie.

(mm)

 

Nicht maßstabsgetreu.
In dem gekennzeichneten Bereich erfolgt die Dichtung, indem Druck an die Wand ausgeübt wird.

Dieser Bereich muss eben und sauber sein, damit kein Wasser eindringen kann.

 

 1. Befestigen Sie die Geräterückseite an der Wand. Achten Sie darauf, dass die Montagefläche senkrecht und eben ist.

Wichtig!
Verwenden Sie grundsätzlich Dichtmittel.

 1. Kennzeichnen Sie die für die Montage des Ladestecker-Halters erforderlichen Löcher an der Wand, und bohren Sie sie.
  Die Löcher für den Ladestecker-Halter sollten sich ca. 30 cm rechts vom Charge Amps Halo befinden.
 2. Montieren Sie den Ladestecker-Halter.
 3. Lösen Sie die Kabelzugentlastung für die Zuleitung.
 4. Entfernen Sie die äußere Isolierung des Elektrokabels auf 15–20 cm, und führen Sie es durch die Zugentlastung und Durchführung.
 5. Ziehen Sie die Kabelzugentlastung wieder an.
 6. Schließen Sie die Adern des Elektrokabels an dem 5-poligen Klemmenblock an.

 

 • Anschluss bei TN- und TT-Netzen

3,7 kW, 7,4 kW
Schließen Sie L1, N und PE an.
Der Anschluss von L2 und L3 ist nicht zwingend, wird jedoch empfohlen.

Wenn Sie auch L2 und L3 anschließen, wird der Lastausgleich in größeren Anlagen vereinfacht; außerdem kann der Cloud-Service dann jeweils die Phase auswählen, die auf dem Grundstück am wenigsten belastet ist.

11 kW
Schließen Sie alle fünf Adern an.

 • 1-phasiger Anschluss im IT-Netz

 1. Bauen Sie die Klemmenblöcke wieder in der Gerätefront ein.

 

 

 1. 5-poliger Klemmenblock für die Zuleitung
 2. Ethernet-Port (bei LAN-Verbindung)
 3. 6-poliger Klemmenblock für das Ladekabel
 4. 3-poliger Klemmenblock für die Schuko-Steckdose (nur bei bestimmten Modellen)
 5. Kabel der WLAN-Antenne (nur bei bestimmten Modellen)

 

 1. Montieren Sie die Gerätefront wieder an der Geräterückseite.
  Kontrollieren Sie Folgendes:

  • Sind alle O-Ringe um die Befestigungsschrauben vorhanden?
  • Ist kein Kabel eingeklemmt?
  • Sind alle Kabel ordnungsgemäß verlegt?
  • Weist auf der Gerätefront das Logo von Charge Amps nach oben?

 1. Ziehen Sie die vier Inbusschrauben H4 mit einem Anziehdrehmoment von 1,5–2,0 Nm an.
 2. Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter ein.
  • Das Gerät löst eine Startsequenz mit Selbsttest aus.
  • Wenn der Charge Amps Halo dauerhaft weiß leuchtet, ist er bereit zur Verwendung.
 3. Fahren Sie nun mit der Konfiguration des Charge Amps Halo fort.

7. Konfiguration

7.1. Verbindung über WLAN

7.1.1. Zugang zum WLAN-Accesspoint des Charge Amps Halo

Hinweis: Dies ist nicht erforderlich, wenn die Verbindung über LAN erfolgt (nur bei bestimmten Modellen). Siehe Kapitel 6.2 Verbindung über LAN.

Der WLAN-Accesspoint des Charge Amps Halo ist mit keinem Netzwerk verbunden.

Der WLAN-Accesspoint des Charge Amps Halo steht nur 10 min nach dem Einschalten zur Verfügung.

 

 1. Verbinden Sie Smartphone, Tablet oder Computer mit dem WLAN des Charge Amps Halo.
  Zur Vermeidung von konkurrierenden WLANs schalten Sie den Offline-Modus ein.

  • SSID: HALO_nnnnnnM (nnnnnn entspricht den letzten sechs Ziffern der Seriennummer).
  • Kennwort: Geben Sie die PIN des Charge Amps Halo ein.
 2. Rufen Sie einen Browser auf, und geben Sie in den Suchpfad „192.168.250.1“ ein.
 3. Fahren Sie entsprechend nachstehender Tabelle fort.
Charge Amps Halo

Siehe Kapitel 6.1.2 „Verbindung über WLAN“.

Charge Amps Halo – OCPP-Ausführung

Siehe Kapitel 6.1.3 „Verbindung über WLAN“.

 

 

 

 

7.1.2. Verbindung über WLAN

 1. Geben Sie die Anmeldedaten des Netzwerkes auf dem Grundstück ein, und verbinden Sie so den Charge Amps Halo mit dem Internet.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.1.3. Verbindung über WLAN

Hinweis: Nur verfügbar bei der OCPP-Ausführung des Charge Amps Halo.
Hinweis: Dies ist bei Verwendung eines LAN-Kabels nicht erforderlich.

 1. Anmeldung bei der lokalen Management-Schnittstelle

Geben Sie die PIN ein, und melden Sie sich bei der lokalen Management-Schnittstelle an.

 1. Mit dem Pfeil in der rechten oberen Ecke können Sie zwischen den Registerkarten wechseln. Wählen Sie die Registerkarte WiFi [WLAN] aus.
 2. Geben Sie die Anmeldedaten des WLANs auf dem Grundstück ein, und verbinden Sie so den Charge Amps Halo mit dem Internet.
 3. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.2. Verbindung über LAN

Hinweis: Nur verfügbar bei der OCPP-Ausführung des Charge Amps Halo.

 1. Der Charge Amps Halo muss mit dem Netzwerk über ein LAN-Kabel verbunden sein.
 2. Öffnen Sie im Computer oder Smartphone einen Webbrowser, und geben Sie als Suchpfad die dem Charge Amps Halo zugewiesene IP-Adresse ein.
  Die zugewiesene IP-Adresse finden Sie im Router oder DHCP-Server, der die IP-Adressen vergibt.
 3. Geben Sie die PIN ein, und melden Sie sich bei der lokalen Management-Schnittstelle an.

7.3. Einstellungen in der lokalen Management-Schnittstelle

Hinweis: Nur verfügbar bei der OCPP-Ausführung des Charge Amps Halo.

Mit dem Pfeil in der rechten oberen Ecke können Sie zwischen den Registerkarten wechseln.

7.3.1. Einstellungen der elektrischen Installation

 1. Wählen Sie die Registerkarte Installation aus, und folgen Sie den Anweisungen.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.3.2. RFID-Management für Offline-Ladestationen

Hinweis: Im Falle einer Verbindung mit einem Cloud-Service werden die lokal hinzugefügten RFID-Karten ignoriert.

 1. Wählen Sie die Registerkarte „RFID”, und folgen Sie den Anweisungen.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.3.3. Verbindung mit dem Cloud-Anbieter

Hinweis: Dies ist für Nutzer von Charge Amps Cloud nicht relevant.

 1. Wählen Sie die Registerkarte „OCPP“ aus, und geben Sie die URL des Cloud-Anbieters ein.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

8. Cloud-Konnektivität

Charge Amps Cloud oder auch Charge Amps App können verwendet werden, sofern der Charge Amps Halo als Cloud-Anbieter Charge Amps nutzt.

Ist der Charge Amps Halo mit einem anderen Cloud-Anbieter verbunden, erfahren Sie von diesem, welches Portal oder welche App Sie nutzen können.

Lassen Sie sich auch von diesem bestätigen, dass die Verbindung erfolgt ist.

 

Charge Amps App

 

Charge Amps Cloud – Nutzer

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud – Partner

https://my.charge.space/partner

 

Die vollständige Produktdokumentation erhalten Sie online unter nachstehendem Link.

https://www.chargeamps.com/product/charge-amps-halo/

8.1. Einrichten eines Partnerkontos bei Charge Amps

Für die Installation der Produkte von Charge Amps ist ein Charge-Amps-Partnerkonto erforderlich.

Verwenden Sie Ihre vorhandenen Anmeldedaten, oder richten Sie ein neues Konto an.

 

 1. Zum Einrichten eines Nutzerkontos für Charge Amps Cloud: https://my.charge.space/
  Hinweis: Registrieren Sie nicht die Ladestation. Die Konfiguration erfolgt über die Partner-Schnittstelle.
 2. Senden Sie eine Mail an Charge Amps (support@charge-amps.com) mit folgenden Angaben:
  1. Nutzername des Kontos
  2. Unternehmen
  3. Adresse des Unternehmens
  4. Mail des Unternehmens
  5. Telefonnummer des Unternehmens
  6. Organisationsnummer des Unternehmens
  7. Ansprechpartner beim Unternehmen
 3. Charge Amps sendet Ihnen eine Mail, nachdem das Partnerkonto eingerichtet wurde.

9. Störungssuche

9.1. Neustart

 • Für einen Neustart schalten Sie die Ladestation aus und wieder ein.
 • Sie können die Ladestation mithilfe der lokalen Management-Schnittstelle neu starten.
  Rufen Sie die Registerkarte „System“ auf, und klicken Sie auf „Reboot System“ [System neu starten].
 • Als letzte Möglichkeit können Sie die Ladestation wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

9.2. Werksrückstellung

Hinweis: Wenden Sie sich vor einer solchen Rückstellung an den Zulieferer.

Sie können die Werksrückstellung mithilfe der lokalen Management-Schnittstelle auslösen.

Rufen Sie die Registerkarte „System“ auf, und klicken Sie auf „Factory Reset“ [Werksrückstellung].

10. Demontage

Hinweis: Die Demontage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Setzen Sie den Charge Amps Halo auf die Werkseinstellung zurück, bevor Sie das Gerät abschalten. Wenden Sie sich vor einer solchen Rückstellung an den Zulieferer.

Vor der Demontage der Ladestation muss die Stromversorgung unterbrochen werden.

Befolgen Sie zur Demontage des Charge Amps Halo die Anweisungen dieses Installationshandbuches in genau der umgekehrten Reihenfolge.

11. Produktsupport und -service

Wenn Sie auf Ihre Frage keine Antwort in der Anleitung finden, wenden Sie sich bitte an den Zulieferer oder an den Cloud-Anbieter, siehe https://www.chargeamps.com/support/.

Ladevorgang wird abgebrochen

Die häufigsten Ursachen für einen Abbruch des Ladevorgangs:

 • Zu hoher Verbrauch im System durch andere Geräte
  Als Partner können wir dies einsehen, wenn wir in der Menüauswahl auf „Stromzähler“ gehen. Dort können wir Verbrauchsgraphen für die letzten 24 Stunden und die letzten 7 Tage einsehen.Untersuchen Sie den Zeitpunkt, an dem das Problem aufgetreten ist, und prüfen Sie den Verbrauch. Sehen Sie ebenfalls nach, ob der Kunde im Allgemeinen einen hohen Verbrauch hat, und schlagen Sie eventuell eine Hochstufung der Hauptsicherung vor.Als Endverbraucher können Sie Ihren Ladepartner um Zugriff auf die Graphen Ihres Stromzählers bitten, um den Verbrauch Ihrer Anlage einzusehen.
 • Phase von Stromzähler zu Ladestation vertauscht
  Häufig kommt es vor, dass eine Phase in der Anlage oder im Zuge der Installation vertauscht wurde. Die Fehlersuche führen Sie aus, indem Sie den Lastausgleich deaktivieren, die Ladestation anwählen und diese auf 1-phasig herunterstufen. Leiten Sie dann einen Ladevorgang an L1 ein. Schauen sie unter dem Graph für den Stromzähler in den vergangenen 24 Stunden nach, ob L1 relativ zum Ladevorgang steigt. Wiederholen Sie das Verfahren für L2 und L3.Steigt die richtige Kurve im Verhältnis zur gewählten Phase, ist alles in Ordnung. Sollte jedoch die Kurve einer anderen Phase als die Kurve der Ladephase ansteigen, sind die Phasen an irgendeiner Stelle vertauscht.
  Stellen Sie sicher, dass die in die Anlage eingehenden L1, L2 und L3 mit den in die Ladestation eingehenden L1, L2 und L3 übereinstimmen.
  Schauen Sie ebenfalls nach, ob die Stromwandler des Stromzählers an der richtigen Phase sitzen und richtig in der Klemmenleiste eingesetzt sind.
 • Verbindung
  Wenn die Last des Charge Amps Halo ausgeglichen ist und die Verbindung unterbrochen wird, wird der Ladevorgang abgebrochen und erneut im „Offline-Modus“ gestartet, da Ladestation und Lastausgleich nicht mehr miteinander kommunizieren.- Prüfen Sie die Signalstärke von Ladestation und Stromzähler. Diese sollte im schlechtesten Fall bei -80 dBm liegen, wobei -60 dBm eine äußerst gute Signalstärke und -90 dBm eine äußerst schlechte Signalstärke ist.- Wenn die Ladestation an einem Extender/Repeater angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass dieser ein gutes Signal zum AP (Zugriffspunkt) hat.- Wenn der Kunde ein Mesh-System nutzt, kann es vorkommen, dass es Charge Amps Produkten Probleme bereitet, sich auf den AP mit der besten Signalstärke zu fokussieren. Die einfachste Methode, um dieses Problem zu beheben, besteht darin, einen Extender/Repeater mit einer anderen SSID zu installieren, an die ausschließlich den Charge Amps Halo angeschlossen ist. Auf diese Weise fixiert sich die Ladestation auf ein und dieselbe AP.

  – Charge Amps Aura ist nur für 2,4 GHz ausgelegt. Demnach kann es zu Problemen kommen, wenn das Netzwerk sowohl 2,4 GHz- als auch 5 GHz-Signale mit derselben SSID sendet.

  Auch dieses Problem kann mit einem Extender/Repeater behoben werden. Installieren Sie einen Extender/Repeater mit einer anderen SSID als das übrige Netzwerk stellen und stellen Sie ihn nur auf 2,4 GHz ein.

  Alternativ kann die 5 GHz-Frequenz aus dem Netzwerk entfernt werden. 5G erzielt höhere Geschwindigkeiten, hat jedoch eine kürzere Reichweite. Die meisten 5G-Netze funktionieren jedoch bei 2,4 GHz.

 • Zu geringer minimaler Ladestrom
  Alle Fahrzeuge haben einen minimalen Ladestrom, mit dem sie aufgeladen werden können. Diese Stärke ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Wenn der Lastausgleich auf eine geringere als die vom Fahrzeug erreichbare Schwelle eingestellt ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn dem Fahrzeug zu wenig Strom zugeteilt wird.
Ladevorgang startet nicht

Wenn der Ladevorgang nicht wie erwartet eingeleitet wird, liegt das in den meisten Fällen an Folgendem:

 • Zu hoher Verbrauch im System durch andere Geräte
  Als Partner können Sie dies einsehen, wenn Sie in der Menüauswahl auf „Stromzähler“ gehen. Dort können Sie Verbrauchsgraphen für die letzten 24 Stunden und die letzten 7 Tage einsehen.Untersuchen Sie den Zeitpunkt, an dem das Problem aufgetreten ist, und prüfen Sie den Verbrauch. Sehen Sie ebenfalls nach, ob der Kunde im Allgemeinen einen hohen Verbrauch hat, und schlagen Sie eventuell eine Hochstufung der Hauptsicherung vor.Als Endverbraucher können Sie Ihren Ladepartner um Zugriff auf die Graphen Ihres Stromzählers bitten, um den Verbrauch Ihrer Anlage einzusehen.
 • Zu geringer minimaler Ladestrom
  Alle Fahrzeuge haben einen minimalen Ladestrom, mit dem sie aufgeladen werden können. Diese Stärke ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Wenn der Lastausgleich auf eine geringere als die vom Fahrzeug erreichbare Schwelle eingestellt ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn dem Fahrzeug zu wenig Strom zugeteilt wird.
 • Programmierung
  Wenn der Ladevorgang bei der Programmierung nicht eingeleitet wird, kann dies an Folgendem liegen:- Die Ladestation verliert die Verbindung und kann keine Informationen zwecks Programmierung über die Charge Amps Cloud einholen.- Sie besitzen ein Plug-in-Hybridfahrzeug von Volvo. Die Plug-in-Hybridfahrzeuge von Volvo tendieren dazu, bei der Programmierung nicht „aufzuwachen“.Bei älteren Plug-in-Hybridfahrzeugen von Volvo, die auf Sensus basieren, kann die Programmierung über die Volvo On Call-App erfolgen.Bei einem Google-basierten Plug-in-Hybridfahrzeug funktioniert dies leider nicht. Dieses Problem können Sie mit einem iPhone mit Kurzbefehle-Funktionalität beheben. Automatisieren Sie einen Kurzbefehl zum Öffnen der Volvo App zu bestimmten Zeitpunkten während der Nacht, um das Fahrzeug „aufzuwecken“.

  – Stellen Sie sicher, dass der Anschluss in die Programmierung integriert wurde. Das Symbol wird als rote Uhr dargestellt.

 • Phase von Stromzähler zu Ladestation vertauscht
  Häufig kommt es vor, dass eine Phase in der Anlage oder im Zuge der Installation vertauscht wurde. Die Fehlersuche führen Sie aus, indem Sie den Lastausgleich deaktivieren, die Ladestation anwählen und diese auf 1-phasig herunterstufen. Leiten Sie dann einen Ladevorgang an L1 ein. Schauen Sie unter dem Graph für den Stromzähler in den vergangenen 24 Stunden nach, ob L1 relativ zum Ladevorgang steigt. Wiederholen Sie das Verfahren für L2 und L3.Steigt die richtige Kurve im Verhältnis zur gewählten Phase, ist alles in Ordnung. Sollte jedoch die Kurve einer anderen Phase als die Kurve der Ladephase ansteigen, sind die Phasen an irgendeiner Stelle vertauscht.
  Stellen Sie sicher, dass die in die Anlage eingehenden L1, L2 und L3 mit den in die Ladestation eingehenden L1, L2 und L3 übereinstimmen.
  Schauen Sie ebenfalls nach, ob die Stromwandler des Stromzählers an der richtigen Phase sitzen und richtig in der Klemmenleiste eingesetzt sind.
 • Einstellungen
  Stellen Sie sicher, dass nichts angehakt ist, was nicht angehakt sein soll.

  • Stellen Sie sicher, dass die Steckdose auf „Ein“ steht und dass „Programm“ auf „Aus“ gestellt ist, sofern es nicht aktiviert sein soll
  • Stellen Sie sicher, dass das RFID-Schloss auf „Aus“ gestellt ist, sofern es nicht aktiviert sein soll
  • Wenn RFID nicht aktiviert sein soll und der Lastausgleich für die Ladestation eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass RFID ordnungsgemäß über die Admin-Schnittstelle konfiguriert wurde. RFID muss an einen Nutzer und eine Ladestation angeschlossen sein.
Laden eingeschränkt

Wenn der Ladevorgang nicht wie erwartet erfolgt, kann das an Folgendem liegen:

 • Ladestation offline
  Wenn Ihr Charge Amps Halo über einen Lastenausgleich reguliert wird und die Verbindung verloren hat, erfolgt das Laden nur noch über eine Phase und bei begrenzter Geschwindigkeit.
 • Stromzähler offline
  Wenn Ihr Stromzähler offline ist, wird Ihr Fahrzeug über alle Phasen aufgeladen, dies jedoch nur begrenzt.
 • Zu hohe Belastung
  Wenn die Anlage einen zu hohen Verbrauch hat und die Ladestation über einen Lastausgleich reguliert wird, wird der Ladevorgang eingeschränkt. Wenn Sie als Endverbraucher keinen Einblick in Ihren Verbrauch haben, können Sie Ihren Partner um entsprechenden Zugang bitten.
 • Falsche Informationen zum Fahrzeugmodell
  Häufig kommt es vor, dass das Fahrzeugmodell nicht wie angenommen lädt.Auf https://ev-database.org/ finden Sie die meisten Elektrofahrzeugmodelle und wie diese aufzuladen sind. Andernfalls wenden Sie sich an den Fahrzeughersteller.Plug-In-Hybridfahrzeuge werden oftmals über eine Phase geladen, bestimmte werden über zwei Phasen geladen – kein Fahrzeug wird jedoch über drei Phasen geladen.
 • Falsche Einstellungen
  Es besteht die Gefahr, dass der Lastausgleich falsch eingestellt ist. Sollten Sie sich als Installateur unsicher sein, bietet Charge Amps eine Online-Schulung für Installateure an: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ Darüber hinaus werden Ihnen nach Erstellen des Partnerkontos mehrere Leitfäden zugesendet. Falls Sie diese nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an support@charge-amps.com
Anschluss

Bitte Folgendes prüfen, wenn die Ladestation auf „offline“ steht:

 • WLAN-Konfiguration
  Wenn hinter „Offline since“ ein Datum steht, das vor dem Installationszeitpunkt liegt, ist hiermit das Datum für das Testen während der Produktion gemeint. Dies bedeutet, dass die WLAN-Konfiguration nicht stattgefunden hat oder fehlgeschlagen ist.
 • Signalstärke
  Wenn der Charge Amps Halo zwischen online und offline wechselt, prüfen Sie die Signalstärke zu Ladestation und Stromzähler. Diese sollte im schlechtesten Fall bei -80 dBm liegen, wobei -60 dBm eine äußerst gute Signalstärke und -90 dBm eine äußerst schlechte Signalstärke ist.
 • Zugangspunkt
  Stellen Sie sicher, dass der Charge Amps Halo ein gutes Signal zu seinem Zugangspunkt (AP/Access Point) hat, wenn er an einen Extender/Repeater angeschlossen ist.
 • Mesh-Netzwerk
  Wenn die Anlage über ein Mesh-Netzwerk verfügt, besteht die Gefahr, dass die ins Netzwerk eingebundenen Einheiten Probleme damit haben, mit dem AP mit der besten Signalstärke verbunden zu bleiben. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, besteht darin, einen Extender/Repeater mit einer anderen SSID als der Rest des Netzwerks zu nutzen, damit sich die Charge Amps Produkte auf diese fixieren.Bei einem drahtlosen Mesh-Netzwerk ist es wichtig, dass die Zugangspunkte (APs) gleichmäßig verteilt sind. Mit einem gleichmäßigen Abstand zwischen den AP erreicht man ein besseres Ergebnis, als wenn man einen AP in der Nähe der Ladestation platziert und der Abstand zum nächsten AP zu groß ist.
Installation

Bitte Folgendes prüfen, wenn die Ladestation nicht startet:

 • Verkabelung
  Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kabel ordnungsgemäß eingesteckt sind.
 • LED-Karte
  Wenn die Ladestation nicht startet, versuchen Sie, den Stromkreis der unteren LED-Lampe vom Hauptstromkreis zu trennen. Ein Fehler kann auf eine Störung im Hauptstromkreis hindeuten.
Cloud
 • Begrenzung
  Wenn die Ladestation nicht über einen Lastausgleich gesteuert wird, ist es gegebenenfalls erforderlich, die Stromstärke zu begrenzen, um eine Überlastung zu verhindern. Dies kann über die Nutzerschnittstelle, my.charge.space oder in der Charge Amps App vorgenommen werden.
Weitere Punkte
 • Schuko
  Schuko-Verbindungen können nur dann verwendet werden, wenn das Laden nicht erfolgt und der Verbrauch nicht über 10 A liegt.Wenn die Ladestation über einen Lastausgleich reguliert wird, müssen 10 A verfügbar sein, um einen Schuko-Stecker nutzen zu können. In der Lastausgleichsgruppe muss ebenfalls „Anschluss aktiviert“ angehakt sein, um diesen nutzen zu können.

Charge Amps Aura

1. Allgemeine Information

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt! Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden!  Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Komponenten, die recycelt werden müssen. Geben Sie das Produkt zur Wiederverwertung an der dafür vorgesehenen Stelle ab, zum Beispiel auf dem kommunalen Recyclinghof.

Bei der Entsorgung des Produktes sind die geltenden Umweltgesetze und -richtlinien zu beachten. Das Produkt besteht aus wiederverwertetem Aluminium, Kunststoff und Elektronikkomponenten, die entsprechend den jeweiligen Spezifikationen zu entsorgen sind.

Zugelassen nach den einschlägigen EU-Richtlinien.

Werden die Sicherheitshinweise dieses Installationshandbuches missachtet, erlöschen jegliche Garantiebestimmungen; außerdem kann die Charge Amps AB etwaige Schadensersatzansprüche im Zusammenhang sowohl mit direkten als auch mit indirekten Personen- und Sachschäden sowie mit Vorfällen ablehnen, die auf die Nichtbeachtung zurückzuführen sind.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes und haftet nicht für die Folgen der Verwendung dieser Informationen. Der Hersteller behält sich vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Informationen in diesem Dokument vorzunehmen. Die jeweils aktuelle Fassung des Dokumentes finden Sie auf www.chargeamps.com.

© Copyright Charge Amps AB 2022. Alle Rechte vorbehalten. Es ist strengstens verboten, dieses Dokument ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Charge Amps AB zu kopieren, zu verändern oder zu übersetzen.

2. Sicherheit

Warnung: Bitte lesen Sie vor der Verwendung sämtliche Anweisungen sorgfältig durch.

 • Das Produkt muss durch eine Elektrofachkraft und entsprechend dem Installationshandbuch installiert werden.
 • Unterbrechen Sie vor Installation und Wartung die Stromversorgung am Hauptschalter.
 • Bei unsachgemäßer Verwendung sowie bei Nichtbeachtung der Anweisungen dieses Installationshandbuches besteht die Gefahr von Personenschäden.
 • Bei der Installation sind die örtlichen Bestimmungen zu beachten.
 • Verwenden Sie das Produkt nur zum Laden kompatibler Elektroautos.
 • Prüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
 • Wenn das Produkt beschädigt ist, dürfen Sie es weder verwenden noch den Versuch unternehmen, es zu reparieren.
 • Überprüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und darauf, dass alle Kabel fest montiert sind.
 • Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, setzen Sie es keinerlei Gewaltanwendung aus, und führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.
 • Sie dürfen das Produkt unter keinen Umständen zu zerlegen versuchen.
 • Der Einbauort darf sich nicht in der Nähe entflammbarer, explosiver, ätzender oder brennbarer Materialien, Chemikalien oder Dämpfe befinden.
 • Bevor Sie die Gerätefront wieder anbringen, überprüfen Sie, ob alle Klemmen sicher verschraubt sind.
 • Achten Sie zur Vermeidung statischer Elektrizität darauf, während der Installation nicht die Leiterplatte zu berühren.
 • Schwerer Gegenstand! Verwenden Sie zur Vermeidung von Muskelzerrungen und Rückenverletzungen Hebehilfen und passende Hebetechniken.

3. Technische Daten

Ladestandard Mode 3
Kennung für Wechselstromladung
Identifizierung RFID (i/a) HF, 13,56 MHz
Internet-Verbindung WLAN 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Kommunikationsprotokoll OCPP 1.6J
Messung 3-phasige Spannung, Strom und Leistung
Betriebstemperaturen –30 °C bis +45 °C
Spannung 230 V / 400 V
Ladebuchsen Typ 2, 2 × 22 kW gleichzeitig
Stoßfestigkeitsgrad IK10
Schutzart IP55
Abmessungen (B × T × H) 367 mm × 159 mm × 405 mm
Gewicht 10 kg
RFID-Frequenzbereich 13,553–13,567 MHz
RFID-Typ ISO/IEC 14443 Typ A 13,56 MHz MIFARE
RFID-Ausgang 31 dBm
WLAN-Frequenzbereich 2412–2484 MHz
WLAN-Ausgang 802.11 b/g/n: 20/17/14 dBm
Bemessungsspannung (Un) (der installierten Baugruppe) 230 V / 400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) (eines Schaltkreises der Baugruppe) 230 V / 400 V
Bemessungsstrom der Baugruppe (InA) 63 A

 

Bemessungsstrom eines Schaltkreises (Inc)

 

32 A/Anschluss

 

Bemessungsfrequenz (fn) 50 Hz
Erdverbindungsarten, für die die Baugruppe ausgelegt ist

 

TN, TT und IT
Fehlerstrom-Sicherheitsfunktionalität Ein Gleichstromschutz sowie ein Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A pro Steckdose sind in die Ladestation integriert.
Innen- und Außeninstallation Ja
Ortsfest oder beweglich Ortsfest
Zur Verwendung durch Laien vorgesehen Ja
Konstruktionsform Geschlossene Baugruppe für die Aufputz-Wandmontage
Art der Konstruktion Fest
Standorte mit oder ohne Zugangsbeschränkung Ohne Zugangsbeschränkung
Montageart Baugruppe zur Wandmontage*
Ortsfeste Bodenmontage mit Ladestationshalter (Zubehör „Pole Mount“) möglich
* Spezifikation der LTE-Version
HF-Technologie GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE
Max. HF-Ausgangsleistung 33 dBm bei GSM, 24 dBm bei WCDMA, 23 dBm bei LTE
HF-Bereich 698–960 / 1710–2690 MHz
SIM-Card Standard-SIM

4. Produktübersicht

4.1. Teile

 

 1. RFID-Lesegerät
 2. RFID-Leuchte
 3. Ladebuchse
 4. Ring um die Ladebuchse
 5. Zylinderschloss
 6. Geräterückseite
 7. Gerätefront
 8. Kabelführung: Ein- und Ausgang für Datenkabel und Stromzuleitung

4.2. Packungsinhalt

 • Charge Amps Aura
 • Kabelführung mit Beschlägen, Dübeln und Schrauben
  • Befestigung für Stromzuleitung: 13–17,5 mm und 17–25 mm.
  • Befestigung für Datenkabel: 4–8 mm.
 • Zwei Schlüssel für Zylinderschloss
 • Zwei RFID-Karten
 • Kurzanleitung

5. Vor der Installation

5.1. Empfohlene Werkzeuge

 • Schraubendreher, 3,5 mm
 • Bohrer
 • Multimeter
 • Laser/Wasserwaage
 • Abisolierzange für Elektroleitungen
 • Mobiltelefon, Tablet oder Computer

5.2. Vom Monteur bereitzuhaltendes Material

 • 4 Flachkopfschrauben aus Edelstahl, M6×30 mm oder länger, Typ A2 oder A4 mit passenden Unterlegscheiben Typ A2 oder A4 mit einem Außendurchmesser von max. 20 mm; Dübel (je nach Art der Wand)
 • Anschlusskabel entsprechend der Ladestärke des jeweiligen Produktes
 • LAN-Kabel

5.3. Montageanforderungen

 • Wenn möglich, sollte der Charge Amps Aura so montiert werden, dass er nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
 • Die Wand muss für ein Gewicht von 10 kg zuzüglich der Zugkräfte durch die angeschlossenen Kabel geeignet sein.
 • Installieren Sie den Charge Amps Aura nicht unter beengten Platzverhältnissen.
 • Verwenden Sie Schrauben und etwaige Dübel, die für das Wandmaterial geeignet sind.
 • Der Charge Amps Aura muss senkrecht montiert werden.
 • Die zulässige Montagehöhe ist 900-1450 mm. Diese wird zwischen dem Fußboden und der Unterseite des Charge Amps Aura gemessen.
 • Zu alternativen Montageanforderungen mit dem Zubehör „Pole Mount“ wenden Sie sich an den Support von Charge Amps.

5.4. Elektrische Voraussetzungen

Hinweis: Örtlich können für die elektrische Anlage weitere Anforderungen bestehen.

 • Achtung! Führen Sie die Stromzuleitung nur durch die dafür vorgesehene Kabeldurchführung ein. Es dürfen keine Kabel durch die Rückseite des Gehäuses geführt werden.
 • Der Charge Amps Aura muss durch den elektrischen Anschluss geerdet sein.
 • Das Produkt muss ordnungsgemäß abgesichert sein: bis 63 A, je nach Art der Anlage mit Leitungsschutzschalter mit Kurve B oder C*.
 • Die Durchlassenergie (I²t) darf maximal 75.000 A²s betragen.
 • Dies sind Mindestwerte. Es sind stets die örtlich geltenden Bestimmungen zu erfüllen.
 • Kabelverbindung: L1–L3, N, PE. Die Wago-Klemmen sind für einen Kabelquerschnitt von 2,5–16 mm² vorgesehen.
 • Achten Sie darauf, dass die Zuleitung für den Anschluss des Charge Amps Aura entsprechend bemessen ist.

* Ein Leistungsschutzschalter mit Kurve B löst beim 3- bis 5-Fachen des Bemessungsstromes aus; mit Kurve C beim 5- bis 10-Fachen.

5.5. Internet-Zugang

WLAN

Die WLAN-Verbindung wird deaktiviert, sobald einer der LAN-Ports aktiv angeschlossen wird.

Der Charge Amps Aura, LTE-Ausführung, ist im Lieferzustand an den LAN-Port angeschlossen.
Für eine Verbindung des Charge Amps Aura, LTE-Ausführung, über WLAN muss zuerst die LAN-Verbindung getrennt werden.

4G (LTE)

Hinweis: Nur verfügbar bei der LTE-Ausführung des Charge Amps Aura.

Es lassen sich bis zu vier Charge Amps Aura in Serie schalten. Als Accesspoint verwenden Sie einen Router oder einen Aura4G.

LAN-Kabel

Es ist Netzwerk-Kabel (mind. Cat 5) erforderlich.

6. Installation

6.1. Montage

 1. Packen Sie den Charge Amps Aura aus. Überprüfen Sie den Charge Amps Aura vor der Verwendung auf ordnungsgemäßen Zustand und darauf, dass alle Kabel fest montiert sind. Legen Sie die Frontabdeckung nicht ungeschützt auf den Boden.
 2. Markieren Sie die Bohrlöcher für die Befestigung an der Wand.

(mm)

Nicht maßstabsgetreu.

3. Öffnen Sie das Zylinderschloss.

Klappen Sie die Frontabdeckung nach oben, und nehmen Sie sie ab.

4. Lösen Sie die beiden Schrauben M6, und entnehmen Sie die Kabelführung.

Bringen Sie die Kabelbefestigungen und Stopfen an.

Die Durchführung für die Stromzuleitung ist für M32 ausgelegt.
Die Durchführung für das Datenkabel ist für M12 ausgelegt.

5. Bringen Sie die Kabelführung wieder an der Geräterückseite an, und ziehen Sie die Schrauben M6 an.

6. Richten Sie den Charge Amps Aura an der Wand aus, und montieren Sie ihn.

6.2. Verbindung

Hinweis: Führen Sie die Stromzuleitung nur durch die dafür vorgesehene Kabeldurchführung ein.

 1. Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter aus.
 2. Stellen Sie sicher, dass die Stromzuleitung isoliert ist.
 3. Führen Sie die Stromzuleitung durch die Kabeldurchführung ein.
 4. Entfernen Sie die Isolierung an den Adern auf einer Länge von ca. 20 mm.
 5. Schließen Sie die Adern L1–L3, N und PE an den Klemmen an.

 

6. Wenn die Stromversorgung durchgeschaltet werden soll, schließen Sie das Kabel der Weiterleitung am zweiten Eingang der Klemmen an.

7. Bei Installation in einem IT-System schließen Sie die Phasenkabel L1 und L3 an, und verwenden Sie die Klemmenblöcke 1–3. L2 und N werden angeschlossen.

8. Die Verkabelung darf nicht über die gestrichelte rote Linie hinausragen, die im Bild gezeigt wird.

9. Bei Anschluss über Kabel verbinden Sie das Ethernet-Kabel mit dem RJ45-Port auf der Steuerkarte.

10. Nach Anschluss der Kabel müssen der FI-Schutzschalter und der Leitungsschutzschalter eingeschaltet werden.

11. Setzen Sie die Frontabdeckung wieder ein, und verschließen Sie sie.

12. Schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter ein.
Das Gerät löst eine Startsequenz mit Selbsttest aus.
Der Charge Amps Aura ist betriebsbereit, sobald beide LED-Ringe um die Steckdosen grün leuchten.

7. Konfiguration

7.1. Mit WLAN verbinden

7.1.1. Zugang zum WLAN-Accesspoint des Charge Amps Aura

Hinweis: Dies ist bei Verwendung eines LAN-Kabels nicht erforderlich. Siehe Kapitel 6.2 Verbindung über LAN.

Der WLAN-Accesspoint des Charge Amps Aura ist mit keinem Netzwerk verbunden.

Der WLAN-Accesspoint des Charge Amps Aura steht nur 10 min nach dem Einschalten zur Verfügung.

 

 1. Verbinden Sie Smartphone, Tablet oder Computer mit dem WLAN des Charge Amps Aura.
  Zur Vermeidung von konkurrierenden WLANs schalten Sie den Flugmodus ein.

  • SSID: AURA_nnnnnnM (nnnnnn entspricht den letzten sechs Ziffern der Seriennummer).
  • Kennwort: Geben Sie die PIN des Charge Amps Aura ein.
 2. Rufen Sie einen Browser auf, und geben Sie in den Suchpfad „192.168.250.1“ ein.

 

Charge Amps Aura

Siehe Kapitel 6.1.2 „Verbindung über WLAN“.


Charge Amps Aura – OCPP-Ausführung
Siehe Kapitel 6.1.3 „Verbindung über WLAN“.  

7.1.2. Verbindung über WLAN

 1. Geben Sie die Anmeldedaten des Netzwerkes auf dem Grundstück ein, und verbinden Sie so den Charge Amps Aura mit dem Internet.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.1.3. Mit WLAN verbinden

Hinweis: Nur verfügbar bei der OCPP-Ausführung des Charge Amps Aura.
Hinweis: Dies ist bei Verwendung eines LAN-Kabels nicht erforderlich.

 1. Anmeldung bei der lokalen Management-Schnittstelle

Geben Sie die PIN ein, und melden Sie sich bei der lokalen Management-Schnittstelle an.

 1. Mit dem Pfeil in der rechten oberen Ecke können Sie zwischen den Registerkarten wechseln. Wählen Sie die Registerkarte Wi-Fi [WLAN] aus.
 2. Geben Sie die Anmeldedaten des WLANs auf dem Grundstück ein, und verbinden Sie so den Charge Amps Aura mit dem Internet.
 3. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.2. Verbindung über LAN

Hinweis: Nur verfügbar bei der OCPP-Ausführung des Charge Amps Aura.

 1. Der Charge Amps Aura muss mit dem Netzwerk über ein LAN-Kabel verbunden sein.
 2. Öffnen Sie im Computer oder Smartphone einen Webbrowser, und geben Sie als Suchpfad die dem Charge Amps Aura zugewiesene IP-Adresse ein.
  Die zugewiesene IP-Adresse finden Sie im Router oder DHCP-Server, der die IP-Adressen vergibt.
 3. Geben Sie die PIN ein, und melden Sie sich bei der lokalen Management-Schnittstelle an.

7.3. Mit 4G verbinden

Hinweis: Nur verfügbar bei der Ausführung 4G LTE des Charge Amps Aura.

Zum Zugang zur lokalen Management-Schnittstelle siehe Abschnitt 6.1.1 Zugang zum WLAN-Accesspoint des Charge Amps Aura.

 1. Setzen Sie eine SIM-Card in den SIM-Card-Halter ein.

7.4. Einstellungen in der lokalen Management-Schnittstelle

Hinweis: Nur verfügbar bei der OCPP-Ausführung des Charge Amps Aura.

Mit dem Pfeil in der rechten oberen Ecke können Sie zwischen den Registerkarten wechseln.

7.4.1. Einstellungen der elektrischen Installation

 1. Wählen Sie die Registerkarte Installation aus, und folgen Sie den Anweisungen.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.4.2. RFID-Management für Offline-Ladestationen

Hinweis: Im Falle einer Verbindung mit einem Cloud-Service werden die lokal hinzugefügten RFID-Karten ignoriert.

 1. Wählen Sie die Registerkarte „RFID”, und folgen Sie den Anweisungen.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

7.4.3. Verbindung mit dem Cloud-Anbieter

Hinweis: Dies ist für Nutzer von Charge Amps Cloud nicht relevant.

 1. Wählen Sie die Registerkarte „OCPP“ aus, und geben Sie die URL des Cloud-Anbieters ein.
 2. Klicken Sie zum Speichern auf Refresh [Aktualisieren].

8. Cloud-Konnektivität

Charge Amps Cloud oder auch Charge Amps App können verwendet werden, sofern der Charge Amps Aura als Cloud-Anbieter Charge Amps nutzt.

Ist der Charge Amps Aura mit einem anderen Cloud-Anbieter verbunden, erfahren Sie von diesem, welches Portal und welche App Sie nutzen können.

Lassen Sie sich auch von diesem bestätigen, dass die Verbindung erfolgt ist.

 

Charge Amps App

Charge Amps Cloud – Nutzer

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud – Partner

https://my.charge.space/partner

 

Die vollständige Produktdokumentation erhalten Sie online unter nachstehendem Link.

Charge Amps Aura

8.1. Einrichten eines Partnerkontos bei Charge Amps

Für die Installation der Produkte von Charge Amps ist ein Charge-Amps-Partnerkonto erforderlich.

Verwenden Sie Ihre vorhandenen Anmeldedaten, oder richten Sie ein neues Konto an.

 

 1. Zum Einrichten eines Nutzerkontos für Charge Amps Cloud: https://my.charge.space/
 2. Senden Sie eine Mail an Charge Amps (support@charge-amps.com) mit folgenden Angaben:
  1. Nutzername des Kontos
  2. Unternehmen
  3. Adresse des Unternehmens
  4. Mailadresse des Unternehmens
  5. Telefonnummer des Unternehmens
  6. Organisationsnummer des Unternehmens
  7. Ansprechpartner beim Unternehmen
 3. Charge Amps informiert Sie per Mail, nachdem das Partnerkonto eingerichtet wurde.

9. Demontage

Hinweis: Die Demontage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Setzen Sie den Charge Amps Aura auf die Werkseinstellung zurück, bevor Sie das Gerät abschalten. Wenden Sie sich vor einer solchen Rückstellung an den Zulieferer.

Vor der Demontage der Ladestation muss die Stromversorgung unterbrochen werden.

Befolgen Sie zur Demontage des Charge Amps Aura die Anweisungen dieses Installationshandbuches in genau der umgekehrten Reihenfolge.

10. Produktsupport und -service

Wenn Sie auf Ihre Frage in der Anleitung keine Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Zulieferer oder an den Cloud-Anbieter, siehe chargeamps.com/support.

 

Ladevorgang wird abgebrochen

Die häufigsten Ursachen für einen Abbruch des Ladevorgangs:

 • Zu hoher Verbrauch im System durch andere Geräte
  Als Partner können Sie dies einsehen, wenn Sie in der Menüauswahl auf „Stromzähler“ gehen. Dort können Sie Verbrauchsgraphen für die letzten 24 Stunden und die letzten 7 Tage einsehen.Untersuchen Sie den Zeitpunkt, an dem das Problem aufgetreten ist, und prüfen Sie den Verbrauch. Sehen Sie ebenfalls nach, ob der Kunde im Allgemeinen einen hohen Verbrauch hat, und schlagen Sie eventuell eine Hochstufung der Hauptsicherung vor.Als Endverbraucher können Sie Ihren Ladepartner um Zugriff auf die Graphen Ihres Stromzählers bitten, um den Verbrauch Ihrer Anlage einzusehen.
 • Phase von Stromzähler zu Ladestation vertauscht
  Häufig kommt es vor, dass eine Phase in der Anlage oder im Zuge der Installation vertauscht wurde. Die Fehlersuche führen Sie aus, indem Sie den Lastausgleich deaktivieren, die Ladestation anwählen und diese auf 1-phasig herunterstufen. Leiten Sie dann einen Ladevorgang an L1 ein. Schauen Sie unter dem Graph für den Stromzähler in den vergangenen 24 Stunden nach, ob L1 relativ zum Ladevorgang steigt. Wiederholen Sie das Verfahren für L2 und L3.Steigt die richtige Kurve im Verhältnis zur gewählten Phase, ist alles in Ordnung. Sollte jedoch die Kurve einer anderen Phase als die Kurve der Ladephase ansteigen, sind die Phasen an irgendeiner Stelle vertauscht.
  Stellen Sie sicher, dass die in die Anlage eingehenden L1, L2 und L3 mit den in die Ladestation eingehenden L1, L2 und L3 übereinstimmen.
  Schauen Sie ebenfalls nach, ob die Stromwandler des Stromzählers an der richtigen Phase sitzen und richtig in der Klemmenleiste eingesetzt sind.
 • Verbindung
  Wenn die Ladestation über einen Lastausgleich reguliert wird und die Verbindung verloren hat, wird der Ladevorgang abgebrochen und erneut im „Offline-Modus“ gestartet, da Ladestation und Lastausgleich nicht mehr miteinander kommunizieren.- Prüfen Sie die Signalstärke von Ladestation und Stromzähler. Diese sollte im schlechtesten Fall bei -80 dBm liegen, wobei -60 dBm eine äußerst gute Signalstärke und -90 dBm eine äußerst schlechte Signalstärke ist.- Wenn die Ladestation an einem Extender/Repeater angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass dieser ein gutes Signal zum AP (Zugriffspunkt) hat.- Wenn der Kunde ein Mesh-System nutzt, kann es vorkommen, dass es Einheiten Probleme bereitet, sich auf den AP mit der besten Signalstärke zu fixieren. Die einfachste Methode, um dieses Problem zu beheben, besteht darin, einen Extender/Repeater mit einer anderen SSID zu installieren, an die ausschließlich die Ladestation angeschlossen ist. Auf diese Weise fixiert sich die Ladestation auf ein und dieselbe AP.- Charge Amps Aura ist nur für 2,4 GHz ausgelegt. Demnach kann es zu Problemen kommen, wenn das Netzwerk sowohl 2,4 GHz- als auch 5 GHz-Signale mit derselben SSID sendet. Dieses kann sich nämlich auch mitInternetanschlüssen im 2,4 Ghz-Netzwerk verbinden.

  Auch dieses Problem kann mit einem Extender/Repeater behoben werden. Installieren Sie einen Extender/Repeater mit einer anderen SSID als das übrige Netzwerk stellen und stellen Sie ihn nur auf 2,4 GHz ein. Alternativ kann die 5 GHz-Frequenz aus dem Netzwerk entfernt werden. 5G erzielt höhere Geschwindigkeiten, hat jedoch eine kürzere Reichweite. Die meisten 5G-Netze funktionieren jedoch bei 2,4 GHz.

 • Zu geringer minimaler Ladestrom
  Alle Fahrzeuge haben einen minimalen Ladestrom, mit dem sie aufgeladen werden können. Diese Stärke ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Wenn der Lastausgleich auf eine geringere als die vom Fahrzeug erreichbare Schwelle eingestellt ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn dem Fahrzeug zu wenig Strom zugeteilt wird.
Ladevorgang startet nicht

Wenn der Ladevorgang nicht wie erwartet eingeleitet wird, liegt das in den meisten Fällen an Folgendem:

 • Zu hoher Verbrauch im System durch andere Geräte
  Als Partner können Sie dies einsehen, wenn Sie in der Menüauswahl auf „Stromzähler“ gehen. Dort können Sie Verbrauchsgraphen für die letzten 24 Stunden und die letzten 7 Tage einsehen.Untersuchen Sie den Zeitpunkt, an dem das Problem aufgetreten ist, und prüfen Sie den Verbrauch. Sehen Sie ebenfalls nach, ob der Kunde im Allgemeinen einen hohen Verbrauch hat, und schlagen Sie eventuell eine Hochstufung der Hauptsicherung vor.Als Endverbraucher können Sie Ihren Ladepartner um Zugriff auf die Graphen Ihres Stromzählers bitten, um den Verbrauch Ihrer Anlage einzusehen.
 • Zu geringer minimaler Ladestrom
  Alle Fahrzeuge haben einen minimalen Ladestrom, mit dem sie aufgeladen werden können. Diese Stärke ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Wenn der Lastausgleich auf eine geringere als die vom Fahrzeug erreichbare Schwelle eingestellt ist, wird der Ladevorgang abgebrochen, wenn dem Fahrzeug zu wenig Strom zugeteilt wird.
 • Ladekabel
  Wenn die Steckdose rot leuchtet, deutet dies in den meisten Fällen darauf hin, dass das Ladekabel nicht richtig in der Steckdose sitzt. Dies kann auf vielen Faktoren beruhen – schlecht gestaltete Kabel, verrutschte Magneten (Verriegelungsmechanismus) oder ein unpräziser Anschlussvorgang.So steigern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass das Kabel ordnungsgemäß im Charge Amps Aura sitzt:– Zunächst Ladekabel mit dem Fahrzeug verbinden
  – Charge Amps Aura mit RFID oder Charge Amps App entsperren (falls erforderlich)
  – Ladekabel in den Charge Amps Aura einsetzen, ordentlich und leicht nach oben eindrücken.
 • Erdungsfehler und Sicherung
  Wenn der Anschluss rot leuchtet, kann es sein, dass ein interner Erdungsfehler vorliegt.
 • Überwachungskabel
  Wenn der Ladevorgang nicht eingeleitet wird und keine Ladesitzung in der Charge Amps Cloud angezeigt wird, kann es sein, dass sich das Überwachungskabel gelöst hat. Das Überwachungskabel ist ein rot-schwarzes Kabel mit weißem Anschluss, das von der Steckdose weiter zum jeweiligen Stromkreis verläuft.
 • Programmierung
  Wenn der Ladevorgang bei der Programmierung nicht eingeleitet wird, kann dies an Folgendem liegen:- Die Ladestation verliert die Verbindung und kann keine Informationen zwecks Programmierung über die Charge Amps Cloud einholen.- Sie besitzen ein Plug-in-Hybridfahrzeug von Volvo. Die Plug-in-Hybridfahrzeuge von Volvo tendieren dazu, bei der Programmierung nicht „aufzuwachen“. Bei älteren Plug-in-Hybridfahrzeugen von Volvo, die auf Sensus basieren, kann die Programmierung über die Volvo On Call-App erfolgen.Bei einem Google-basierten Plug-in-Hybridfahrzeug funktioniert dies leider nicht. Dieses Problem können Sie mit einem iPhone mit Kurzbefehle-Funktionalität beheben. Automatisieren Sie einen Kurzbefehl zum Öffnen der Volvo App zu bestimmten Zeitpunkten während der Nacht, um das Fahrzeug „aufzuwecken“.- Stellen Sie sicher, dass der Anschluss in die Programmierung integriert wurde. Das Symbol wird als rote Uhr dargestellt.
 • Phase von Stromzähler zu Ladestation vertauscht
  Häufig kommt es vor, dass eine Phase in der Anlage oder im Zuge der Installation vertauscht wurde. Die Fehlersuche führen Sie aus, indem Sie den Lastausgleich deaktivieren, die Ladestation anwählen und diese auf 1-phasig herunterstufen. Leiten Sie dann einen Ladevorgang an L1 ein. Schauen Sie unter dem Graph für den Stromzähler in den vergangenen 24 Stunden nach, ob L1 relativ zum Ladevorgang steigt. Wiederholen Sie das Verfahren für L2 und L3.Steigt die richtige Kurve im Verhältnis zur gewählten Phase, ist alles in Ordnung. Sollte jedoch die Kurve einer anderen Phase als die Kurve der Ladephase ansteigen, sind die Phasen an irgendeiner Stelle vertauscht. Stellen Sie sicher, dass die in die Anlage eingehenden L1, L2 und L3 mit den in die Ladestation eingehenden L1, L2 und L3 übereinstimmen. Schauen Sie ebenfalls nach, ob die Stromwandler des Stromzählers an der richtigen Phase sitzen und richtig in der Klemmenleiste eingesetzt sind.
 • Einstellungen
  Stellen Sie sicher, dass nichts angehakt ist, was nicht angehakt sein soll.

  • Stellen Sie sicher, dass die Steckdose auf „Ein“ steht und dass „Programm“ auf „Aus“ gestellt ist, sofern es nicht aktiviert sein soll.
  • Stellen Sie sicher, dass das RFID-Schloss auf „Aus“ gestellt ist, sofern es nicht aktiviert sein soll.
  • Wenn RFID nicht aktiviert sein soll und der Lastausgleich für die Ladestation eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass RFID ordnungsgemäß über die Admin-Schnittstelle konfiguriert wurde. RFID muss an einen Nutzer und eine Ladestation angeschlossen sein.
Laden eingeschränkt

Wenn der Ladevorgang nicht wie erwartet erfolgt, kann das an Folgendem liegen:

 • Ladestation offline
  Wenn Ihr Charge Amps Aura über einen Lastausgleich reguliert wird und die Verbindung verloren hat, erfolgt das Laden nur noch über eine Phase und bei begrenzter Geschwindigkeit.
 • Stromzähler offline
  Wenn Ihr Stromzähler offline ist, wird Ihr Fahrzeug über alle Phasen aufgeladen, dies jedoch nur begrenzt.
 • Zu hohe Belastung
  Wenn die Anlage einen zu hohen Verbrauch hat und die Ladestation über einen Lastausgleich reguliert wird, wird der Ladevorgang eingeschränkt. Wenn Sie als Endverbraucher keinen Einblick in Ihren Verbrauch haben, können Sie Ihren Partner um entsprechenden Zugang bitten.
 • Falsche Informationen zum Fahrzeugmodell
  Häufig kommt es vor, dass das Fahrzeugmodell nicht wie angenommen lädt.Auf https://ev-database.org/ finden Sie die meisten Elektrofahrzeugmodelle und wie diese aufzuladen sind. Andernfalls wenden Sie sich an den Fahrzeughersteller.Plug-In-Hybridfahrzeuge werden oftmals über eine Phase geladen, bestimmte werden über zwei Phasen geladen – kein Fahrzeug wird jedoch über drei Phasen geladen.
 • Falsche Einstellungen
  Es besteht die Gefahr, dass der Lastausgleich falsch eingestellt ist. Sollten Sie sich als Installateur unsicher sein, bietet Charge Amps eine Online-Schulung für Installateure an: https://www.chargeamps.com/charge-amps-installer-training/ Darüber hinaus werden Ihnen nach Erstellen des Partnerkontos mehrere Leitfäden zugesendet. Falls Sie diese nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an support@charge-amps.com
Anschluss

Bitte Folgendes prüfen, wenn die Ladestation auf „offline“ steht:

 • WLAN-Konfiguration
  Wenn hinter „Offline since“ ein Datum steht, das vor dem Installationszeitpunkt liegt, ist hiermit das Datum für das Testen während der Produktion gemeint. Dies bedeutet, dass die WLAN-Konfiguration nicht stattgefunden hat oder fehlgeschlagen ist.
 • Signalstärke
  Wenn die Ladestation zwischen online und offline wechselt, prüfen Sie die Signalstärke zu Ladestation und Stromzähler. Diese sollte im schlechtesten Fall bei -80 dBm liegen, wobei -60 dBm eine äußerst gute Signalstärke und -90 dBm eine äußerst schlechte Signalstärke ist.
 • Zugangspunkt
  Stellen Sie sicher, dass der Stromzähler ein gutes Signal zu seinem Zugangspunkt (AP/Access Point) hat, wenn er an einen Extender/Repeater angeschlossen ist.
 • Mesh-Netzwerk
  Wenn die Anlage über ein Mesh-Netzwerk verfügt, besteht die Gefahr, dass die ins Netzwerk eingebundenen Einheiten Probleme damit haben, mit dem AP mit der besten Signalstärke verbunden zu bleiben. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, besteht darin, einen Extender/Repeater mit einer anderen SSID als der Rest des Netzwerks zu nutzen, damit sich unsere Produkte auf diese fixieren.Bei einem drahtlosen Mesh-Netzwerk ist es wichtig, dass die Zugangspunkte (APs) gleichmäßig verteilt sind. Mit einem gleichmäßigen Abstand zwischen den AP erreicht man ein besseres Ergebnis, als wenn man einen AP in der Nähe der Ladestation platziert und der Abstand zum nächsten AP zu groß ist.
 • LTE
  Wenn es sich beim Charge Amps Aura um eine LTE-Version handelt, muss er mit einer SIM-Karte ausgestattet werden. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte aktiviert und nicht mit einem PIN-Code gesperrt ist. Überprüfen Sie am Modem, ob die Signalstärke „3G“ oder „4G“ angezeigt wird.
  Falls die SIM-Karte danach noch immer nicht funktioniert, testen Sie sie in einem Smartphone, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
 • LAN
  Wenn Sie den Charge Amps Aura über ein LAN-Kabel anschließen, muss es sich um eine „Plug-and-Play“-Version handeln. Wenn die Ladestation nicht von selbst online geht, ist gegebenenfalls eine Anpassung des Netzwerks erforderlich.
Installation

Bitte Folgendes prüfen, wenn die Ladestation nicht startet:

 • Verkabelung
  Stellen Sie sicher, dass sämtliche Kabel ordnungsgemäß eingesteckt sind. Vergewissern Sie sich, dass sich die Flachbandkabel an keinem der Enden gelöst haben.Wenn der Ladevorgang nicht eingeleitet wird und keine Ladesitzung in der Charge Amps Cloud angezeigt wird, kann es sein, dass sich das Überwachungskabel gelöst hat. Das Überwachungskabel ist ein rot-schwarzes Kabel mit weißem Anschluss, das von der Steckdose weiter zum jeweiligen Stromkreis verläuft.
Cloud
 • Begrenzung
  Charge Amps wird ab Werk mit 2 x 32 A geliefert. Demnach kann es erforderlich sein, den Maximalstrom an der Ladestation zu begrenzen, sofern diese nicht über einen Lastausgleich gesteuert wird.
Weitere Punkte
 • Schloss
  Wenn sich das Schloss lediglich dreht und sich die Klappe nicht öffnen lässt, drücken Sie die Vorderseite des Charge Amps Aura direkt oberhalb des Schlosses nach unten, während Sie den Schlüssel drehen.

Charge Amps Amp Guard

1. Allgemeine Information

Schutz der Umwelt! Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden! Dieses Produkt enthält elektrische und elektronische Komponenten, die recycelt werden müssen. Geben Sie das Produkt zur Wiederverwertung bei einer dafür vorgesehenen Stelle ab, zum Beispiel auf dem kommunalen Recyclinghof.

Bei der Entsorgung des Produktes sind die geltenden Umweltgesetze und -richtlinien zu beachten. Das Produkt besteht aus Kunststoff und Elektronikkomponenten, die entsprechend den jeweiligen Spezifikationen zu entsorgen sind.

Zugelassen nach den einschlägigen EU-Richtlinien.

Werden die Sicherheitshinweise dieses Installationshandbuches missachtet, erlöschen jegliche Garantiebestimmungen; außerdem kann die Charge Amps AB etwaige Schadensersatzansprüche im Zusammenhang sowohl mit direkten als auch mit indirekten Personen- und Sachschäden sowie mit Vorfällen ablehnen, die auf die Nichtbeachtung zurückzuführen sind.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokumentes und haftet nicht für die Folgen der Verwendung dieser Informationen. Der Hersteller behält sich vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Informationen in diesem Dokument vorzunehmen. Die jeweils aktuelle Fassung des Dokumentes finden Sie auf www.chargeamps.com.

© Copyright Charge Amps AB 2022. Alle Rechte vorbehalten. Es ist strengstens verboten, dieses Dokument ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Charge Amps AB zu kopieren, zu verändern oder zu übersetzen.

2. Sicherheit

Warnung: Bitte lesen Sie vor der Verwendung sämtliche Anweisungen sorgfältig durch.

 • Eine fehlerhafte Nutzung kann zu Personenschäden führen.
 • Das Produkt muss durch eine Elektrofachkraft und entsprechend dem Installationshandbuch installiert werden.
 • Die örtlichen Vorschriften und Anforderungen sind zu beachten.
 • Prüfen Sie das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
 • Wenn das Produkt beschädigt ist, dürfen Sie es weder verwenden noch den Versuch unternehmen, es zu reparieren.
 • Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser, setzen Sie es keinerlei Gewaltanwendung aus, und führen Sie keine Fremdkörper in das Produkt ein.
 • Sie dürfen das Produkt unter keinen Umständen zu zerlegen versuchen.

3. Technische Daten

Messbereich (Strom) 0100 A (Home), 0400 A (Public)
Messbereich (Spannung) 0–390 V
Netzwerk LAN, WLAN
Versorgung 230 V ~ 50/60 Hz
(über die Klemme zur Spannungs-/Stromversorgung)
Installation DIN-Schiene (6 Module) oder frei stehend
Abmessungen 108 mm × 97 mm × 57 mm
Länge Sensorkabel

Darf nicht manipuliert werden, da sich anderenfalls die Messgenauigkeit verschlechtern kann.

1 m
Max. Durchmesser des Messobjektes

 

400 A: 34 mm

100 A: 13 mm

 

4. Produktübersicht

4.1. Teile

 1. LAN-Port
 2. Klemme für Stromsensor
 3. Klemmenanschluss für die Stromversorgung des Charge Amps Amp Guard und für die Spannungsversorgung bei Anschluss aller drei Phasen und von N.

4.2. Packungsinhalt

 • Charge Amps Amp Guard
 • Drei Stromsensoren
  • Ausführung Home: Blau 0100 A
  • Ausführung Public: Schwarz 0400 A

5. Vor der Installation

5.1. Empfohlene Werkzeuge

 • Smartphone, Tablet oder Computer mit Internetzugang
 • Schlitz-Schraubendreher, max. Breite 3 mm

5.2. Internet-Zugang

Der Charge Amps Amp Guard muss mit dem Internet verbunden werden, damit er Daten an die Lastausgleichsvorrichtung übermitteln kann, die wiederum mit den Ladestationen kommuniziert.

Seitens des Kunden muss eine Internetverbindung entweder über ein Netzwerkkabel (LAN) oder über WLAN (2,4 GHz) bereitgestellt werden. Wenn möglich wird wegen der höheren Zuverlässigkeit eine LAN-Verbindung bevorzugt.

 • Im Netzwerk muss DHCP aktiviert sein, damit dem Charge Amps Amp Guard automatisch eine IP-Adresse zugewiesen wird.
 • Das WLAN-Kennwort darf aus bis zu 30 ASCII-Zeichen bestehen.

6. Installation

Zur Überwachung des gesamten Stromverbrauches installieren Sie den Charge Amps Amp Guard direkt hinter dem Hauptschalter des Gebäudes.

Bei einphasigen Systemen werden L2 und L3 nicht verwendet.

6.1. Anschluss der Stromsensoren

Wichtig:

Es ist von entscheidender Bedeutung, die Stromsensoren in die korrekte Phase einzubauen, sodass die Klemmen in richtiger Richtung weisen und der Anschluss an den Klemmen des Charge Amps Amp Guard ordnungsgemäß erfolgt.

Die Sensoren müssen, entsprechend den Pfeilen auf den Klemmvorrichtungen, korrekt um die Adern der Stromzuleitung positioniert werden.

Der Charge Amps Amp Guard hat drei Stromsensoren (einen für jede Phase). Sie sind entsprechend ihrer Kennzeichnung zu montieren: Der Pfeil muss in Stromrichtung weisen, also zum Haus.

Ausführung Home: Blau 0100 A             Ausführung Public: Schwarz 0400 A

6.1.1. Installation

 1. Der Stromsensor wird um die Phase der Zuleitung gelegt, dabei ist auf die richtige Ausrichtung zu achten.
 2. Die Stromsensoren sind an die entsprechenden Klemmen anzuschließen:
  S1 S2
Home Rot Weiß
Public Weiß Schwarz

3. Dies ist für alle drei Phasen durchzuführen.

6.2. Anschluss des Netzkabels

Wichtig:

Jede Phase muss an der zugehörigen Klemme im Klemmenblock angeschlossen werden, damit ein Messen des Stromes möglich ist. Nur so funktioniert der Lastausgleich wie gewünscht.

 

Die Phasen des Netzkabels dienen dazu, den Charge Amps Amp Guard mit Energie zu versorgen und die Spannung zu messen. Bei Anlagen ohne energieerzeugende Ausrüstung (wie Solarzellen oder Windkraftanlagen) ist es ausreichend, N und L1 anzuschließen.

6.2.1. Abschließende elektrische Anlage

Übersicht über die Installation des Charge Amps Amp Guard Home

Übersicht über die Installation des Charge Amps Amp Guard Public

6.3. Netzwerkverbindung

6.3.1. LAN-Anschluss

Schließen Sie ein Cat-6-Netzwerkkabel am LAN-Port an.

6.3.2. WLAN-Verbindung

 Hinweis: Es werden nur WLANs im Frequenzbereich 2,4 GHz unterstützt. Es besteht die Gefahr einer Störung, wenn das 5-GHz- und das 2,4-GHz-WLAN dieselbe SSID haben.

Das WLAN-Kennwort darf aus bis zu 30 ASCII-Zeichen bestehen.

 

 1. Verbinden Sie Smartphone, Tablet oder Computer mit dem WLAN des Charge Amps Amp Guard.
  Zur Vermeidung von konkurrierenden WLANs schalten Sie den Flugmodus ein.
 • SSID: Amp Guard_***** (* = entsprechend der Seriennummer des Charge Amps Amp Guard – befindet sich an der Front)
 • Kennwort: Geben Sie die PIN des Charge Amps Amp Guard ein.
  Die PIN beziehungsweise das 8-stellige WLAN-Kennwort befindet sich auf der Rückseite.
 1. Rufen Sie einen Browser auf, und geben Sie in den Suchpfad „192.168.251.1“ ein.
 2. Geben Sie die Anmeldedaten des Netzwerkes auf dem Grundstück ein, und verbinden Sie so den Charge Amps Amp Guard mit dem Internet.
 3. Klicken Sie auf Submit (Senden).

7. Konfiguration

7.1. Cloud-Konnektivität

Charge Amps Cloud oder auch Charge Amps App können verwendet werden, sofern der Charge Amps Amp Guard als Cloud-Anbieter Charge Amps nutzt.

Ist der Charge Amps Amp Guard mit einem anderen Cloud-Anbieter verbunden, erfahren Sie von diesem, welches Portal und welche App Sie nutzen können.

 

Lassen Sie sich auch von diesem bestätigen, dass die Verbindung erfolgt ist.

Charge Amps App

Charge Amps Cloud – Nutzer      

https://my.charge.space/

 

Charge Amps Cloud – Partner

https://my.charge.space/partner

 

Die vollständige Produktdokumentation erhalten Sie online unter nachstehendem Link.

Charge Amps Aura

7.2. Einrichten eines Partnerkontos bei Charge Amps

Für die Installation der Produkte von Charge Amps ist ein Charge-Amps-Partnerkonto erforderlich.

Verwenden Sie Ihre vorhandenen Anmeldedaten, oder richten Sie ein neues Konto an.

 

 1. Zum Einrichten eines Nutzerkontos für Charge Amps Cloud: https://my.charge.space/
  Hinweis: Registrieren Sie die Ladestation nicht. Die Konfiguration erfolgt über die Partner-Schnittstelle.
 2. Senden Sie eine Mail an Charge Amps (support@charge-amps.com) mit folgenden Angaben:
  1. Nutzername des Kontos
  2. Unternehmen
  3. Adresse des Unternehmens
  4. Mailadresse des Unternehmens
  5. Telefonnummer des Unternehmens
  6. Registernummer des Unternehmens
  7. Ansprechpartner beim Unternehmen
 3. Charge Amps informiert Sie per Mail, nachdem das Partnerkonto eingerichtet wurde.

7.3. Cloud-Konfiguration

Verbinden Sie den Charge Amps Amp Guard zum Abschließen der Installation mit Charge Amps App oder mit Charge Amps Cloud.

Damit der Charge Amps Amp Guard ordnungsgemäß funktioniert, müssen über Charge Amps Cloud die Parameter in der Lastausgleichsgruppe eingestellt werden.

7.4. Vorbereitung

Für die Konfiguration müssen Sie folgende Angaben zur Hand haben:

 • Kontaktdaten des Kunden.
 • Seriennummer und PIN der Ladestation (werden mit der Ladestation mitgeliefert). Die Seriennummer ist auch auf der Unterseite der Ladestation angegeben.
  Wenn das Kennwort nicht vorliegt, wenden Sie sich an den Support.
 • Seriennummer und PIN des Charge Amps Amp Guard.
  Die Seriennummer finden Sie auf der Rückseite.

Die PIN beziehungsweise das 8-stellige WLAN-Kennwort befindet sich auf der Rückseite.

7.5. Erstellen einer Organisation

Eine Organisation kann zum Beispiel eine Wohnungsbaugenossenschaft, ein Unternehmen oder eine Einzelperson sein.

 1. Melden Sie sich an auf der Partner-Schnittstelle https://my.charge.space/partner.
 2. Wählen Sie in der Menüleiste Organisations (Organisationen), und klicken Sie auf Create (Erstellen).
  Geben Sie die erforderlichen Daten ein; dies sind mindestens eine Mailadresse und der Name einer Ansprechperson.
 3. Klicken Sie auf Save (Speichern).
  Damit ist die Organisation hinzugefügt, und sie wird in der Organisationsliste aufgeführt.

7.6. Hinzufügen einer Ladestation

 1. Wählen Sie in der Partner-Schnittstelle in der Organisationsliste die gewünschte Organisation aus.
 2. Klicken Sie auf Go to (Weiter).
  Ein Popup-Fenster führt Sie zur Admin-Schnittstelle (https://my.charge.space/admin).
 3. Klicken Sie in der Admin-Schnittstelle auf Chargers (Ladestationen), und wählen Sie Add (Hinzufügen) aus.
 4. Geben Sie die Seriennummer und das Kennwort der Ladestation ein, und klicken Sie auf OK.
 5. Kehren Sie zurück zur Partner-Schnittstelle (https://my.charge.space/partner).

7.7. Einstellungen

 1. Wählen Sie in der Menüleiste der Partner-Schnittstelle die Registerkarte Chargers (Ladegeräte) aus.
 2. Wählen Sie die gewünschte Ladestation aus.
 3. Wählen Sie Current Settings – must only be modified by authorized users (Derzeitige Einstellungen – dürfen nur durch befugte Nutzer verändert werden) aus, dann öffnet sich die Drop-down-Liste. Passen Sie die beiden unteren Optionen an:
 1. Load balancer offline current limit (Lastausgleich offline, Stromgrenze)
  Wählen Sie die Offline-Ladestromstärke (für den Fall, dass das Ladegerät keine Verbindung mit dem Internet hat und deswegen nicht mit dem Lastausgleichssystem in der Cloud kommunizieren kann).
 2. Load balancer offline phase (Lastausgleich offline, Phase)
  Wählen Sie die am wenigsten belastete Phase aus. Diese wird die Ladestation verwenden, wenn sie offline ist. Wenn es mehrere Ladestationen gibt, wird empfohlen, möglichst verschiedene Phasen zu verwenden.

4. Klicken Sie auf Save (Speichern).

7.8. Hinzufügen des Charge Amps Amp Guard

 1. Wählen Sie in der Menüleiste der Partner-Schnittstelle die Registerkarte Measurement devices (Messgeräte) aus.
 2. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
  1. Geben Sie die Seriennummer (endet mit G) ein.
  2. Geben Sie die 8-stellige PIN ein (auf der Rückseite des Charge Amps Amp Guard zu finden).
  3. Wählen Sie die gewünschte Organisation aus.

7.9. Erstellen eines Lastausgleiches

 1. Wählen Sie in der Menüleiste der Partner-Schnittstelle die Registerkarte Loadbalance (Lastausgleich) aus.
 2. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
  • Geben Sie einen Namen ein (möglichst den Namen der Organisation) sowie eine Beschreibung (zur vereinfachten Identifizierung des Lastausgleiches).
  • Wählen Sie die gewünschte Organisation aus.
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Socket (Steckdose). Es ist nicht erforderlich, hier eine Auswahl vorzunehmen.
  • Wählen Sie als Measurement device (i/a) (Messgerät) „Charge Amps Amp Guard“ aus.
  • Unter Loadbalancer type (Lastausgleichstyp) wählen Sie die neueste Software-Version aus.
  • Chargers included in measurements (In Messungen enthaltene Ladestationen)
   Falls das Messgerät die Last auf der Verteiler-Leiterplatte misst, an die die Ladestationen mit Lastausgleich angeschlossen sind.
  • Hinzufügen von Phases (Phasen). Geben Sie an, auf welche Phasen sich der Lastausgleich beziehen soll, und geben Sie die Reihenfolge an: Die Eingabe kann zum Beispiel „1, 2, 3“ oder „3, 2, 1“ lauten. Wichtig!
  • Geben Sie Max Current Per Phase (AG Offline/AG Online) (Max. Strom pro Phase (Messgerät offline/online) an. Dies ist der maximale Strom der Lastausgleichsgruppe für den Fall, dass das Messgerät offline/online ist.
  • Geben Sie Min Current Per Phase (Min. Strom pro Phase) ein. Dies ist der Mindeststrom, den eine Ladestation über den Lastausgleich bezieht.
  • Geben Sie Supply Max Current (Maximaler Versorgungsstrom) ein, also den Wert der Hauptsicherung des Grundstückes, auf dem der Charge Amps Amp Guard zum Messen eingesetzt wird.

7.10. Importieren von Ladestationen

 1. Wählen Sie im Menü den gewünschten Lastausgleich aus.
 2. Klicken Sie auf die blaue Option Import (Importieren).
 3. Wählen Sie die für den Lastausgleich zu importierenden Ladestationen aus, und klicken Sie auf Import (Importieren).

7.11. Aktiver Lastausgleich

Klicken Sie zum Laden der Lastausgleichsgruppen am unteren Ende der Drop-down-Liste auf Activate (Aktivieren).

8. Produktsupport und -service

Wenn Sie auf Ihre Frage in der Anleitung keine Antwort finden, wenden Sie sich bitte an den Zulieferer oder an den Cloud-Anbieter, siehe chargeamps.com/support.

Installation and Usage

1. Lieber Techniker!

Dieses Installationshandbuch richtet sich an Sie als die zertifizierte Elektrofachkraft, die den Ladestationshalter Halo Pole Mount installiert. Sie erfahren, wie Sie das Produkt sicher und ordnungsgemäß anbringen und anschließen.

Die Installation darf ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen, und es sind folgende Bestimmungen und Vorschriften einzuhalten:

 • Grundlegende Sicherheitsvorschriften für eine sichere und ordnungsgemäße Installation
 • Die jeweils geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften zur Installation
 • Anweisungen in diesem Installationshandbuch für den Ladestationshalter Halo Pole Mount

2. Der Ladestationshalter Halo Pole Mount

Mit dem Ladestationshalter Halo Pole Mount haben Sie eine weitere Möglichkeit zur Befestigung der Ladestation: Sie können sie auf einem Standardpfosten mit Durchmesser 60 mm befestigen. Der größte zulässige Pfosten-Durchmesser ist 61,0 mm.

Wenn Sie mehr über Ihr Modell des Halo Pole Mount erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

2.1. Packungsinhalt

 • Ladestationshalter Halo Pole Mount
 • Installationssatz: Beutel mit 3 Schrauben M6 × 12, 1 Schraube M5 × 8, 1 Sicherungsscheibe M5, 4 Schrauben M4 × 16, 1 Schlüssel
 • Installationshandbuch

2.2. Werden von der Elektrofachkraft bereitgehalten

 • Fehlerstromschutzschalter (beliebig)
 • Schaltkasten für Schienenmontage (beliebig)
 • Werkzeuge gemäß nachstehendem Abschnitt

3. Vor der Installation

Überprüfen Sie, ob für die Installation die notwendigen Bedingungen erfüllt sind und ob sämtliches erforderliches Material bereitsteht. Bei der Installation sind die Anweisungen dieses Installationshandbuches sowie grundsätzliche Sicherheitsvorschriften zu beachten.

3.1. Werkzeug

Für die Installation werden folgende Werkzeuge benötigt:

 • Messer
 • Schraubendreher mit folgenden Torx-Größen:
 • TX10 (Schraube M3)
 • TX20 (Schraube M4)
 • TX25 (Schraube M5)
 • TX30 (Schraube M6)

4. Installation des Ladestationshalters Halo Pole Mount

Gehen Sie zur Installation des Ladestationshalters Halo Pole Mount wie folgt vor:

 1. Installationsklappe

 

Schließen Sie die Installationsklappe auf, und legen Sie sie zur Seite.

2. Schnittstelle

3. Kunststoffabdeckung (kann zurechtgeschnitten werden)

 

Die Kunststoffabdeckung hat vier vorgeformte Ausbrüche, die bei Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters entfernt werden können. Messen Sie den Fehlerstromschutzschalter, und entfernen Sie die Ausbrüche entsprechend seiner Breite. Entfernen Sie die Ausbrüche jedoch erst, nachdem Sie die Kunststoffabdeckung wie nachstehend beschrieben abgenommen haben.

 

4. M3 x 6

5. Kunststoffkappe

 

Lösen Sie die beiden Schrauben M3 × 6, nehmen Sie die Kunststoffabdeckung ab, und legen Sie sie zur Seite.

6. Verschlussschrauben

 

Setzen Sie den Ladestationshalter Halo Pole Mount auf den Pfosten, und ziehen Sie die beiden Sicherungsschrauben an.

7. M4 x 16-Schrauben

8. Handgriffhalter

 

Montieren Sie den Griffhalter mittels der mitgelieferten vier Schrauben M4 × 16 am Halo Pole Mount.

9. DIN-Schienen

 

Es gibt zwei vorinstallierte DIN-Schienen für Zusatzkomponenten wie Klemmenblock oder Fehlerstromschutzschalter.

Der Fehlerstromschutzschalter muss an der oberen DIN-Schiene montiert werden, damit er durch die Kunststoffabdeckung zugänglich ist.

10. M5 x 8 mm

11. M5-Sicherungsscheibe

 

Befestigen Sie das Erdungskabel mit der Schraube M5 und der Sicherungsscheibe M5 am Montagerahmen des Halo Pole Mount.

 

12. M6 x 12-Schrauben

13. Hintere Öffnung am Charge Amps Halo

 

Befestigen Sie den rückwärtigen Rahmen des Halo mithilfe der mitgelieferten drei Schrauben M6 × 12 am Halo Pole Mount. Vergessen Sie nicht, die Dichtung, die mit dem Halo mitgeliefert wurde, zwischen dem rückwärtigen Rahmen des Halo und dem Halo Pole Mount anzubringen.

5. Installation des Halo

Installieren Sie den Halo gemäß dem zugehörigen Installationshandbuch.

Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder an, und schrauben Sie sie mit den beiden Schrauben M3 × 6 fest. Ziehen Sie diese mit einem Drehmoment von ca. 0,45 Nm an. Ziehen Sie sie nicht zu fest an. Wenn ein Fehlerstromschutzschalter verwendet wird, kann die Kunststoffabdeckung an diesen angepasst werden.

Bringen Sie die Installationsklappe wieder an, und verschließen Sie sie. Zum Verschließen ist es notwendig, die Klappe in der Nähe des Schlosses leicht anzudrücken.

6. Rechtliches

Die Angaben in diesem Dokument wurden auf ihre Richtigkeit kontrolliert. Die Charge Amps AB behält sich jedoch das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen sowie Änderungen des Inhaltes in diesem Dokument vorzunehmen. Die Charge Amps AB kann keine Garantie dafür übernehmen, dass der Inhalt in diesem Dokument korrekt, auf neuestem Stand und frei von Druck- oder Korrekturfehlern ist. Darüber hinaus übernimmt die Charge Amps AB weder direkt noch indirekt Haftung für Fehler, Beinah-Fehler, Verletzungen und Schäden oder andere Vorfälle, die im Zusammenhang mit der Anwendung der Sicherheitshinweise in diesem Dokument oder der hierin genannten Produkte auftreten.

Die Charge Amps AB behält sich alle Rechte an diesem Dokument sowie an den darin enthaltenen Informationen und Illustrationen vor. Es ist strengstens verboten, die Angaben gänzlich oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Charge Amps AB zu kopieren, anzupassen oder zu übersetzen.

© Copyright Charge Amps AB. Alle Rechte vorbehalten.

Installation and Usage

1. Lieber Techniker!

Dieses Installationshandbuch richtet sich an Sie als die zertifizierte Elektrofachkraft, die den Ladestationshalter Aura Pole Mount installiert. Sie erfahren, wie Sie das Produkt sicher und ordnungsgemäß anbringen und anschließen.

Die Installation darf ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen, und es sind folgende Bestimmungen und Vorschriften einzuhalten:

 • Grundlegende Sicherheitsvorschriften für eine sichere und ordnungsgemäße Installation
 • Die jeweils geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften zur Installation
 • Anweisungen in diesem Installationshandbuch für den Ladestationshalter Aura Pole Mount

2. Der Ladestationshalter Aura Pole Mount

Mithilfe des Ladestationshalters, der speziell für die Ladestation Aura ausgelegt ist, können Sie diese auf einem Pfosten mit einem Außendurchmesser von 60 mm anbringen. Es kann sich auch um einen vorhandenen Pfosten handeln.

Wenn Sie mehr über Ihr Modell des Aura Pole Mount erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

2.1. Packungsinhalt

Die Packung enthält Folgendes:

 • Ladestationshalter Aura Pole Mount
 • Installationssatz: Beutel mit einem O-Ring 60 × 3 mm, 4 Wagenschrauben M6, 4 Bundmuttern M6 und 6 Madenschrauben M8.
 • ACHTUNG! Zur Montage des Aura am Ladestationshalter werden die beiden Schrauben M6 × 20 mm verwendet, die mit dem Aura mitgeliefert werden.
 • Installationshandbuch

2.2. Werden von der Elektrofachkraft bereitgehalten

 • Torx-Schraubenschlüssel T30 (für die Schrauben M6 × 20 mm)
 • Steckschlüssel M6 Größe 10 (für die Bundmuttern M6)
 • Innensechskantschlüssel M8 (für die Madenschrauben M8)
 • Schraubendreher

3. Vor der Installation

Überprüfen Sie, ob für die Installation die notwendigen Bedingungen erfüllt sind und ob sämtliches erforderliches Material bereitsteht. Bei der Installation sind die Anweisungen dieses Installationshandbuches sowie grundsätzliche Sicherheitsvorschriften zu beachten.

4. Modellübersicht– Aura Pole Mount

 1. Ladestationshalter Aura Pole Mount
 2. 4 Wagenschrauben M6 und 4 Bundmuttern
 3. 2 Schrauben M6 × 20 mm (im Lieferumfang des Aura enthalten)
 4. 6 Madenschrauben M8

5. Montage des Aura am Ladestationshalter

Vor Beginn der Montage überprüfen Sie Folgendes:

 • Hat die Zuleitung die richtigen Maße?
 • Ist die Stromversorgung ausgeschaltet?

5.1. Arbeitsschritt 1:

Setzen Sie den O-Ring auf den Pfosten. Setzen Sie anschließend den Ladestationshalter auf den Pfosten. Achten Sie darauf, dass sich der O-Ring zwischen Ladestationshalter und Pfosten befindet.

5.2. Arbeitsschritt 2

Ziehen Sie mithilfe des Innensechskantschlüssels M8 die sechs Madenschrauben M8 an, mit denen der Ladestationshalter am Pfosten befestigt wird.  Der Ladestationshalter muss ordnungsgemäß befestigt und senkrecht ausgerichtet sein. Wenn der Pfosten schräg steht oder leicht geneigt ist, können Sie den Ladestationshalter ausrichten, indem Sie die Madenschrauben unterschiedlich weit anziehen.

5.3. Arbeitsschritt 3

Führen Sie das Anschlusskabel (vom Pfosten aus) in den Aura. Eventuell müssen Sie – je nach Anschlusskabel – dazu den Aura leicht drehen.

5.4. Arbeitsschritt 4

Bringen Sie den Aura in die richtige Stellung.

5.5. Arbeitsschritt 5

Setzen Sie die Wagenschrauben M6 ein, und bringen Sie die entsprechenden Bundmuttern M6 an. ACHTUNG! Die Muttern werden noch nicht angezogen; sie müssen nur das Gewinde greifen.

5.6. Arbeitsschritt 6

Ziehen Sie nun die Schrauben M6 × 20 mm an.

5.7. Arbeitsschritt 7

Nun ziehen Sie die Bundmuttern M6 an.

5.8. Arbeitsschritt 8

Schließen Sie die Anschlusskabel gemäß den Anweisungen im Installationshandbuch des Aura an. Wenn Sie fertig sind, schließen und verschließen Sie die Frontabdeckung. ACHTUNG! Bei einem Anschluss des Aura mit einem 4-adrigen Kabel wird der Nullleiter (N) nicht in der blauen Anschlussklemme montiert.

 

6. Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: https://www.chargeamps.com/de/garantierichtlinie/

 

7. Sicherheitsvorschriften

Für eine sichere und ordnungsgemäße Installation des Aura darf diese nur durch eine zertifizierte Elektrofachkraft und unter Beachtung aller Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden. Bei der Installation sind die Anweisungen dieses Installationshandbuches zu beachten.

8. Produkteigenschaften

 • Gewicht: 2 kg
 • Abmessungen: Höhe 465 mm, Breite 303 mm, Tiefe 81 mm
 • Produktmaterial: Edelstahl

9. Produktrecycling

Zum Lebenszyklus aller Produkte gehört auch die Wiederverwertung. Der Aura Pole Mount besteht aus Edelstahl und kann entsprechend recycelt werden.

10. Rechtliches

Die Angaben in diesem Dokument wurden auf ihre Richtigkeit kontrolliert. Die Charge Amps AB behält sich jedoch das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen sowie Änderungen des Inhaltes in diesem Dokument vorzunehmen. Die Charge Amps AB kann keine Garantie dafür übernehmen, dass der Inhalt in diesem Dokument korrekt, auf neuestem Stand und frei von Druck- oder Korrekturfehlern ist. Darüber hinaus übernimmt die Charge Amps AB weder direkt noch indirekt Haftung für Fehler, Beinah-Fehler, Verletzungen und Schäden oder andere Vorfälle, die im Zusammenhang mit der Anwendung der Sicherheitshinweise in diesem Dokument oder der hierin genannten Produkte auftreten.

Die Charge Amps AB behält sich alle Rechte an diesem Dokument sowie an den darin enthaltenen Informationen und Illustrationen vor. Es ist strengstens verboten, die Angaben gänzlich oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Charge Amps AB zu kopieren, anzupassen oder zu übersetzen.

© Copyright 2021 , Charge Amps AB. Alle Rechte vorbehalten.

Installation and Usage

1. Voraussetzungen der Verwendung

Der Nutzer erklärt sich mit Folgendem einverstanden:

Der Aura Dual Pole Mount ist ein Zubehör zur Ladestation Charge Amps Aura. Eine Verwendung ohne zwei ordnungsgemäß installierte Ladestationen Charge Amps Aura ist nicht möglich. Der Aura Dual Pole Mount und die beiden Charge Amps Aura sind als eine Einheit zu betrachten. Während der gesamten Installation ist die Stromversorgung zu unterbrechen. Damit die Schutzart gewährleistet werden kann, darf die Abdeckung weder durch Kabel noch durch andere Teile behindert werden. Es obliegt der Elektrofachkraft, die die Installation vornimmt, für die Zuleitung Kabel mit einem angemessenen Kabelquerschnitt zu verwenden. Im Falle, dass das Installationshandbuch fehlerhafte Angaben enthält, muss die Elektrofachkraft alle einschlägigen Gesetze, Vorschriften und Sicherheitshinweise für diese Art von Gerät und Anlage zurate ziehen und befolgen.

 

2. Zur Beachtung durch den Monteur

Dieses Installationshandbuch richtet sich an Sie als die zugelassene Elektrofachkraft, die den Ladestationshalter Aura Dual Pole Mount installiert. Sie erfahren, wie Sie das Produkt sicher und ordnungsgemäß anbringen und anschließen.

Die Installation darf ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen, und es sind folgende Bestimmungen und Vorschriften einzuhalten:

 • Grundsätzliche Sicherheitshinweise für eine sichere und korrekte Installation
 • Die jeweils geltenden örtlichen und nationalen Vorschriften zur Installation
 • Anweisungen in diesem Installationshandbuch für den Ladestationshalter Aura Dual Pole Mount

3. Der Aura Dual Pole Mount

Der Aura Dual Pole Mount ist ein Ladestationshalter, der speziell für die Ladestation Aura ausgelegt ist. Mit ihm können Sie zwei dieser Ladestationen auf einem Pfosten mit einem Außendurchmesser von 60 mm anbringen. Dabei kann es sich auch um einen vorhandenen Pfosten zum Beispiel für die Motorheizung handeln.

Wenn Sie mehr über Ihr Modell des Aura Dual Pole Mount erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

4. Verpackungsinhalt

Die Packung enthält Folgendes:

 • Ladestationshalter Aura Dual Pole Mount
 • Installationssatz – eine Reißverschlusstasche mit einem O-Ring 60 × 2 mm, 4 Schrauben M6, 4 Muttern M6, 8 Unterlegscheiben M6, 5 Schrauben M4, 1 Zahnscheibe M4 und 6 Madenschrauben M6.

HINWEIS: Zur Montage des Aura am Ladestationshalter werden die vier Schrauben M6 × 20 mm verwendet, die mit dem Aura mitgeliefert werden.

 • Installationshandbuch
 • Datenblatt des mitgelieferten Klemmenblocks

5. Werden von der Elektrofachkraft bereitgehalten

 • Torx-Schraubenschlüssel T30 (für die Schrauben M6 × 20 mm, die zum Lieferumfang des Aura gehören)
 • Torx-Schraubenschlüssel T20 (für die Schrauben M4 × 8 mm)
 • SDK PZ2 (Klemmenblock)
 • 2 Steckschlüssel M6 Größe 10 mit Verlängerung (für die Schrauben/Muttern M6)
 • Innensechskantschlüssel M6 (für die Madenschrauben M6)
 • Schraubendreher
 • Geeignetes Kabel für L1–L3, N, PE und erforderliches Werkzeug zum Schneiden, Abisolieren usw.

6. Vor der Installation

Sorgen Sie vor der Installation dafür, dass alle erforderlichen Bedingungen geschaffen werden und die benötigten Materialien bereitstehen. Die Installation muss entsprechend den Anweisungen in diesem Installationshandbuch sowie entsprechend den grundsätzlichen Sicherheitshinweisen erfolgen.

7. Der Aura Dual Pole Mount und seine Teile

 

 1. Ladestationshalter Aura Dual Pole Mount
 2. DIN-Schiene
 3. Abdeckung
 4. 1 EPDM-Dichtscheibe
 5. 4 Schrauben M6 × 30 (im Aura-Installationssatz enthalten)
 6. jeweils 4 Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern M6
 7. Klemmenblock (optional)
 8. Erdungsschraube M4 und Zahnscheibe

8. Montage des Aura am Ladestationshalter

Überprüfen Sie vor Beginn der Montage Folgendes:

 • Hat die Zuleitung die richtigen Maße?
 • Muss der 60-mm-Pfosten gekürzt werden, damit die Ladestation die gewünschte Höhe erreicht?
 • Ist gewährleistet, dass die Stromversorgung für die gesamte Dauer der Installation ausgeschaltet ist?

8.1. Schritt 1

Zuerst muss der Klemmenblock beziehungsweise müssen andere gewünschte elektronische Komponenten auf der DIN-Schiene montiert werden. Dazu werden sie von oben hinaufgeschoben.

8.2. Schritt 2

Der Aura Dual Pole Mount hat eine Höhe von 380 mm. Damit wird der Pfosten um 280 mm erhöht. Wenn der Pfosten gekürzt werden muss, erledigen Sie dies jetzt. Achten Sie darauf, dass dabei keine Zuleitungskabel beschädigt werden. Der Pfosten sollte eine Höhe von 750–1450 mm haben.

 

8.3. Schritt 3

Schieben Sie den O-Ring auf den Pfosten. Setzen Sie anschließend den Ladestationshalter auf den Pfosten. Achten Sie darauf, dass sich der O-Ring zwischen Ladestationshalter und Pfosten befindet, allerdings nicht in derselben Höhe wie die Madenschrauben.

8.4. Schritt 4

Ziehen Sie mithilfe des Innensechskantschlüssels M6 die sechs Madenschrauben M6 an, mit denen der Ladestationshalter am Pfosten befestigt wird.  Der Ladestationshalter muss ordnungsgemäß befestigt und senkrecht ausgerichtet sein. Wenn der Pfosten etwas schräg steht oder leicht geneigt ist, können Sie den Ladestationshalter ausrichten, indem Sie die Madenschrauben unterschiedlich weit anziehen.

 

9. Schritt 5

 1. Lösen Sie die beiden Schrauben M6 × 20 vom Boden des Aura, und entfernen Sie den Träger (im Bild unten blau gekennzeichnet). Dieser Träger wird bei der Installation des Aura auf einem Ladestationshalter nicht verwendet. Die Schrauben hingegen werden noch gebraucht.

 

2. Schieben Sie den einen Aura auf den Ladestationshalter, wie im Bild unten gezeigt wird.

Setzen Sie die beiden Schrauben M6 × 20 so ein, dass sie den Aura mit dem Ladestationshalter verbinden. Die Schrauben müssen den Aura nur vorübergehend fixieren. Deswegen sollten sie zwar auf der Fläche aufsetzen, aber nicht weiter angezogen werden.

 

 

9.1. Schritt 6

Kleben Sie die EPDM-Dichtscheibe (blau gekennzeichnet) an den Boden des Aura, wie im Bild unten gezeigt. Sie verhindert ein Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in den Ladestationshalter.

9.2. Schritt 7

 1. Schieben Sie nun den anderen Aura auf den Ladestationshalter (siehe Schritt 5).
 2. Fixieren Sie beide Aura, indem Sie die waagerecht einzusetzenden Schrauben M6 × 30 mit Unterlegscheiben und Muttern anziehen.

Front-/Seitenansicht

 

3. Ziehen Sie nun die vier senkrechten Schrauben M6 an, mit denen die beiden Aura am Aura Dual Pole Mount befestigt werden.

Ansicht von unten

9.3. Schritt 8

Lösen Sie die vier Schrauben M4 auf der Front, und öffnen Sie die Abdeckung.

Je nach Art der Installation:

 

Option 1:

 

 1. Wenn Sie zwei separate Zuleitungskabel haben, ziehen Sie beide durch den Ladestationshalter.

 

 

2. Schließen Sie die Abdeckung, und achten Sie dabei darauf, dass weder die Kabel noch andere Gegenstände dagegenstoßen. Wenn ein Kabel gegen die Abdeckung drückt, ist die Schutzart IP44 hinfällig.

 

Option 2:

 

 1. Wenn Sie nur ein Zuleitungskabel haben, verwenden Sie einen Klemmenblock WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL, Best.-Nr. 1562140000 auf weidmuller.com, und gehen Sie entsprechend der diesem mitgelieferten Anweisung und dem Datenblatt vor. Richten Sie die Einbauhöhe des Klemmenblocks ein, indem Sie ihn auf der DIN-Schiene verschieben. Schließen Sie ihn an.

 

2. Verbinden Sie den Erdungskreislauf mit der Erdungsschraube M4 samt Zahnscheibe.

3. Schneiden Sie passende Verbindungskabel zu, schließen Sie sie an der oberen Seite des Klemmenblocks an, und führen Sie sie durch den Boden des Aura. Verbinden Sie den ersten Kabelsatz mit den Anschlüssen auf der rückwärtigen Seite.

 

 

4. Schließen Sie die Abdeckung, und achten Sie dabei darauf, dass weder die Kabel noch andere Gegenstände dagegenstoßen. Wenn ein Kabel gegen die Abdeckung drückt, ist die Schutzart IP44 hinfällig.

 

Option 3:

 

 1. Wenn Sie nur ein Zuleitungskabel und ein abgehendes Kabel haben, verwenden Sie einen Klemmenblock WPD 501 2X25/2X16 1XGN/3XGY/1XBL, Best.-Nr. 1562140000 auf weidmuller.com, und gehen Sie entsprechend der diesem mitgelieferten Anweisung und dem Datenblatt vor. Richten Sie die Einbauhöhe des Klemmenblocks ein, indem Sie ihn auf der DIN-Schiene verschieben. Schließen Sie ihn an. Verbinden Sie den ersten Kabelsatz mit den Anschlüssen auf der rückwärtigen Seite.

2. Schneiden Sie passende Verbindungskabel zu, schließen Sie sie an der oberen Seite des Klemmenblocks an, und führen Sie sie durch den Boden des Aura. Verbinden Sie den ersten Kabelsatz mit den Anschlüssen auf der rückwärtigen Seite.

 

3. Nehmen Sie die Frontabdeckung von einem Aura ab. Verbinden Sie einen der PE-Anschlüsse an einem der beiden Aura mit der Erdungsschraube des Aura Dual Pole Mount.

4. Schließen Sie die Abdeckung, und achten Sie dabei darauf, dass weder die Kabel noch andere Gegenstände dagegenstoßen. Wenn ein Kabel gegen die Abdeckung drückt, ist die Schutzart IP44 hinfällig.

9.4. Schritt 9

Schließen Sie die Frontabdeckungen der beiden Aura auf, und nehmen Sie sie ab. Schließen Sie die beiden Aura entsprechend dem ihnen mitgelieferten Installationshandbuch an. Bringen Sie anschließend die Abdeckungen wieder an, und verschließen Sie sie.

10. Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen finden Sie auf unserer Website: https://www.chargeamps.com/de/garantierichtlinie/

11. Sicherheitshinweise

Für eine sichere und ordnungsgemäße Installation des Aura darf diese nur durch eine zertifizierte Elektrofachkraft und unter Beachtung aller Sicherheitshinweise ausgeführt werden. Die Installation muss entsprechend den „Voraussetzungen der Verwendung“ und unter Beachtung der Anweisungen in diesem Dokument erfolgen.

12. Produkteigenschaften

 • Gewicht: 3 kg
 • Abmessungen: Höhe 380 mm, Breite 133 mm, Tiefe 137 mm
 • Produktmaterial: Edelstahl
 • IP44 bei ordnungsgemäßer Installation

13. Produktrecycling

Zum Lebenszyklus aller Produkte gehört auch die Wiederverwertung. Der Aura Pole Dual Mount besteht aus Edelstahl und kann dementsprechend recycelt werden.

14. Rechtliches

Die Angaben in diesem Dokument wurden auf ihre Genauigkeit geprüft. Die Charge Amps AB behält sich jedoch das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen sowie Änderungen des Inhaltes in diesem Dokument vorzunehmen. Die Charge Amps AB übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass der gesamte Inhalt dieses Dokumentes korrekt, aktuell und frei von Druck- und Schreibfehlern ist. Darüber hinaus übernimmt die Charge Amps AB weder direkt noch indirekt Haftung für Fehler, Beinah-Fehler, Verletzungen und Schäden oder andere Vorfälle, die im Zusammenhang mit der Anwendung der Sicherheitshinweise in diesem Dokument oder der hierin genannten Produkte auftreten.

Die Charge Amps AB behält sich alle Rechte an diesem Dokument sowie an den darin enthaltenen Informationen und Illustrationen vor. Es ist strengstens verboten, die Angaben gänzlich oder in Teilen ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Charge Amps AB zu kopieren, anzupassen oder zu übersetzen.

© Copyright Charge Amps AB. Alle Rechte vorbehalten.

Choose your product

Charge Amps Dawn

1. General information

Respect the environment! Must not be discarded with household waste! This product contains electrical or electronic components. Leave the product for separate collection and proper treatment at a designated location e.g. the local authority’s recycling station.

Approved in accordance with the relevant EU directives and UK legislation.

 

Neglecting to follow and carry out the directions, instructions and safety precautions in this Installation Manual implies that any warranty provisions will be cancelled and that Charge Amps AB can reject any and all claims for compensation in connection with any injuries/damage or incidents – direct or indirect – that are a result of such negligence.

Charge Amps AB does not give any warranties as to the accuracy or completeness of this document and shall have no liability for the consequences of using such information. Charge Amps AB reserves the right to make changes to information published in this document without notice.
Visit www.chargeamps.com for the latest document releases.

© Copyright Charge Amps AB. All rights reserved. Copying, amending and translating are strictly forbidden without prior written approval from Charge Amps AB.

2. Safety

WARNING: Read all instructions before installation!

• The product must only be installed by a qualified electrician in accordance with the Installation Manual.
• Make sure to switch the power off at the main switch before installation or service.
• For this product, automatic reclosing of protective devices are not allowed.
• Improper use and negligence to follow the instructions of this Installation Manual may create a risk of personal injury.
• National installation requirements and restrictions apply.
• Only use this product for charging compatible electric vehicles.
• Inspect the product for visible damage before use.
• Never attempt to repair or use the product if it is damaged.
• Make sure that the product is in good condition and that all cables are properly seated before use.
• Do not immerse the product in water, subject it to physical abuse or insert foreign objects in any part of the product.
• Never attempt to disassemble the product in any way other then what is described in the Installation Manual.
• Make sure no flammable, explosive, corrosive or combustible materials, chemicals, or fumes are nearby the mounting position.
• Make sure that all terminal screws are securely fastened before reattaching the charger unit.
• To avoid muscle strain or back injury, use lifting aids and proper lifting techniques.

3. Technical data

Charging mode Mode 3
EV power supply identifier
Metering MID certified active electrical energy meter
Socket Type 2, 22 kW
Rated voltage (Un) 230/400 V
Rated insulation voltage (Ui) 250/400 V
Rated impulse withstand voltage (Uimp) 4 kV
Rated frequency (fn) 50 Hz
Rated current (In) 32 A
Rated diversity factor (RDF) 1 (can be lowered if used together with a load balancing functionality)
Rated peak withstand current (Ipk) 3 kA, 20 kA2s
Rated short-time withstand current (Icw) 192 A for 2 s
Residual current safety Built in RCD Type-B complying with IEC 60947-2. AC: 30mA, DC: 6mA
Short circuit safety External MCB is required
Protection against electric shock Class I
Types of earthing system TN, TT, IT
Overvoltage category III
Pollution degree 3
Electromagnetic compatibility Environment B
Operating temperature -35°C to +45°C
Altitude 0 m to 2000 m
IP code IP44
IK code IK10
Mechanical resistance High
Dimensions (W x D x H) 250 x 145 x 380 mm
Weight 3.5 kg
Characteristics of power supply and output AC EV supply equipment connected to AC supply network, permanently connected
External design and method of mounting Enclosed wall-mounted surface type:
– Surface mounted on walls
– Stationary ground and floor mounted installation with accessory Charge Amps Pole Mount
Type of construction Fixed parts
Intended use and location type By ordinary persons, indoor and outdoor installation with non-restricted access
Incoming cable dimensions 13 – 25 mm
Terminal block cable dimensions Installing from top or bottom: 16 mm2 Installing from back: 10 mm2
RFID Type: ISO/IEC 14443 Typ A 13.56 MHz Mifare
Range: 13.553 – 13.567 MHz
Max output: 24 dBm
Bluetooth Type: Class 2 Version: v4.2
Range: 2400 – 2500 MHz Max output: 4 dBm
Wi-Fi Type: 802.11 b/g/n
Range: 2400 – 2500 MHz
Max output: 17.5/14/12.5 dBm@802.11 b/g/n
Cellular networks communication Type: LTE-M, eMTC*
Supported LTE-M bands: B2, B3, B4, B8, B12, and B20.
Range: 699 – 960 / 1710 – 2155 MHz Max output: 35 dBm@GSM, 28 dBm@ LTE
SIM card: built-in

*Support for additional cellular standards will be available through OTA updates in later releases.

4. Product Overview

 

 

 1. Back plate
 2. MID display
 3. RFID reader
 4. RFID light
 5. Front cover
 6. EV socket
 7. Socket lights
 8. EV socket lid
 9. Front cover lock screw

4.1. Package contents

 

 1. Front cover
 2. Charging unit
 3. Back plate
 4. Accessories:

 

Additional contents:

 • 1 x RFID tag
 • Quick Guide User
 • Welcome letter

4.2. Charge Amps Installation Kit

In installations where the MCB is placed inside of Charge Amps Dawn, a specific terminal block and MCB must be used. The terminal block and MCB can be purchased as a set in the Charge Amps Installation Kit, or bought separately. The specifications for the terminal block and MCB are stated below and any deviation from these specifications is strongly adviced against.

N.B: The Charge Amps Installation Kit is sold separately and is not included in the Package contents for Charge Amps Dawn.

5. Before installation

5.1. Recommended tools

 • Screwdriver Torx T20 + T25
 • Screwdriver PH (or flat)
 • Step drill (∅12 mm for LAN cable and ∅32 mm for power cable)(N.B. Top cable entry holes only)
 • Drill
 • Multimeter
 • Laser/spirit level
 • Wire stripper for cabling
 • Mobile phone, tablet or computer
 • Wi-Fi analyzer app to ensure sufficient Wi-Fi strength at the installation location
 • LTE Network analyzer app

5.2. Materials provided by installer

 • 4 x M5 x 30 mm or longer flat head stainless screws type A2 or A4 with associated washers type A2 or A4 with a maximum outer diameter of 20 mm and plugs (if required) suitable for mounting of Charge Amps Dawn
 • Installation cable, according to the charging capability of the product.

5.3. Mounting requirements

 • If possible, do not mount the Charge Amps Dawn in direct sunlight.
 • Make sure the wall can support a weight of 3.5 kg and the tractive force from the inserted cabling.
 • Do not install Charge Amps Dawn in confined spaces.
 • Use screws and plugs (if required) suitable for the wall material.
 • Charge Amps Dawn must be mounted upright.
 • Recommended mounting height 900 – 1450 mm, measured from the ground to the bottom of Charge Amps Dawn.

5.4. Electric requirements

N.B. Local regulations might add additional requirements for the electrical installation.

 • Charge Amps Dawn must be earthed through permanent electrical installation.
 • Only insert the electrical cable through the specified cable entry.
 • If installing one Charge Amps Dawn, follow instructions for Single installation.

Single installation